SFO (Skolefritidsordningen)


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


SFO (Skolefritidsordningen)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det inn i skolefritidsordningen (SFO).

Søke plass

Priser

 

Kommunestyret bestemmer betalingssatsene for SFO i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 1. februar 2018.

SFO satser 2018
Tjeneste Enhet Pris 2018
SFO 1 dag Per måned Kr    895,-
SFO 2 dager Per måned Kr 1.630,-
SFO 3 dager Per måned Kr 2.240,-
SFO 4 dager Per måned Kr 2.710,-
SFO 5 dager Per måned Kr 3.080,-
SFO diverse satser 2018
TjenesteEnhetPris 2018
Sen henting, etter åpningstiden Per påbegynte halvtime Kr 200,-
Merbruk ihht avtale* Per dag Kr 280,-
Ekstrabetaling ferie* Per dag Kr 280,-

*Du må være bruker av ordinær plass for å kunne benytte feriedager og ekstra dagplass.

*I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast.

SFO i feriene

Bruk av SFO i ferier må avtales minimum 3 uker før hver ferie. Bruk av SFO i ferier belastes med kr 280,- pr. dag.

Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast. 

Øvrige vilkår

 

 

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen, kan du bruke skjemaet nedenfor.

Søke eller endre plass i SFO

 

Kommunens vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO)
Vedtatt i Nittedal kommunestyre sak 87/99, 12/00, 18/04 og 07/48. Nye betalingssatser vedtatt 19.12.2007 gjelder fra 01.03.2008.

§ 1 EIERFORHOLD OG MÅL
Skolefritidsordningene i Nittedal eies og drives av Nittedal kommune i samsvar med Opplæringslova § 13-7:

 • ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
 • Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur-
 • og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
 • Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.
 • Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om:

 1. eigarforhold
 2. kven som er opptaksmyndigheit
 3. opptakskriterium
 4. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
 5. foreldrebetaling
 6. leike- og opphaldsareal
 7. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
 8. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet (A) kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

Regelen i § 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei ellesoppfyller vilkåra i denne paragrafen.

Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Det er et viktig mål at skolefritidsordningen oppmuntrer og legger til rette for fysisk aktivitet i den tiden barna er i skolefritidsordningen.

(A) Delegert til fylkesmannen.
Endra 01.08.2003, 17.06.2005
? Jf. også rundskriv F-18/03”

Tilbudet er en integrert del av skolens virksomhet.

§ 2 OPPTAKSMYNDIGHET
Rektor foretar opptaket etter samråd med leder for SFO.

§ 3 OPPTAKSKRITERIER
Skolefritidsordninger er et tilbud til alle elever på 1.– 4. trinn og for barn med definerte funksjonshemninger på 5.-7. trinn.

§ 4 OPPTAKSPERIODE
Hovedopptaket skjer 1. mai for hvert skoleår. Oppsigelser/endringer for neste skoleår må skje innen 1. mai. (Juni og juli er ikke oppsigelsesmåneder.) SFO er åpen fra 1. august til 30. juni året etter. Oppsigelse/endringer av plass ellers i året skjer gjennom Visma Flyt Skole eller ved skriftlig beskjed til SFO-leder med en måneds varsel, gjeldende fra den 1. i hver måned etter at meldingen er mottatt.

§ 5 ÅPNINGSTID
Skolefritidsordningen holdes åpen alle virkedager fra kl. 07.00 – 17.00, med unntak av barnas skoletid.

Som hovedregel er julaften, romjula og påskedagene mandag, tirsdag og onsdag samt juli måned, stengt.

Av 5 planleggingsdager vil 2 avvikles i juli og 3 samtidig med skolen. Skolefritidsordningen holder stengt de 3 dagene.

Som hovedregel får barna plass i skolefritidsordningen ved egen skole, men i ferietiden/planleggingsdager er det anledning til å samordne driften av flere skolefritidsordninger.

§ 6 BETALING FOR OPPHOLD
Utgifter til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foreldrene. Det vises til eget betalingsreglement.

§ 7 KLAGEADGANG
Opptak i skolefritidsordningen har status som enkeltvedtak med de rettigheter og plikter det medfører. Eventuelle klager sendes rektor som kan opprettholde eller endre vedtak. Kommunens klageorgan er klageinstans.

§ 8 LEKE OG OPPHOLDSAREAL
Skolefritidsordningen skal ha et minimums leke- og oppholdsareal på 4 m2 netto per barn. Arealkravet kan fravikes dersom HMS ivaretas for barn etter normale normer. Inneklimaet skal være godt. SFO skal ha tilgang til tilstrekkelig sikret uteareal, som tilhører skolen.

§ 9 BEMANNING OG LEDELSE
Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for skolefritidsordningen ved den enkelte skole. Det tilsettes daglig leder som fortrinnsvis skal ha relevant pedagogisk utdannelse. I tillegg til daglig leder tilsettes det tilstrekkelig personale.

§10 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Forslag til endringer i vedtektene sendes ut til høring til: Leder for FAU og SU ved de enkelte skolene. Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret.

Aktuelle lover og regelverk

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nittedal kommune

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til Opplæringslova


Publisert: 10.10.2016 09.17.45
Sist endret: 29.10.2018 09.28