Lytt

Pågående reguleringsplanarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Berget- detaljregulering - planID 279

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensvurdering.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger mellom  sentralidrettsanlegget og Rv4. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646, 214/47.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Felix Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Bjertnes AS. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill og kommentarer til planarbeidet ble satt til 13.04.2018.

Se planninitiativ her

Se referat fra oppstartsmøte 

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 22.10.2018 forslag til Detaljreguleringsplan for Berget (planID 279), og vedtok å legge den ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.10.2018-7.12.2018.

2.gangsbehandling og vedtak av plan

Kommunestyret behandlet i møte den 04.06.2020 reguleringsplanen og vedtok denne.

Sakens dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Kunngjøringsdato: 10.06.2020
Dato for klagefrist: 01.07.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 17/06177.

Blomsterbakken - endring av detaljregulering - planID 337

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning/tjenesteyting/boliger på gbr.nr.56/71, som er i tråd med gjeldende detaljregulering. For å få til en mer optimal utvikling innenfor planområdet og tilrettelegge for ny dagligvarebutikk foreslås en utvidelse av byggeområdet og planavgrensingen i retning øst.

Det foreslås at ekstisterende bebyggelse på gbr.nr.56/71 og 56/57 rives og at det oppføres et nytt bygg med dagligvare og noe utadrettet næring på bakkeplan, og boliger i øvrige etasjer.

Nittedal kommune ønsker samtidig å innlemme gbr.nr.57/10 og 56/235 i planområdet. Eiendommene er sammen med gbr.nr.56/57 avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i gjeldende kommuneplan, men eksisterende bruk er bolig. Kommunen ønsker derefor at eiendommene endrer formål til boligebebyggelse.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planområdet
Planområdet er på 17,7 daa, og omfatter gbr.nr. 56/396, 56/395, 56/235, 56/71 og 56/57.

Du kan se planområdets avgrensning her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av TAG arkitekter Oslo på vegne av tiltakshaver Blomsterbakken 2 AS.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble det varslest oppstart av endring for privat detaljregulering Blomsterbakken planID 337.

Oppstartsvarsel kan leses her

1.gangsbehandling
Formannskapet vedtok i sitt møte den 24.08.2020 å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for Blomsterbakken PlanID 337 ut til offentlig ettersyn, sak 76/20.

Den politiske behandlingen og øvrige saksdokumenter kan leses her

Alle merknader eller uttalelser til planen kan sendes Nittedal kommune, P.B. 63, 1483 Hagan eller til postmottak@nittedal.kommune.no, innen 26.10.20.

Gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og Rv4 - detaljregulering - planID 347

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en trygg løsning for myke trafikanter langs Sagstuveien (fv 402) mellom Hakadal stasjon og riksvei 4. Den nye gang- og sykkelveien vil koble seg til ny jernbaneundergang, som reguleres i en egen plan. Planen er et ledd i Nittedal kommune og Viken fylkeskommunes satsing på trygge skoleveier. Planområdet er i dag avsatt til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål) i gjeldende kommuneplan. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet.

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i 2018. Da planavgrensningen er justert og det ikke har blitt fremmet et planforslag, velger kommunen nå å varsle oppstart på nytt.

Planområdet
Planområdet strekekr seg langs Sagstuveien fra Hakadal stasjon og ned til Rv4. Eiendommer som inngår i planområdet er gnr./br.nr. 43/1, 43/2, 43/95, 43/110, 44/3, 100/24, 110/28 og 251/3.

Kart med planavgrensing kan sees her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hakadal stasjon og Rv4.

Har du merknader/innspill til planarbeidet, kan disse sendes til Nittedal kommune, PB 63, 1483 Hagan. Eller på e-post til postmottak@nittedal.kommune.no. Innspill merkes med saksnummer 18/00346, og sendes innen 31.03.2020.

Hakadal stasjon - detaljregulering - planID 349

Formål med planarbeidet
Planarbeidet igangsettes med sikte på å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog, samt oppgradere stasjonen til en bedre standard med god framkommelighet og universell utforming. Som en del av planarbeidet vil det derfor også planlegges for en ny kryssing av jernbanen inne på stasjonsområdet til erstatning for dagens overgangsbro. Det planlegges også midlertidig riggområde ifm. anleggsfasen. 

Planområdet
Planområdet er på ca. 40,4 daa. Eiendommene 43/2 og 44/2 er i dag uregulert men avsatt til bane og LNFR-formål. Eiendommen 43/1 er i dag uregulert med avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen. Eiendommen 110/28 er også i dag uregulert men avsatt til vei i kommuneplanen. Eiendommen 43/91 er i dag regulert til annen veigrunn. Varselområde omfatter også eiendommene 43/26, 43/27, 43/28 og 43/98 som i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse og felles avkjørsel. Disse er med i varslet område da det går en gangvei gjennom eiendommene frem til stasjonen.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 10.04.2019 i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon, Nittedal kommune.

Plandokumenter
Oppstart av planarbeid ble behandlet av formannskapet 21.01.2019, saken kan leses her

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte den 20.05.2020 forslag til detaljreguleringsplan for Hakadal stasjon – planID 349, og vedtok denne lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter og den politiske behandlingen  kan leses her

Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 18/04374 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 15.07.2020.

Kjul terrasse 26 - detaljreguleringsplan - planID 181

Formål med planarbeidet
Formålene med planarbeidet er å:

  • Regulere området til byggeområde for boliger (eneboliger). Det tenkes plassert fem eneboliger i tillegg til det eksisterende huset på eiendom 11/28. Utformingen av boligene vil være i tråd med gjeldende kommuneplan
  • Regulere felles privat adkomstvei fra Kjul terrasse

Eiendommer som inngår i planområdet
Planarbeidene omfatter eiendommene gnr/ bnr 11/28 og 11/97 (utnyttelse til boligformål), samt deler  av eiendommene 11/116, 11/117, 11/244, 11/245 og 11/256 (felles privat adkomstvei).

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nicolai og Pia Høygård. Strand/ Løken arkitekter AS er engasjert som arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidene. For nærmere informasjon kontakt Strand / Løken arkitekter AS ved Petter Løken, e-post: petter@slad.no.

Varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble varslet 17.12.2018 i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8.

Se brev om varsel om oppstart av planarbeid her

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte den 20.1.2020 forslaget til reguleringsplan og vedtok denne legat ut på høring.

Den politiske behandlingen og planens dokumenter kan leses her

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok i møte 16.11.2020 sak 121/20 detaljreguleringsplan for Kjul terrasse 26.

Den politiske behandlingen og sakens dokumenter kan leses her

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 11.12.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 17/03928.

 

Kjul terrasse felt B22 - detaljreguleringsplan - planID 184

Formål
Hensikten med planen er å legge til rette for 5 eneboliger, ny adkomstvei fra Kjul terrasse samt grøntbelte og flomsone langs Brattfossbekken. Planområdet er i dag uregulert, men avsatt til maks 5 nye boliger i gjeldende kommuneplan for Nittedal kommune (2019-2030). Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU).

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet omfatter gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av VISTA Utredning AS på vegne av grunneierne.

Varsel om oppstart
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kjul terrasse felt B22.

Merknader eller spørsmål til planarbeidet sendes innen 25.03.2020, til: Paal Sørensen, VISTA Utredning AS, Bernhard Getz gt 3, 0165 OSLO, tlf  97473096.  E-post: paal@vistautredning.no.

Det varsles samtidig oppstart av forhandling av utbyggingsavtale, etter behov, som en del av planarbeidet.

Oppstartsvarsel kan leses her

Li - områdereguleringsplan - planID 179

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling. Deler av planområdet er i dag uregulert og formålet med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.Det vil bli utredet en mulig plassering av ny flerbrukshall innenfor planområdet. Det vil bli sett på løsning for parkering og adkomst til området, både for kjørende og gående/syklende. Videreutvikling av næringseiendommene i Tyriveien og adkomst til disse vil være en del av planarbeidet. Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet består av Li ungdomsskole, Lihallen, idrettsplass disponert av Gjelleråsen IF, samt tilgrensende bolig- og næringseiendommer.

Følgende gårds- og bruksnummer inngår i planområdet: 5/1, 5/12, 5/59, 5/70, 5/85, 5/86, 5/88, 5/95, 5/97, 5/98, 5/104, 5/105, 5/112, 5/143, 5/193, 5/194, 6/114, 6/145, 7/6, 7/10, 7/61,7/62, 7/66, 7/70, 205/3, 205/12.

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Movatn stasjon - detaljreguleringsplan - planID 284

Formål med planarbeidet
Movatn stasjon ligger i Oslo kommune, men deler av planområdet og den planlagte turstien ligger i Nittedal kommune. Nittedal kommune behandler kun den delen av reguleringsplanen som ligger i Nittedal kommune. Det foreslås å utbedre turstien som går mellom jernbanesporet og Nordre Movatn. Dette gjøres for at man skal slippe å krysse jernbanesporet for å komme til Greveveien og videre ut i Marka.

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Sweco på vegne av Bane NOR.

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av arbeid med reguelringsplan ble gjort 15.02.2019.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 20.05.2020, sak 51/20 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Movatn stasjon, og la reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 03.06.2020 – 15.07.2020.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 18/03220 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 15.07.2020.

Nedre Huseby - detaljreguleringsplan - planID 283

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å øke utnyttelsen på eiendommene, ved å legge til rette for utbygging med 3 tomannsboliger, dvs. inntil 6 boenheter i planområdet. Nittedal kommune ønsker også at omkringliggende veger reguleres samtidig. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til eksisterende boligbebyggelse og trafikkområder. Ny bebyggelse vil forholde seg til kommuneplanen mht. utnyttelse, men vil undersøke om det er behov for å regulere egne høydebestemmelser, da tomten er svært skrånende. 

Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Det vurderes felles behandling av plan og byggesak.

Planinitiativ kan leses her

Referat fra oppstartsmøte kan løses her

Eiendommer som inngår i planarbeidet
14/226, 14/1351 (Utnyttelse til boligformål)
Samt del av eiendommene 14/60, 14/231, 14/232, 14/505, 14/683, 14/861, 14/862, 14/863, 14/864, 14/865, 14/866 14/867, 14/916, 14/1358, 214/11, (vegareal)

Se kart med plangrense her

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sivilingeniør Anders Haugen AS, Plankonsulent er Lillestrøm Arkitekter AS. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra på tlf. 92810665.

Varsel om oppstart
Innspill til planarbeidet sendes Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra, Torvgata 6, 2000 Lillestrøm ingunn@lilleark.no, innen 05.01.2020.

Innspillene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle innspill vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

Varslinsgbrev kan også leses her

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Skianleggene på Sagerud og Sørli - områdeplan - planID 282

Formål med planarbeidet
Hensikten med planen er å utarbeide en reguleringsplan som gir en forutsigbar utvikling av idrettsanlegget på Sagerud og Sørli. Spesielt i forhold til utvikling av skitraseer for langrenn og skiskyting, men eventuelt også andre idretter og rekreasjon. Sørlig og Sagerud skal ikke kun henvende seg til aktive konkurranseløpere innenfor langrenn og skiskyting, men skal også være et sted der det er rom for rekreasjon og nærfriluftsliv, samtidig med at det foregår aktiv trening.

Eiendommer som inngår i planområdet
Det foreslåtte planområdet strekker seg fra skihytta på Sørli og ned til skiskytteranlegget på Sagerud.

Kart over planområdet kan sees her 

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid i møte 25.02.2019.
Den polititiske behandlingen kan leses her

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 20.04.2020 forslag til reguleringsplan og la planen ut på høring og offentlig ettersyn

Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 24.04.2020 – 05.06.2020.

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok i møte 26.10.2020 sak 108/20 områderegulering for skianleggene på Sagerud og Sørli.

Samtlige plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 04.12.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 19/00364.

 

Skyset felt A13 og del av A14 - omregulering - planID 183

Formål med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4 to-mannsboliger.

Eiendommer som inngår planarbeidet
Planområdet er 7160m2 stort og omfatter gårds.- og bruksnr.: 3/246, 3/612, 3/689, deler av 3/1 og 3/613.

Kart med plangrense kan leses her

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Samark AS på vegne av grunneier Skyset Utbygging AS.

Varsel om oppstart
Oppstartsmøte ble holdt 4.desember 2019, og varsel om oppstart ble sendt ut 9.desember 2019.

Les varslingsbrev her

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 14.09.2020, sak 85/20 1.gangsbehandling – omregulering av del av Skyset Skog -planID 183.

Formannskapet fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslov § 12 – 10 legges Detaljreguleringsplan for del av Skyset Skog - PlanID 183 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 05.08.2020.

Til 2.gangsbehandling av planen skal flomforhold og overvann ytterligere utredes:

  • Flom og overvann skal ses i sammenheng, sammenstilles og implementeres i planen.
  • Redegjørelse av overvannshåndtering ut fra revidert planforslag skal foreligge.
  • Nødvendige tiltak for å sikre trygge flomveier til vassdrag skal konkretiseres og beskrives tilstrekkelig detaljert til at beskrivelsene kan brukes som grunnlag for konkrete krav som skal settes i planen.

Samtlige plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Av smittevernhensyn legges ikke dokumenter ut til gjennomlesing på Nittedal bibliotek, men kan fås tilsendt i brevpost ved henvendelse til saksbehandler.

Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jf. plan-og bygningslovens § 12-10 i tidsrommet 21.09.2020 – 02.11.2020. Har du merknader til planarbeidet kan du sende den postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Merknader merkes saksnummer 19/01723 og sendes innen 02.11.2020.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

 

Svartkruttveien - detaljregulering - planID 260

Formål med planarbeidet
Reguleringsplanen tilrettelegger for gang- og sykkelvei langs Svarkruttveien, mellom rådhuset og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå forbi Nittedal Hestesenter og koble seg på ny bru over Ørfiskebekken. Brua er en del av boligutbyggingen på Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil bli en del av et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Kruttverket og nye Nittedal sentrum.  

Eiendommer som inngår i planarbeidet
Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 13/3, 13/6, 13/212, 13/76, 213/14.

Forslagsstiller
Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2014.

Utvidelse av planområdet ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill 18. november 2016.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 12. november 2018 forslag til reguleringsplanen og vedtok å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 16.11.2018-04.01.2019.

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok i møte 29.04.2019 sak 30/19 Detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien.

Se sakens dokumenter her 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist var: 14.06.2019

Klagebehandling
Reguleringsplanen ble påklaget og klagen ble sendt til politisk behandling. Kommunestyret behandlet klagen 18.11.2019 og klageren fikk medhold. Det vil si at vedtaket av reguleringsplan ble opphevet.

Se den politisk behandlingen her

Ny 1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet i møte 22.06.2020, sak 65/20 Ny 1.gangsbehandling av detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien - planID 260, og vedtok denne lagt ut på høring.

Samtlige plandokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn i tidsrommet 01.07.2020 – 06.09.2020.

2.gangsbehandling og vedtak av plan
Kommunestyret vedtok i møte 16.11.2020 sak 120/20 detaljreguleringsplan for nedre del av Svartkruttveien.

Sakens dokumenter og den politiske behandlingen kan leses her

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb. 63, 1481 Hagan.

Dato for klagefrist: 11.12.2020

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nittedal kommune, og må framsettes skriftlig innen 3- tre år etter denne kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet framsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage.

Eventuell klage eller krav merkes saksnummer: 14/01236.

 

Tumyrhaugen - områderegulering - planID  281

Ønsker du å lese om Områdeplan Turmyrhaugen trykk her

 

 

Utfartsparkering og adkomst ved Sagerud - detaljregulering - planID 280

 

Formål med planarbeidet
Hensikten til planen å legge til rette for etableringen av en ny utfartsparkering, samt forbedring av eksisterende skogsvei og bro over Ørfiskebekken. Dagens bro er hverken dimensjonert for en større trafikkmengde eller til å gå klar av en eventuell 200-års flom. Nåværende bro må derfor fjernes og erstattes av en ny som tilfredsstiller krav til både trafikk og flom.

 

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet strekekr seg fra Laboratorieveien over Ørfiskebekken inn til Sagerud skiskytteranlegg.

 

Forslagsstiller
Planarbeidet utføres av Nittedal kommune.

 

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart ble gjort 16.03.2018.

 

1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn
Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan i møte den 20.04.2020 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av Plan - og bygningsloven 2008 § 12 - 11, legges forslag til detaljreguleringsplan for utfartsparkering Sagerud, planID 280 med plankart datert 15.04.2019, reguleringsbestemmelser datert 15.04.2019 og planbeskrivelse datert 16.03.2019. ut på høring og offentlig ettersyn.
Det stilles krav om avbøtende tiltak for fotgjengere/myke trafikanter.

 

Den politiske behandlingen og plandokumenter kan leses her

 

Planforslaget er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10, i tidsrommet 24.04.2020 – 05.06.2020.

 

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 18/00358 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 05.06.2020.

 

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

 

Grunnet den pågående koronapandemien vil det ikke bli arrangert åpent informasjonsmøte.

 

Vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i planarkivet

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.


Publisert: 28.11.2018 10.41
Sist endret: 20.11.2020 09.24