Andre styrer, råd og utvalg - medlemmer

Ad hoc utvalg


Kommunestyret og komiteene kan ved behov oppnevne ad hoc utvalg. De skal ha et avgrenset mandat og arbeide i en tidsavgrenset periode. Slike komiteer har ikke innstillingsrett. Til slike komiteer kan det oppnevnes medlemmer utenfor de politiske partiene.

Valgkomite

Når valgresultatet etter kommunevalget er klart, opprettes det en valgkomite. Den skal ha representanter fra alle politiske partier. Komiteen legges ned når alle valg for perioden er gjennomført i samband med konstitueringen. I resten av perioden fungerer formannskapet som valgkomite.


For nærmere informasjon om de ulike utvalgene og medlemmene - se venstre kolonne.

Publisert
25.06.2007
Sist oppdatert
Sist endret
22.05.2014