Lytt

Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Kunngjøring av vedtak – Detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien – planID 260

Kommunestyret vedtok i møte 16.11.2020 sak 120/20 detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien.

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rådhuskvartalet og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå parallelt med Svartkruttveien før den krysser over Ørfiskebekken. Den vil krysse innkjøringen til Mo gård og Nittedal hestesenter. Kulvert under Svartkruttveien forlenges, slik at gang- og sykkelveien går over denne. På denne måten unngår man ytterligere krysning av gang- og sykkelveien og driftsveien til Mo gård som også benyttes av ridende.

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og sakens dokumenter kan leses her


Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 11.12.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 14/01236.

 

Kunngjøring av vedtak - detaljreguleringsplan for Kjul terrasse 26 - planID 181

Kommunestyret vedtok i møte 16.11.2020 sak 121/20 detaljreguleringsplan for Kjul terrasse 26.

Reguleringsplanen legger til rette for adkomst fra Kjul terrasse og bygging av inntil 5 eneboliger på eiendommene gbnr. 11/28 og 11/97.

 

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og sakens dokumenter kan leses her

 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 11.12.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 17/03928.

 

Varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak - Tumyrhaugen

I medhold av forvaltningsloven § 16 varsles det at kommunen planlegger et midlertidig forbud mot tiltak i området. Et midlertidig forbud mot tiltak er et virkemiddel kommunen kan bruke for å unngå at det planlegges og settes i gang tiltak som kan vanskeliggjøre gjennomføring av fremtidige planer.

Et midlertidig forbud mot tiltak knytter seg til arbeidet med ny områdeplan for Tumyrhaugen. Det ble varslet oppstart av planarbeid første gang 06.10.16. Planprogrammet er fastsatt i formannskapet den 19.08.19 sak 68/19.

Kart over området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak kan sees her

Frist for uttale
Det er anledning til å uttale seg før det fattes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak.

Frist for eventuell uttalelse er mandag 4.desember 2020.

Merknader/innspill merket sak 20/03558 sendes Nittedal kommune, Postboks 63,1482 Hagan eller postmottak@nittedal.kommune.no.

 

Kunngjøring av vedtak – Områderegulering for skianleggene på Sagerud og Sørli – planID 282

Kommunestyret vedtok i møte 26.10.2020 sak 108/20 områderegulering for skianleggene på Sagerud og Sørli.

Områdeplanen legger til rette en utvikling av området mellom Sagerud og Sørli for idrett og aktivitet. De viktigste naturtypene foreslås regulert til Naturområde, innenfor disse arealene er det ikke tillatt med nye løypetraseer eller andre type tiltak. Det resterende arealet foreslås regulert til idrettsanlegg. Innenfor dette arealet er det tillatt med tiltak som tilrettelegger for idrett, uorganisert aktivitet og friluftsliv. Det planlegges utvidelse av løypetraseer.

 

Plandokumenter
Den politiske behandlingen og sakens dokumenter kan leses her

 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 04.12.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 19/00364.

 

Del av Skyset Skog A13 - høring og offentlig ettersyn av planforslag - planID183

Formannskapet behandlet i møte 14.09.2020, sak 85/20 1.gangsbehandling – omregulering av del av Skyset Skog -planID 183.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslov § 12 – 10 legges Detaljreguleringsplan for del av Skyset Skog - PlanID 183 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 05.08.2020.

Til 2.gangsbehandling av planen skal flomforhold og overvann ytterligere utredes:

  • Flom og overvann skal ses i sammenheng, sammenstilles og implementeres i planen.
  • Redegjørelse av overvannshåndtering ut fra revidert planforslag skal foreligge.
  • Nødvendige tiltak for å sikre trygge flomveier til vassdrag skal konkretiseres og beskrives tilstrekkelig detaljert til at beskrivelsene kan brukes som grunnlag for konkrete krav som skal settes i planen.

 

Plandokumenter
Samtlige plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Av smittevernhensyn  legges ikke dokumenter ut til gjennomlesing på Nittedal bibliotek, men kan fås tilsendt i brevpost ved henvendelse til saksbehandler. 

Merknader til planarbeidet
Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jf. plan-og bygningslovens § 12-10 i tidsrommet 21.09.2020 – 02.11.2020. Har du merknader til planarbeidet kan du sende den postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan. 

Merknader merkes saksnummer 19/01723 og sendes innen 02.11.2020.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.Høring – Trafikksikkerhetsplan Nittedal kommune 2021 – 2024

 

Forslag til trafikksikkerhetsplan for Nittedal kommune ble behandlet av formannskapet 24 august, hvor det ble vedtatt å legge forslaget ut på høring.

 

Høringsforslaget er lagt ut på kommunens hjemmesider, med frist for å komme med uttalelse innen 6 oktober 2020. Både lag, foreninger, privatpersoner m.m., er velkomne til å komme med uttalelser til forslaget.

 

Uttalelser til høringsforslaget sendes Nittedal kommune på e-post til postmottak@nittedal.kommune.no, eventuelt med post til Nittedal kommune, postboks 63, 1483 Hagan. Husk å merke uttalelsen med «saksnummer 20/00939» og/eller «Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024».

Trafikksikkerhetsplan 2021-2024 Høringsutgave.pdf

VEDLEGG 1 Fysiske tiltak rev 29.07.2020.pdf

 

 

 

 

Blomsterbakken - forslag til endring av reguleringsplan - planID 337

Formannskapet vedtok i sitt møte den 24.08.2020 å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for Blomsterbakken PlanID 337 ut til offentlig ettersyn, sak 76/20.

Formål med planendringen
Detaljreguleringsplan for ny butikk og boligblokker i Blomsterbakken ble vedtatt i 2013. 

Plan fra 2013 regulerte butikk og de 5 blokkene. Nå reguleres også eneboligene i Blomsterbakken 4, 6 og 8. Eneboligen i Blomsterbakken 4, nærmest butikken inngår i utbyggingsprosjektet og rives. De to andre eneboligene består videre og reguleres til frittliggende småhus. Blomsterbakken 8 gis mulighet for adkomst over butikkområdet.

Endret plan omfatter et utvidet byggeområde for kombinert bebyggelse og anlegg (forretning, tjenesteyting og bolig) ved at enebolig i nr.4 rives. Høydebestemmelser foreslås endret. Endret plan gir grunnlag for større forretningsbebyggelse og noen flere boliger enn i opprinnelig plan. I tillegg oppdateres planen med nye oppdaterte føringer for blant annet overvann.

Saksdokumenter

Den politiske behandlingen og øvrige saksdokumenter kan leses her

Merknader

Alle merknader eller uttalelser til planen kan sendes Nittedal kommune, P.B. 63, 1483 Hagan eller til postmottak@nittedal.kommune.no, innen 26.10.20.

 


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 23.11.2020 09.15