Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

Områdeplan for turvsti langs Nitelva ved sentrum - planID 261

Formannskapet behandlet i  møte 15.10.2018 forslag til områdeplan for tursti langs Nitelva (planID 261), og vedtok at planarbeidet utsettes.

Plandokumenter

Sakens dokumenter kan leses her

Detaljreguleringsplan for Berget - planID 279

Formannskapet behandlet i møte 22.10.2018 forslag til Detaljreguleringsplan for Berget (planID 279), og vedtok å legge den ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen.

Formålet med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet.

Plandokumenter

Sakens dokumenter kan leses her

Sakens dokumenter er også lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Eiendommer som inngår i planområdet

14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646.

Forslagsstiller

Planen er utarbeidet av Felix Arkitekter for Karu Eiendom.

Merknader til planforslaget

Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsperioden er i tidsrommet 26.10.18 – 7.12.18.

Merknader til planen merkes saksnummer 17/06177 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no, eller per brev til Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 7.12.18.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksfremstillingen til planen ved politisk behandling.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 07.11.2018 09.10