Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betaling og priser for barnehager

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget, og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Nittedal kommune følger til enhver tid gjeldende maksimalpris vedtatt av Stortinget. Søskenmoderasjon og moderasjon på økonomisk grunnlag gjelder samtlige barnehager. Kostpenger kommer i tillegg. Det betales for 11 måneders opphold i løpet av et kalenderår. Juli er betalingsfri måned.

Søskenmoderasjon

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk.

Moderasjonsordningen gjelder for søsken som bor sammen. Bestemmelser om moderasjonsordinger (søskenmoderasjon) finnes i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling

I h.h.t. forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetaling.

Frist for søknad gjennom året er 15. i hver måned, og blir behandlet med virkning påfølgende måned. Frist for søknad med vedtak fra oppstart av nytt barnehageår er 1. august 2018.

Det finnes 2 ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Begge baseres på husholdningens samlede skattpliktige person- og kapitalinntekt, og dokumenteres med skattemelding for 2017.

  • Ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av sin person- og kapitalinntekt for en barnehageplass.
  • Barn født i 2013, 2014 og 2015 har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke for husholdninger med årsinntekt under 533 500 kroner.

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke kommunen. Sist tilgjengelige skatteseddel (2017) må følge søknaden som dokumentasjon.

Øvre inntektsgrense for å søke er 533 500 kroner.

Dersom foresatte ikke har skatteseddel fra foregående år, må annen dokumentasjon legges frem.

Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et barnehageår av gangen.

Det søkes på samme skjema for begge ordningene. Dersom det skjer vesentlig og varige endringer i løpet året kan foresatte søke om endret vedtak.

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt, og denne reduksjonen vil først bli beregnet. Deretter vil gratis kjernetid bli fratrukket.

Søknader gjennom året har frist 15. i hver måned, og vil kun bli behandlet når dokumentasjonen er vedlagt.

Vedtak vil være gjeldende fra påfølgende måned. Dersom inntektsdokumentasjonen mangler vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknaden er sendt inn.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Retten til redusert betaling som gjelder alle barn er for de med en samlet husholdningsinntekt på kapital- og personinntekt under kr. 500 500

Retten til redusert betaling som gjelder 3-, 4- og 5åringer er for de med en samlet husholdningsinntekt på kapital- og personinntekt under kr. 428 000.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram.

Søknadskjema:

Søk om reduksjon i foreldrebetaling

Dokumenter som sendes kommunen hvor barnet er folkeregistrert
  • Siste skattemelding for søker.
  • Siste skattemelding for ektefelle, samboer eller partner
  • Det er den/de som bor på samme folkeregisteradresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Nyttige nettsteder

Utdanningsdirektoratet (barnehage)

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 (moderasjonsordninger)


Publisert: 06.04.2017 14.00.00
Sist endret: 19.10.2018 10.46