Kommunale gebyrer og egenbetalinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tekniske tjenester

Betalingsregulativ 2018

1 Alminnelige bestemmelser

1.1 Generelt

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for alle byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker, felling av vilt m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet.

1.2 Betalingsbestemmelser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som fremgår av regulativet. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene der gebyrene skal beregnes i samsvar med selvkostprinisippet. For øvrig beregnes gebyrene etter det som er bestemt i lov.

Alle gebyrer skal betales til økonomiavdelingen etter faktura fra kommunen. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen. Udekket krav videresendes til kommunens inkassobyrå.

1.3 Beregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger.

1.4 Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak, eller en tjenester utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

 1. Planforslag og konsekvensutredninger 
  Gebyr for reguleringsplan, planprogram, planendring og dispensasjoner skal være betalt før saken legges frem til førstegangsbehandling. Unntak gjelder for planer der beregning av gebyr må justeres så nært opp mot behandlingen, at fakturafrist må påløpe etter behandlingsdato.
 2. Byggesaker og delesaker
  Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.
 3. Oppmålingsarbeider
  Gebyret betales før oppmålingsarbeidet igangsettes. Dette gjelder ikke gebyr etter anvendt tid.
 4. Situasjonskart
  Gebyret for situasjonskart betales samtidig med faktura for bygge-/dele-/ seksjoneringssaken.
 5. Seksjoneringssaker
  Gebyret kreves betalt før tinglysning.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det aktuelle vedtaket som utløser gebyr er påklaget eller om det er søkt om reduksjon av gebyr etter punkt 1.10.

1.5 Prisregulering

Satsene blir regulert den 1. januar hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

1.6 Timepris

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jfr. regulativet, skal det brukes en timesats på kr 1 042 per time med mindre annet er angitt under det enkelte kapittel i regulativet.

1.7 Avbrutt arbeid/trukket sak

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i henhold til det enkelte kapittel som gjelder den konkrete sakstype, evt. etter punkt 1.6 hvis annen timepris ikke er angitt.

Denne generelle bestemmelsen kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold.

1.8 Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt inn endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

1.9 Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndige i bistand for kontroll, uttalelse, vurdering ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kommunens kostnader for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden etter kommunens timepris i pkt. 1.6.

2.1 Generelt

Etter dette regulativet skal det betales gebyr for følgende elementer iht. lov om
planlegging og byggesaksbehandling, Lov 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven,
heretter PBL):

 • reguleringsplan PBL kap 12
 • planprogram PBL §§ 11-13 og 12-9
 • reguleringsendring PBL § 12-14

For planbehandling gjelder følgende betalingsbetingelser:

 1. Gebyr for planinitiativ, planbehandling, planendring, planprogram eller dispensasjon skal innbetales i forbindelse med første politiske behandling.
 2. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.
 3. Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til plansaksbehandling og refunderes ikke selv om saken forkastes eller avvises. For øvrig vises det til kap.1 pkt. 1.4a.
 4. Det er adgang til justering av gebyr etter søknad. Det må fremmes begrunnelse for ønske om justert gebyr.
2.2 Reguleringsplaner

2.2 Reguleringsplaner PBL kap. 12

Gjelder forslag til nye planer og planendring som krever ny planprosess. Samlet gebyr blir summen av pkt. 2.2 A tom. E.

2.2 A: Gebyr for behandling av planinitiativBetales Gebyr
For første gangs planinitiativ, behandles i Formannskapet per politiske behandling  Kr 30 000
Dersom planinitiativ returneres for bearbeiding og fremmes for gang nr. 2 per politiske behandling Kr 10 000

 

Ved avvisning av planinitiativ faktureres overnevnte gebyr.

2.2 B: Arealgebyr etter planområdets arealBetales Gebyr
For arealer t.o.m. 3 000 kvm per søknad  Kr 150 000
Tillegg for arealer over 3 000 t.o.m. 10 000 kvm per kvm Kr 8
Tillegg for arealer over 10 000 kvm per kvm Kr 2

 

Det beregnes bygningsgebyr etter det BRA (inkludert parkering under tak) som planen maksimalt kan utløse iht. bestemmelser, beregnet på bakgrunn av BYA og regulert areal.

Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Ved regulering for ombygging medregnes byggets totale areal, ved påbygg skal kun ny bebyggelse regnes med.

2.2 C: Bygningsgebyr etter bebyggelsens arealBetales Gebyr
For bygg t.o.m. 10 000 kvm BRA per kvm  Kr 20
Tillegg for bygg fra 10 001 t.o.m. 20 000 kvm BRA per kvm Kr 8
Tillegg for bygg utover 20 000 kvm BRA per kvm Kr 2

 

2.2 D: Tilleggsgebyr

Det kan kreves et tilleggsgebyr pr ekstra medgått time (jf. kap 1.6) dersom:

 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter formelt mottatt komplett planforslag og før 1.gangsbehandling
 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny 1.gangsbehandling
 • Kommunen inngår avtale om bundet framdrift
 • Digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. Minstepris 4 timer, kr 4180.

 

2.2 E: Fratrekk for arealer

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur og friluftsformål
 • Grønnstruktur
 • Arealer som ikke kan bebygges og som kommunen av egen interesse eller av andre årsaker ønsker å tillegge planen, f.eks. for å komplettere planen (eks. tilliggende offentlig formål), eller for å rydde opp i uklare forhold omkring eksisterende planer. Veg- og parkeringsareal skal inngå i arealgebyrberegningen.

 

2.2 F: Gebyr for planer for arealer uten vesentlig bebyggelseBetales Gebyr

Herunder

 • Planer uten bebyggelse
 • Planer for større arealer uten vesentlig bebyggelse, for eksempel arealer for friluftsliv/idrettsanlegg, områder vernet etter annet lovverk som naturvern, kulturvern
per plan Kr 140 000

 

2.2 G: Gebyr for planer for regulering av 4 boenheter eller mindre i eksisterende boligområderBetales Gebyr

Små planer/fortettingsplaner i samsvar med overordnet plan og maksimum 4 boenheter knyttet til eksisterende infrastruktur

per plan Kr 120 000
2.3 Endring av plan

2.3 Endring av plan etter § 12-14, 1. ledd (fullstendig planprosess etter PBL § 12)

 

2.3 A: Arealgebyr etter planområdets arealBetales Gebyr
Endring av eldre planer før PBL 2008, areal t.o.m. 3000 kvm per søknad  Kr 140 000
Endring av planer utarbeidet etter PBL 2008, areal t.o.m. 3000 kvm per søknad Kr 70 000

Tillegg for arealer over 3000 t.o.m. 10000

per påbegynt kvm

Kr 8
For arealer over 10000 kvm per påbegynt kvm Kr 2

 

Det beregnes bygningsgebyr etter det BRA (inkludert parkering under tak) som planen maksimalt kan utløse iht. bestemmelser, beregnet på bakgrunn av BYA og regulert areal.

Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Ved regulering for ombygging medregnes byggets totale areal, ved påbygg skal kun ny bebyggelse regnes med.

2.3 B: Bygningsgebyr etter nytt regulert bebyggelsesarealBetales Gebyr
For bygg t.o.m. 10 000 kvm BRA per kvm BRA  Kr 20
Tillegg for bygg fra 10 001 t.o.m. 20 000 kvm BRA per kvm BRA Kr 8
Tillegg for bygg utover 20 000 kvm BRA per kvm BRA Kr 2

 

2.3 C: Tilleggsgebyr

Det kan kreves et tilleggsgebyr pr ekstra medgått time (jf. kap 1.6) dersom:

 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter formelt mottatt komplett planforslag og før 1.gangsbehandling
 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny 1.gangsbehandling
 • Kommunen inngår avtale om bundet framdrift
 • Digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. Minstepris 4 timer, kr 4180.
2.4 Endring av reguleringsplan

2.4 Endring av reguleringsplan PBL § 12-14, 2. ledd (mindre og små endringer)

 

2.4 Endring av reguleringsplan PBL § 12-14, 2. leddBetales Gebyr
A Administrative små endringer
Små endringer av reguleringsplan uten høring som inngår i behandling av byggesak eller delesak. Vedtak fattes administrativt etter fullmakt.
per plan Kr 7 500
B1 Mindre endring av reguleringsplan uten høring.
Vedtak fattes administrativt etter fullmakt.
per plan Kr 10 000
B2 Mindre endring av reguleringsplan med høring.
Vedtak fattes administrativt etter fullmakt
per plan Kr 17 000
C Mindre endring av reguleringsplan med høring og politisk behandling per plan Kr 45 000
D Tilleggsgebyr
Det kan kreves et tilleggsgebyr per ekstra medgått time dersom digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen.
per time Kr 1 045
2.5 Planprogram og konsekvensutredning (KU)

2.5 Planprogram og konsekvensutredning (KU), PBL §§ 4,1, 12-9 og tilhørende KU-forskrift

 

2.5 Planprogram og konsekvensutredning (KU)Betales Gebyr
A Behandling av planprogram per plan Kr 30 000
B KU for tiltak etter sektorlov, ikke knyttet til plan etter PBL per plan Kr 30 000

Etter dette regulativer skal det betales gebyr for følgende elementer iht lov 2008-06-27 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 20-1, bokstav m.

3.1 Oppretting av eiendommer

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelder i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering.

 
Opprettelse av nye eiendommer og arealoverføringer Betales Gebyr
3.1A Tillatelse til oppretting av ny eiendom Per fradelt eiendom Kr 15 000
3.1B Tillatelse til arealoverføring eller tilleggsareal til eksisterende eiendom - inntil 300 m2 Per fradelt eiendom Kr 7 500
3.1C Tillegg per areal ved flere nye eiendommer/arealoverføringer i samme søknad Per fradelt eiendom Kr 1 000
3. 2 Andre kostnader

Når deling medfører dispensasjon betales et tillegg per forhold etter kapittel 12. Når deling medfører mindre reguleringsendring betales et tillegg etter kapittel 2.5. I tillegg kommer oppmålingsgebyr etter matrikkelloven kapittel 7 og tinglysningsgebyr.

4.1 Generelt og definisjoner

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl. skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

I kap 4 i dette regulativet menes med:

 • Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
 • SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
 • Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
 • Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
 • Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
 • Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
 • Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
 • Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
 • Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
 • Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
 • Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
4.2 Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

GrunngebyrBetales Gebyr
4.2 Søknadspliktige tiltak Per søknad  Kr 3 700
4.3 Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. For boliger betales per bruksenhet som må registreres i matrikkelen. For andre tiltak enn boliger betales det per søknad.

RegistreringsgebyrBetales Gebyr
4.3.1 Registreringspliktige tiltak bolig Per bruksenhet  Kr 4 250
4.3.2 Registreringspliktige mindre tiltak, ikke bolig Per søknad Kr 3 000
4.3.3 Registreringspliktige tiltak annet enn pkt 4.3.1 og 4.3.2 Per søknad Kr 12 400
4.4 Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 10 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

4.5 Timepris for byggesaker

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. Timesatsen gjelder for byggesak.

TimeprisBetales Gebyr
4.5

For tjenester som ikke faller inn under Regulativbestemmelsene

Per time  Kr 1 550
4.6 Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale for medgått tid kommunen har arbeidet med saken.

Tilbaketrekking av søknadBetales Gebyr
4.6

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak

Per time  Kr 1 550
4.7 Retur av søknad

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett.

Dersom søker ikke har komplett søknad, påløper gebyr for hvert mangelbrev som må skrives.

Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises (jfr. pbl § 21-6).

Retur Betales Gebyr
4.7 Utsendelse av mangelbrev Per mangelbrev  Kr 2 325

Mangelbrev blir normalt sendt ut ved en eller flere mangler.

Eksempler på mangler:

 • Uten nabovarsel
 • Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut
 • Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)
 • Manglende dispensasjonssøknad
 • Mangelfull ansvarsdekning
 • Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)
 • Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Listen er ikke uttømmende, se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt. Søknaden vurderes returnert i sin helhet dersom den inneholder vesentlige mangler.

4.8 Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK med veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

4.9 Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 31-1Betales Gebyr
4.9 Forhåndskonferanse  Per møte  Kr 1 550
4.10 Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr. Registreringsgebyr tilkommer ved større endringer.

Søknad om endring av gitt tillatelseBetales Gebyr
4.10.1

Mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak

Per søknad Kr 6 200
4.10.2

Større endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak

Per søknad Kr 12 000

Mindre endring: ingen endring kreves i matrikkelen. Større endring: krever endring i matrikkelen. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, gjelder bestemmelsene for ny søknad.

4.11 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett.

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Første tiltak for garasje, uthus, anneks mv. til bolig som er en del av søknad om ny bolig, rekkehus, store boligbygg, næringsbygg mv er inkludert i prisen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og bBetales Tiltaks-klasse 1Tiltaks-klasse 2Tiltaks-klasse 3
Bolig og fritidsbolig:
4.11.1

Boliger og fritidsboliger med inntil 2 boenheter
Bygningstype 111-124, 161-163

Per søknad  Kr 32 550 Kr 35 650  
4.11.2

Rekkehus, flermannsbolig, kjedehus og andre småhus
Bygningstype 131-136

 

Per søknad Kr 38 750 Kr 41 850  
Tillegg per boenhet fra 4. til 10. Kr 775    
4.11.3

Store boligbygg
Bygningstype 141-159

Per søknad Kr 46 500 Kr 62 000  
Tillegg per boenhet fra 4. til 20. Kr 1 550    
Annet enn bolig:
4.11.4

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg
Bygningstype 211-249

Per søknad Kr 54 250 Kr 69 750 Kr 77 500
4.11.5

Kontor- og forretningsbygg
Bygningstype 311-330

Per søknad Kr 54 250 Kr 69 750 Kr 77 500
4.11.6

Øvrige næringsbygg og offentlige bygg
Bygningstype 411-840

Per søknad Kr 54 250 Kr 69 750 Kr 77 500
Øvrige tiltak:
4.11.7 Konstruksjon, anlegg, midlertidige bygg mer enn 2 år, mv. Per søknad Kr 15 500 Kr 31 000 Kr 46 500
4.11.8 

Garasje, uthus, anneks mv. til bolig som ikke er en del av søknad om ny bolig, rekkehus, store boligbygg, næringsbygg mv.
Bygningstype 111-840

Per søknad  Kr 15 500    
Tillegg per tiltak utover det første Kr 775    

 

Tilbygg, påbygg eller underbygg
Grunngebyr og registeringsgebyr kommer i tillegg.

Tilbygg, påbygg eller underbyggBetales Gebyr
4.11.9

Tilbygg, påbygg eller underbygg
Bygningstype 111-172

Inntil to tiltak Kr 15 500
Tillegg per tiltak utover de to første Kr 3 100

 

Igangsettingstillatelse
For søknader i ett trinn er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse Betales Gebyr
4.11.10

Første igangsettingstillatelse inkludert i rammesøknad

Inkludert Kr 0
4.11.11 Igangsettingstillatelse utover den første Per søknad Kr 6 200

 

Fasadeendring
Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 cBetales Gebyr
4.11.12

Fasadeendring

Per søknad Kr 12 400
4.11.13 Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse Per søknad Kr 18 600

 

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 dBetales Gebyr
4.11.14

Bruksendring til boligformål

Per søknad Kr 38 750
4.11.15 Bruksendring mv. til annet formål Per søknad Kr 38 750

 

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 eBetales Under 100m2Over 100m2
4.11.16

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse

Per tiltak Kr 18 600 Kr 21 700
4.11.17 Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg Per tiltak Kr 12 400 Kr 15 500

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Grunngebyr kommer i tillegg. Registreringsgebyr kan komme i tillegg dersom det er registreringspliktig i matrikkelen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 fBetales Gebyr
4.11.18

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis og lignende

Per søknad Kr 12 400
4.11.19 Skorstein, ildsted og andre enkle tiltak Per søknad Kr 4 650

 

Innhegning mot vei, svømmebasseng, dam/brønn og større forstøtningsmurer
Grunngebyr kommer i tillegg. Registreringsgebyr kan komme i tillegg dersom det er registreringspliktig i matrikkelen.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 aBetales Gebyr
4.11.20

Innhegning mot vei, svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per søknad Kr 12 400
4.11.21 Større forstøtningsmur Per time Kr 1 550

 

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr og registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 gBetales Gebyr
4.11.22

Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv.

Per søknad Kr 7 750
4.11.23 Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet Kr 12 400

 

Plassering av skilt- og reklameinnretninger
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter kapittel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr, men ikke registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og iBetales Gebyr
4.11.24 Skilt Per søknad Kr 6 200

 

Vesentlig terrenginngrep
Eksempler på vesentlige terrenginngrep er masseuttak eller utomhusanlegg. Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 kBetales Gebyr
4.11.25

Vesentlige terrenginngrep

Per søknad Kr 12 400
4.11.26 Vesentlige terrenginngrep hvor høringsinstans må gi uttalelse Per søknad Kr 18 600

 

Anlegg av veg og parkeringsplass
Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 lBetales Gebyr
4.11.27

Anlegg av vei og parkeringsplass

Per søknad Kr 7 750
4.12 Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2, skal det betales gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf pbl § 20-4Betales Gebyr
4.12.1

Enkelt tilbygg inntil 50 m² (SAK10 § 3-1 a)

Per søknad Kr 10 850
4.12.2

Frittliggende bygning inntil 70 m² som ikke skal brukes til beboelse (SAK10 § 3-1 b)

Per søknad Kr 10 850
4.12.3

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad Kr 10 850
4.12.4

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d

Per søknad Kr 6 200
4.12.5

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per søknad Kr 10 850
4.12.6

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke plasseres for lengre tidsrom enn 2 år (pbl. § 20-4 c)

Per søknad Kr 10 850
4.12.7

Behandlingsgebyr for andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4 e)

Per søknad Kr 10 850
4.13 Andre vurderinger
Andre vurderingerBetales Gebyr
4.13.1

Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

Per søknad Kr 4 650
4.13.2

Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

Per søknad Kr 3 100
4.13.3

Godkjenning av selvbygger etter SAK 10, jf. § 6-8

Per søknad Kr 1 550
4.14 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse utløser grunngebyr. Ferdigattest med søknadsdato etter 2010 er inkludert i gebyret.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattestBetales Gebyr
4.14.1

Anmodning om ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr

Inkludert Kr 0
4.14.2

For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad Kr 3 100
4.14.3

Midlertidig brukstillatelse

Per søknad Kr 6 200
4.14 Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven 

Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven, anlegg inntil 50 PE, inkl. byggetillatelse

Søknad om utslippstillatelse utløser grunngebyr. Behandling av eventuelle dispensasjoner medfører også gebyr etter § 2-11.

Utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 22
Betales Gebyr
4.15.1

Søknad om utslippstillatelse

Per eiendom Kr 1 550
4.15.2

Søknad om utslippstillatelse hvor andre myndigheter må gi uttalelse

Per eiendom Kr 1 550
4.15.3

Endring av utslippstillatelse

Per eiendom Kr 1 550
4.15.4

Fornminneregistrering på eiendommer med spredt avløp

Per eiendom Kr 1 550
5 Tiltaksplan for forurenset grunn

Det faktureres etter tiltakets vanskelighetsgrad og konsekvenser for helse og miljø. Gebyret baserer seg på enhetspris/timespris for byggesaker, kf. kap. 4, pkt. 4.5.

 
Tiltaksplan for forurenset grunn Betales Gebyr
5.1 Tiltakskategori 1: Tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til små eller middels store konsekvenser for helse og miljø. Per plan Kr 4.650
5.2 Tiltakskategori 2: Tiltak av liten eller middels vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til mindre konsekvenser for helse og miljø. Per plan Kr 15.500
5.3 Tiltakskategori 3: Tiltak av middels eller stor vanskelighetsgrad der feil og mangler kan føre til store konsekvenser for helse og miljø. Per plan Kr 31.000
5.4 I søknader hvor det er nødvendig med uttalelser fra andre myndigheter, i ekstra tidskrevende eller kompliserte saker, samt ved mangelfulle søknader, kan det ilegges tilleggsgebyr etter kap. 4 pkt. 4.5. Per time Kr 1.550

Etter dette regulativet skal det betales gebyr iht. lov om eierseksjoner, Lov 2017-06-10-65 (eierseksjoneringsloven) § 15.

6.1 Oppretting av ny eierseksjon - nybygg
 
Oppretting av eierseksjon - nybygg Betales Gebyr
6.1.1 2 - 3 seksjoner Per sak Kr 7.500
6.1.2 4 - 8 seksjoner Per sak Kr 9.375
6.1.3 Flere enn 8 seksjoner, prisen for 4 - 8 seksjoner + tillegg per ny seksjon (maskimalt gebyr 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner)   Kr 500
6.2 Oppretting av ny eierseksjon - eksisterende bygg
 
Oppretting av ny eierseksjon - eksisterende bygg Betales Gebyr
6.2.1 1 - 3 seksjoner Per sak Kr 8.750
6.2.2 4 - 8 seksjoner Per sak Kr 10.625
6.2.3 Flere enn 8 seksjoner, prisen for 4 - 8 seksjoner + tillegg per ny seksjon. (Maksimalt gebyr 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner).   Kr 500
6.3 Reseksjonering
 
Reseksjonering - endring av eierseksjoner i seksjonert sameie Betales Gebyr
6.3.1 1 - 3 seksjoner eller fellesareal endres Per sak Kr 12.500
6.3.2 4 - 8 seksjoner eller fellesareal endres Per sak Kr 15.000
6.3.3 Flere enn 8 seksjoner, prisen for 4 - 8 seksjoner + tillegg per ny seksjon. (Maksimalt gebyr 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner)   Kr 500
6.4 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
 
Sletting/oppheving av seksjonert sameie Betales Gebyr
6.4.1 Saksbehandlingsgebyr for sletting/oppheving Per sak Kr 5.000
6.5 Saker som ikke fullføres

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, avslag, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres.

 
Saker som ikke fullføres Betales Gebyr
6.5.1 Arbeid ikke igangsatt Per sak Kr 0
6.5.2 Før matrikulering Per sak 80 % gebyr
6.5.3 Saken er matrikulert Per sak Fullt gebyr
6.6 Andre kostnader
 • Tinglysningsgebyr
 • Oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon betales etter kapittel 7 og kommer i tillegg til prisene ovenfor

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Etter dette regulativet skal det betales gebyr iht. lov om eigedomsregistrering, Lov 2005-06-17-101 (matrikkelloven - ML), § 15 og tilhørende forskrift § 16. 

7.1 Oppmålingsforretning – oppretting av ny eiendom med grensemerking

Gjelder for oppretting av nye eiendommer (grunneiendommer, festegrunner og uteareal til eierseksjoner) med grensemerking og oppmåling i marka.

Oppretting av ny eiendom med grensemerkingBetales Gebyr
7.1.1 Areal 1 - 2 000 m2 Per eiendom  Kr 25 000
7.1.2 Areal fra 2 001 m2 - 4 000 m2 (2 daa - 4 daa) Per eiendom Kr 30 400
7.1.3 Areal fra 4 001 m2 - 6 000 m2 (4 daa – 6 daa) Per eiendom Kr 37 350
7.1.4 Areal fra 6 001 m2 - 10 000 m2 (6 daa – 10 daa) Per eiendom Kr 41 460
7.1.5 Areal fra 10 001 m2 - 20 000 m2 (10 daa – 20 daa) Per eiendom Kr 49 610
7.1.6 Areal fra 20 001 m2 - 40 000 m2 (20 daa – 40 daa) Per eiendom Kr 66 250
7.1.7 Areal fra 40 001 m2 - 60 000 m2 (40 daa – 60 daa) Per eiendom Kr 88 980
7.1.8 Areal over 60 001 m2 (60 daa) Per eiendom Kr 100 070

Ved oppretting av flere eiendommer i samme sak, gis det følgende rabatter (ved ulike areal, gis det minst rabatt for de største eiendommene):

 • 1.eiendom – fullt gebyr
 • 2. til 5.eiendom betales 70 % av gebyret pr eiendom
 • 6. til 10.eiendom betales 50 % av gebyret pr eiendom
 • Fra 11.eiendom betales 30 % av gebyret pr eiendom

Ved oppretting av tilleggsareal til en eksisterende eiendom, samt fellesarealer, gjelder gebyrene i punkt 7.3 opptil 1 daa.

7.2 Oppmålingsforretning – oppretting av ny eiendom uten oppmøte i marka

Gjelder for oppretting av nye eiendommer (grunneiendommer, festegrunner og uteareal til eierseksjoner) som kan avholdes med kontorforretning, uten merking og oppmåling i marka i henhold til matrikkelloven.

Oppretting av ny eiendom uten målinger i marka - kontorforretningBetales Gebyr
7.2.1 Grunnbeløp 1 eiendom Per eiendom  Kr 14 375
7.2.2 Tillegg per eiendom Per eiendom Kr 1 250
7.3 Utsatt oppmålingsforretning

Kommunen kan godkjenne bruk av utsatt oppmålingsforretning hvis det foreligger særlige grunner. Søknad skal grunngis.

Utsatt oppmålingsforretningBetales Gebyr
7.3.1 Oppretting av ny eiendom uten fullført oppmålingsforretning Per eiendom  Kr 10 000
7.3.2 Tillegg per eiendom utover 1. eiendom Per eiendom  Kr 1 250

I tillegg kommer gebyr etter pkt. 7.1. Ved behov/krav for målinger i marka ved 1. gangs oppmålingsforretning, betales det i tillegg etter medgått tid i henhold til kap 7.8.

Dersom det må holdes en 3. oppmålingsforretning (ikke ferdig innen 2 år), kommer det tillegg for den siste forretningen, tilsvarende gebyr for 7.4 (etterfaktureres) og det er gebyrene på det aktuelle tidspunktet som gjelder.

7.4 Oppmålingsforretning – grensejustering mellom matrikkelenheter

Det er kun mindre arealer som kan overføres ved grensejustering. Ingen av eiendommene kan økes eller reduseres med mer enn 5 % eller folketrygdens grunnbeløp.

Grensejustering mellom eiendommerBetales Gebyr
7.4.1 Areal fra 0 - 300 m2 Per areal  Kr 15 000
7.4.2 Areal 301 - 500 m2 Per areal Kr 18 000
7.4.3 Areal 501 - 1000 m2 Per areal Kr 21 000
7.4.4 Areal >1000 m2 - gebyr etter arealene i kap. 7.1 Per areal Se 7.1

Ved grensejustering i forbindelse med pkt. 7.1 betales kun 30 % grensejusteringsgebyr. Ved justering av flere arealer i samme sak, betales fullt gebyr for det største arealet og deretter 30 % for hver av de følgende justeringene.

7.5 Oppmålingsforretning – arealoverføring mellom eksisterende eiendommer

Areal kan overførest mellom tilgrensende eiendommer uten at arealet blir opprettet som egen eiendom.

Arealoverføring mellom eksisterende eiendommerBetales Gebyr
7.5.1 Areal fra 0 - 300 m2 Per areal  Kr 18 000
7.5.2 Areal 301 - 500 m2 Per areal Kr 22 000
7.5.3 Areal >500 m2 - gebyr etter kap. 7.1 Per areal Se 7.1
7.5.4 Arealoverføring til vei- og jernbaneformål Timepris Se 7.8

Ved flere arealer i samme sak (7.4.1-7.4.3), gjelder samme rabatter som punkt 7.1.

7.6 Oppmålingsforretning – grensepåvisning

Grensepåvisning - klarlegging av eksisterende grenser med oppmålingsforretning og merking.

Klarlegging av eksisterende grenser - grenspåvinsingBetales Gebyr
7.6.1 For inntil 2 punkter Per sak  Kr 12 000
7.6.2 For overskytende grensepunkter Per punkt Kr 1 250
7.7 Oppmålingsforretning – anleggseiendom
AnleggseiendomBetales Gebyr
7.7.1 Oppretting av anleggseiendom - grunngebyr Per eiendom Kr 14 375
7.7.2 Arealoverføring - grunngebyr Per areal Kr 16 250
7.7.3 Grensejustering til anleggseiendom Per areal Kr 14 375

Ved behov for oppmålingsarbeider eller befaring betales gebyr etter medgått tid etter kap 7.8 i tillegg.

7.8 Timepris for oppmålingstekniske arbeid og matrikulering

For tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter matrikkelloven gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og matriell. Saker som er fritatt for gebyr er sammenslåing av eiendommer og adressering.

TimeprisBetales Gebyr
7.8.1 For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmmelsene Per time  Kr 1 250
7.9 Saker som ikke fullføres

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres.

Saker som ikke fullføresBetales Gebyr
7.9.1 Arbeid ikke igangsatt Per sak Kr 0
7.9.2 Arbeid igangsatt, men før oppmålingsforretning Per sak 40% gebyr
7.9.3 Saken kan ikke matrikuleres Per sak 80% gebyr
7.9.4 Saken er matrikulert Per sak Fullt gebyr
7.10 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev kan kun utstedes i henhold til ML § 30. Endring i satsene og virksomhetstidspunkt reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Prisene på matrikkelbrev følger matrikkelloven og regler gitt av Kartverket. Oppgitte priser er per 1/11-2017.

MatrikkelbrevBetales Gebyr
7.10.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider Per eiendom  Kr 175
7.10.2 Matrikkelbrev over 10 sider Per eiendom  Kr 350
7.11 Andre kostnader

Oppretting av ny eiendom/arealoverføring: Saksbehandlingsgebyr etter PBL - kapittel 3, samt tinglysingsgebyr for oppretting og erklæringer kommer i tillegg.

For arealoverføringer må dokumentavgift betales i tillegg. For uteareal til eierseksjoner kommer gebyr etter kapittel 6 i tillegg.

8.1 Situasjonskart i bygge-, dele og seksjoneringssaker

Gebyr for bruk av situasjonskart kreves for alle saker som er nevnt i PBL § 20-1 a-m og seksjoneringssaker.

 

 
Situasjonskart Betales Gebyr
8.1.1 Nybygg, tilbygg og påbygg (§20-1 a) Per sak Kr 1 500
8.1.2

Fasadeendring, bruksendring, ombygging og rivning av bygg (20-1 c, d, e og g)

Per sak Kr 500
8.1.3 Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring eller seksjonering (§20-1 m samt seksjonering) Per sak Kr 500
8.1.4 Andre tiltak etter PBL § 20-1 Per sak Kr 1 000
8.1.5 Tillegg per ekstra boenhet */deling **/seksjon **   Kr 250
8.1.6 Tillegg hvis kommunen må ta ut kartet ***   Kr 500

* Makspris kr 5 000

** Makspris kr 3 000

*** Tilleggsfaktura sendes ut sammen med kartet

8.2 Utskrifter i store formater
 
Utskrifter i store formater Betales Gebyr
8.2.1 Plott av kart og tegninger i A2 - A0 uten bearbeiding Per plott Kr 100
8.2.2 Spesialprodukter som krever bearbeiding av data eller tegneparameter, betales i tillegg etter medgått tid Per time Timepris kap. 1.6

Merverdiavgift kommer i tillegg.

8.3 Kopiering og skanning
 
Kopiering og skanning av dokumenter Betales Gebyr
8.3.1 A4-format enkeltkopier Per kopi Kr 7
8.3.2 A3-format enkeltkopier Per kopi kr 9
8.3.3 Klargjøring for kopiering eller skanning av hele eller deler av bygge-, dele-, VA- og oppmålingsmapper (kun A4 og A3-kopier). Minstepris kr 510. Per time Timepris kap. 1.6
8.3.4 Skanning av dokumenter, A2 og større. Minstepris kr 510. Per time Timepris kap. 1.6

Merverdiavgift kommer i tillegg.

8.4 Selvbetjeningsløsninger

Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere. Per i dag har kommunen avtale med Ambita (Infoland) og Norkart, men flere kan komme til. Oversikt over produktene og link til nettportalene går frem av kommunens hjemmeside. Prisene går frem av produktkatalogene til forhandlerne. Prisene inkluderer påslag til leverandør og merverdiavgift. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekst-samarbeidet.

9.1 Tilknytningsgebyr for vann og avløp

9.1.1 Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)
Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

 

Tilknytningsgebyr for vann:

BoligkategoriBeregnings-faktorPris per boenhet for vann
Bolig med 1 boenhet (enebolig) 1,0 Kr 8 500
Bolig med sekundærleilighet 0,8 Kr 6 800
Tomannsbolig, flermannsbolig, rekkehus, kjedehus mv. 1,0 Kr 8 500
Boligblokker  0,7 Kr 5 950
Fritidsbolig  1,0 Kr 8 500

 

Tilknytningsgebyr for avløp:

BoligkategoriBeregnings-faktorPris per boenhet for vann
Bolig med 1 boenhet (enebolig) 1,0 Kr 8 500
Bolig med sekundærleilighet 0,8 Kr 6 800
Tomannsbolig, flermannsbolig, rekkehus, kjedehus mv. 1,0 Kr 8 500
Boligblokker  0,7 Kr 5 950
Fritidsbolig  1,0 Kr 8 500

 

Tilknytningsgebyr for bygg som ikke brukes som bolig:
Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til beregnet areal for bebyggelsen. Arealberegningen skjer i henhold til NS 3940 for bruksareal (BRA).

 VannAvløp
Kr/m2 Kr 55 Kr 55

 

Midlertidig tilknytning:
For bygg som som står oppført mindre enn 1 år betales tilknytningsgebyr tilsvarende 1/2 bolig med en boenhet.

For bygg som står oppført mer enn 1 år betales tilknytningsgebyr tilsvarende 1 bolig med en boenhet.

9.2 Årsgebyr for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5-årsperiode.
 • Gebyrberegning baseres på L16.03.2012 nr. 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Alle priser tillegges 25% mva.

 

9.2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: Ca. 28%
 • Avløp: Ca. 32%

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, bensinstasjoner og offentlige virksomheter.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
Ringnes, Diplom Is og Arcus er satt alene i hver sin brukerkategori, dette fordi de er i en særstilling når det gjelder forbruk.

Abonnementsgebyr, kr/abonnentVannAvløp
Bolig (alle boligkategorier) Kr 488 Kr 933
Ringnes   Kr 2 356 749
Diplom-Is Kr 76 305 Kr 109 162
Arcus Kr 124 532 Kr 237 802
Offentlige bygg Kr 1 465 Kr 2 798
Bensinstasjoner Kr 2 443 Kr 4 663
Øvrig næring Kr 977 Kr 1 864
Tillegg for sprinkleranlegg Kr 977  

 

9.2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

 Enhetspris, kr/m3VannAvløp
Kubikkpris Kr 10,49 Kr 16,46

 

9.2.3 Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m3.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten*.

* Ringnes særordning, da en del vann inngår i produksjonen

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann:  Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

 

9.2.4 Leie av vannmåler og fjerntelleverk

Gebyr per år Gebyr
Vannmålerleie for Q 1,5 m3 Kr 175
Vannmålerleie for Q 2,5 m3 Kr 175
Vannmålerleie for Q 5 m3 Kr 290
Leie fjerntelleverk for vannmålere 1,5 og 2,5 m3 Kr 120
Leie fjerntelleverk for vannmålere 5 m3 Kr 175

 

9.2.5 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris per m3. Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2], der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Arealfaktoren er satt til 1.0 pr. m3/m2
Spesifikt forbruk pr. brukerkategori er satt tilStipulert forbruk, m3/år
Kategori 1. BRA 0-99m2 80
Kategori 2. BRA 100-119m2 100
Kategori 3. BRA 120-139m2 120
Kategori 4. BRA 140-159m2 140
Kategori 5. BRA 160-179m2 160
Kategori 6. BRA 180-199m2 180
Kategori 7. BRA 200-219m2 200
Kategori 8. BRA 220-239m2 220
Kategori 9. BRA >240m2 240

 

9.2.6 Tilleggsgebyr for særskilt forurenset avløpsvann
For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i Oslo, beregnes det et tilleggsgebyr basert på Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer og gebyrregulativ.

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i kommunens egne renseanlegg, beregnes det et tilleggsgebyr basert på kommunens faktiske kostnader for å rense avløpsvannet.

For abonnenter med prosessavløpsvann som ikke er biologisk forbehandlet, settes grenseverdiene for særlig forurenset avløpsvann til:

Organisk stoff (KOF) >600 mg/l 2,35 kr/kg KOF
Suspendert stoff (SS) >400 mg/l 4,7 kr/kg SS
Total fosfor (tot-P) >10 mg/l 140 kr/kg tot-P

For abonnenter med biologisk forbehandlet prosessavløpsvann (uten slamseparasjon), settes grenseverdiene for særlig forurenset avløpsvann til:

Filtrert organisk stoff (KOFfiltert) >300 mg/l 3,4 kr/kg KOFfiltrert
Suspendert stoff (SS) >400 mg/l 3,4 kr/kg SS
Total fosfor (tot-P) >10 mg/l 118,9 kr/kg tot-P

Abonnentene er selv ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre et prøveprogram for å dokumentere årlige utslippsmengder av KOF, KOFfiltrert, tot-P, SS og tot-N. Programmet skal godkjennes av kommunen og utføres på akkreditert laboratorium.

 

9.2.7 Kontrollgebyr, avlesningsgebyr og fremmøtegebyr

 • Kommunen kan utføre kontroll av vannmåleren. Ved minst 10 % målefeil skiftes måleren uten kostnader for abonnenten. I motsatt fall bekoster abonnenten kontrollkostnadene (kontrollgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke leser av vannmåleren kan kommunen foreta avlesning på abonnentens bekostning (avlesningsgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke er til stede for å ta imot rørlegger på varslet tidspunkt ved for eksempel utskiftning av vannmåler, vil kostnadene for fremmøte måtte dekkes av abonnenten (fremmøtegebyr).
GebyrtypeBeløp
Kontrollgebyr Kr 1 500
Avlesningsgebyr Kr 1 000
Fremmøtegebyr Kr 700
9.3 Tømming av slamavskillere

Årsgebyr for tømming/levering av slam innkreves etter følgende kategorier:

KategoriBetalesGebyr
1. Slamavskiller under 6 m3 Per tømming Kr 988
2. Slamavskiller 6 – 10 m3 Per tømming Kr 1 581
3. Slamavskiller over 10 m3 Per tømming Kr 2 174
4. Gråvann (tømmes hvert 3. år) Per år Kr 296
5. Minirenseanlegg under 6 m3 Per tømming Kr 1 482
6. Minirenseanlegg 6 – 10 m3 Per tømming Kr 2 372
7. Minirenseanlegg over 10 m3 Per tømming Kr 3 261

 

Levering av slam til renseanleggBetalesGebyr
Levering av slam til renseanlegg  Per kubikk Kr 64
9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall (i liter)Anbefalt antall abonnenter per beholderGebyr
140 1 Kr 2 758
240 2 Kr 4 745
360 3 Kr 7 117
660 5 Kr 13 023
2500 20 Kr 49 384
4000 32 Kr 79 015
6000 48 Kr 118 524
8000 64 Kr 158 030
10000 80 Kr 197 528
Avfallsbrønn Per andel Kr 2 464
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 1 770

 

ServiceabonnementGebyr
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 268
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 538

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.
9.5 Feie- og tilsynsgebyr
KategoriBetalesGebyr
Feie- og tilsynsgebyr per pipeløp Per år Kr 415
Tilsynsgebyr for gasspeis Per år Kr 151
9.6 Særskilte betalingsbestemmelser

Gebyrene betales på bakgrunn av tilsendt faktura. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til fastsatte priser.

9.7 Utskrift/kopiering

Utskrift og kopiering av kart/tegninger/øvrige dokumenter belastes etter satser satt i regulativets kapittel 8.

10.1 Prisliste for leie av utstyr fra maskinforvaltningen
 
Utstyr Timepris
Varevogn Kr 534
Lastebil Kr 1.135
Gravemaskin stor Kr 1.311
Gravemaskin liten Kr 770
Anleggsmaskin/traktor Kr 733
Mannskap Kr 416

Prisene er inkludert fører der ikke annet nevnt spesielt. Gebyrene betales på bakgrunn av tilsendt faktura. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til fastsatte priser.

10.2 Prisliste for vedlikehold av private veier

Brøyting, strøing, drift av veibelysninger og støvdemping/skaring (grusveier) kan avhengig av kapasitet utføres til priser i kapittel 10.1, med tillegg for brukte materialer. Det opprettes egne ordrer som faktureres via tidsregistreringssystemet som avdelingen bruker. Transport av utstyr til og fra kommer i tillegg.

10.3 Graving og arbeid i kommunale veier

Gebyr for graving og/eller arbeidstillatelse består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker, og et tilsynsgebyr som ilegges etter påløpt tid. Behandlingsgebyret er ikke mva-pliktigig. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til tilsynsgebyret.

 
Fast behandlingsgebyr Pris
Behandlingsgebyr for graving og/eller arbeid i kommunale vei Kr 3.124

Søknad om utvidet arbeidsperiode medfører nytt behandlingsgebyr.

 
Gebyr for tilsyn og ferdigbefaring (per time) Pris
Tilsynsgebyr for graving i kommunal vei Kr 534
 
Økonomisk garanti
Kommunen kan sette krav om økonomisk garanti før tillatelse gis.
10.4 Tjenester fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

I forbindelse med at Nittedal kommune gikk inn som medeier i NRBR fra 1. januar 2014 vises det til NRBRs tjenestetilbud og priser (se www.nrbr.no). Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg betales i henhold til kapittel 9, punkt 5.

 

11 Refusjon

Gebyr for behandling av refusjonssaker beregnes etter en prosentsats på 3 % av godkjent regnskap i henhold til plan- og bygningsloven § 18-9.

Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som tilstrekkelig for å starte anlegget, jf. pbl § 18-8, og vil bli trukket fra der kommunen godkjenner regnskapsbeløp jf. pbl § 18-9. Minstegebyret er beregnet etter enhetspris for byggesak.

 
Refusjon Betales Gebyr
11.1 Minstegebyr for ett anlegg (vei eller ledninger).
Mottatt sak som blir avslått skal belastes med minstebeløpet.
Se over Kr 62.000
11.2 Minstegebyr for to anlegg (vei og ledninger).
Mottatt sak som blir avslått skal belastes med minstebeløpet.
Se over Kr 82.250
11.3 For avvist eller mangelfull sak faktureres det tillegg for medgåtte timer, minumum 5 timer. Per time Kr 1.550
12 Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr. Ved flere dispensasjonsforhold skal det betales gebyr for dispensasjonen i den høyeste prisklassen pluss tilleggsgebyr per forhold for de øvrige dispensasjonene.

Dispensasjon etter pbl § 19-1Betales Gebyr
12.1 Dispensasjon som krever politisk behandling Per søknad  Kr 23 250
12.2 Dispensasjon som kan avgjøres administrativt Per søknad Kr 4 650
12.3 Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever høring Per søknad Kr 4 650
12.4 Tilleggsgebyr per dispensasjonsforhold ut over den første Per søknad Kr 3 100
13 Ekspropriasjon

Saker om ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 16, jf oreigningslova, dekkes etter medgått tid med timepris som bestemt i punkt 1.6.

14 Fellingsavgift for vilt
 
Fellingsavgift for storvilt 2018 Betales Avgift
14.1 Fellingsavgift elg, voksen Per felte dyr Kr 537
14.2 Fellingsavgift elg, kalv Per felte dyr Kr 316
14.3 Fellingsavgift hjort, voksen Per felte dyr Kr 411
14.4 Fellingsavgift hjort, kalv Per felte dyr Kr 249

Fellingsavgiftene for 2019 behandles av Stortinget i desember og maksimalsatsene offentliggjøres i begynnelsen av februar. Det er disse satsene som vil gjelde for 2019.

 

Barnehage

Betalingssater for barnehager

Opphold i barnehage i 2018 skal maksimalt utgjøre kr. 32 010,- per år. Dette tilsvarer en månedlig foreldrebetaling på maksimalt kr. 2 910,- per måned over 11 terminer årlig.

2018 Oppholdsbetaling *) Pr måned 2.910,-

 *Oppholdsbetaling fastsettes til maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet for 2018. Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt følger forskrift til barnehageloven.

 

Tjeneste 2018 Enhet Pris 2018
Kost Pr måned Kr 270,-
For sen henting Per påbegynte ½-time Kr 240,-

 

Timepris for spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt utenfor kommunene med barnehageplass i Nittedal kommune.

 

Tjeneste 2018EnhetPris 2018
Spesialpedagog Pr time 489,-
Støtte assistent Pr time 335,-

 

 

 

 

 

 

 

SFO

Kommunestyret bestemmer betalingssatsene for SFO i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 1. februar 2018.

SFO satser 2018
Tjeneste Enhet Pris 2018
SFO 1 dag Per måned Kr    895,-
SFO 2 dager Per måned Kr 1.630,-
SFO 3 dager Per måned Kr 2.240,-
SFO 4 dager Per måned Kr 2.710,-
SFO 5 dager Per måned Kr 3.080,-

 

SFO diverse satser 2018
TjenesteEnhetPris 2018
Sen henting, etter åpningstiden Per påbegynte halvtime Kr 200,-
Merbruk ihht avtale* Per dag Kr 280,-
Ekstrabetaling ferie* Per dag Kr 280,-

*Du må være bruker av ordinær plass for å kunne benytte feriedager og ekstra dagplass.

*I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast.

Kultur og idrett
Kulturskolen
Priser kulturskolen 2018
UndervisningstilbudPrPris
Elevplass piano 20 min/uke år 3 150,-
Elevplass sang 20 min/uke år 3 150,-
Elevplass gitar 20 min/uke år 3 150,-
Elevplass visuell kunst 90 min/uke år 3 590,-
Tegne/malekurs etter skoletid 55 min/gang 10 ggr 1 025,-
Dirigenttjenester årstime* 9 435,-
Kunsterisk ledelse korps år 60 500,-
Kunsterisk ledelse orkester år 31 460,-

* En årstime er er en time per uke i 36 uker. 

 

 

Helse og omsorg

 

Betaling for helse- og omsorgstjenester er fastsatt av Helse - og omsorgsdepartementet i ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.”

 Betalingssatsene endres årlig etter skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.


Egenbetalingssatser for helse- og omsorgstjenester 2018 
 

Betaling for opphold i institusjon

Med avlastningsopphold menes opphold i institusjon som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver. Dette kreves det ikke egenandel for.

Med korttidsopphold menes tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold i inntil 60 døgn pr.kalenderår.
 

Med langtidsopphold menes opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Egenandelen for langtidsopphold beregnes på bakgrunn av beboerens inntekter og fradrag, fratrukket et beløp til egen disposisjon. Beløpet til egen disposisjon utgjør utgjør 75% av fribeløpet, 25% av folketrygdens grunnbeløp(G) og 15% av inntekter over G. Som inntekt regnes også renter av formue. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen av egenandelen. Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av departementet.
Som grunnlag for beregningen må søker fylle ut et skjema om inntektsforhold. Dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. I tillegg kan kommunen innhente nødvendige opplysninger om din (og eventuell ektefelles/ registrert partners/ samboers) inntekt fra ligningskontoret og NAV. Det gjøres årlig et etteroppgjør når ligningen foreligger.

 

Utleie

 

Skjenkebevilling

Egenbetaling skjenkebevilling

 

Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

Tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakssurrogater,
jf. "Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (Tobakkssalgsforskriften)"
Årlig avgift                              2018
Salgssted kr                           4 500
Midlertidig salgssted*     kr 1 200
*Med midlertidig salgssted menes salg i en periode på opptil 30 dager årlig, jf. forskriftens §9 pkt. 7


Publisert: 06.03.2018 08.31.49
Sist endret: 15.11.2018 12.33