Reguleringsplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.

Kommunen anbefaler forslagsstiller å ta kontakt på et tidlig tidspunkt. Erfaring viser at prosessen da blir mer effektiv. Sentrale bestemmelser om utarbeidelse og behandling av ulike typer planer, finnes i PBL.

PBL krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du ønsker å utarbeide planforslag, men ikke innehar relevant kompetanse, kreves det at du kontakter en konsulent som kan dette. Arkitektbedriftene og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) med flere kan gi tips om utøvere.

Er du interessert i å vite mer om planlegging og planprosessen kan du lese mer om dette under om planarbeidet.

Detaljregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens eller kommunedelplanens arealdel og eventuelt dersom en områderegulering krever det.

Generelt kan man si at det kreves reguleringsplan i alle tilfeller der utbyggingens rammer og omfang ikke er avklart og utredet i andre planer. Eldre reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplaner medfører nå et krav om detaljregulering.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Områderegulering

Områderegulering brukes av kommunen der kommuneplanen/kommunedelplanen krever det, eller der kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte avklaringer av arealbruken i området.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Det er likevel mulig for kommunen å overlate til andre myndigheter eller private parter å utarbeide forslag til områderegulering.

Dette kan innebære at private står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette enten helt eller delvis.

Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen i en områderegulering.

Når må jeg regulere?

Det er flere grunner til å utarbeide en reguleringsplan. Det må i utgangspunktet utarbeides detaljreguleringsplan når:

 • Det foreligger krav om detaljregulering i overordnede planer
 • Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende regulering
 • Det skal bygges i uregulerte områder

Ta kontakt med planavdelingen dersom du er i tvil om du må detaljregulere, eller du har spørsmål om hva du kan gjøre innenfor en eksisterende reguleringsplan.

Er eiendommen/arealet ikke avsatt til byggeformål i gjeldende kommuneplan må innspillet om endret arealbruk rettes til kommunen gjennom rullering av kommuneplanen.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Private tiltakshavere kan kontakte planavdelingen, som vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Gangen i en planprosess

 1. Planinitiativ sendes planavdelingen.
 2. Oppstartsmøte med planavdeling og representanter for byggesak, geodata,miljø og kommunalteknikk etter behov.
 3. Planoppstart varsles til grunneiere, naboer og berørte parter direkte, og gjennom annonse i Varingen og på kommunens hjemmeside.
 4. Utarbeidelse og innsendelse av planforslag.
 5. Førstegangsbehandling i formannskapet.
 6. Offentlig ettersyn/høring.
 7. Sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret.
 8. Melding om vedtak. Det er klageadgang på reguleringsplanvedtak ihht. pbl. § 12-12.

 

Veileder for private planforslag 

Relevante lovverk og veiledere

 

Gebyrer

2.1 Generelt

Etter dette regulativet skal det betales gebyr for følgende elementer iht. lov om
planlegging og byggesaksbehandling, Lov 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven,
heretter PBL):

 • reguleringsplan PBL kap 12
 • planprogram PBL §§ 11-13 og 12-9
 • reguleringsendring PBL § 12-14

For planbehandling gjelder følgende betalingsbetingelser:

 1. Gebyr for planinitiativ, planbehandling, planendring, planprogram eller dispensasjon skal innbetales i forbindelse med første politiske behandling.
 2. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.
 3. Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til plansaksbehandling og refunderes ikke selv om saken forkastes eller avvises. For øvrig vises det til kap.1 pkt. 1.4a.
 4. Det er adgang til justering av gebyr etter søknad. Det må fremmes begrunnelse for ønske om justert gebyr.

 

2.2 Reguleringsplaner

2.2 Reguleringsplaner PBL kap. 12

Gjelder forslag til nye planer og planendring som krever ny planprosess. Samlet gebyr blir summen av pkt. 2.2 A tom. E.

2.2 A: Gebyr for behandling av planinitiativBetales Gebyr
For første gangs planinitiativ, behandles i Formannskapet per politiske behandling  Kr 30 000
Dersom planinitiativ returneres for bearbeiding og fremmes for gang nr. 2 per politiske behandling Kr 10 000

 

Ved avvisning av planinitiativ faktureres overnevnte gebyr.

2.2 B: Arealgebyr etter planområdets arealBetales Gebyr
For arealer t.o.m. 3 000 kvm per søknad  Kr 150 000
Tillegg for arealer over 3 000 t.o.m. 10 000 kvm per kvm Kr 8
Tillegg for arealer over 10 000 kvm per kvm Kr 2

 

Det beregnes bygningsgebyr etter det BRA (inkludert parkering under tak) som planen maksimalt kan utløse iht. bestemmelser, beregnet på bakgrunn av BYA og regulert areal.

Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Ved regulering for ombygging medregnes byggets totale areal, ved påbygg skal kun ny bebyggelse regnes med.

2.2 C: Bygningsgebyr etter bebyggelsens arealBetales Gebyr
For bygg t.o.m. 10 000 kvm BRA per kvm  Kr 20
Tillegg for bygg fra 10 001 t.o.m. 20 000 kvm BRA per kvm Kr 8
Tillegg for bygg utover 20 000 kvm BRA per kvm Kr 2

 

2.2 D: Tilleggsgebyr

Det kan kreves et tilleggsgebyr pr ekstra medgått time (jf. kap 1.6) dersom:

 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter formelt mottatt komplett planforslag og før 1.gangsbehandling
 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny 1.gangsbehandling
 • Kommunen inngår avtale om bundet framdrift
 • Digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. Minstepris 4 timer, kr 4180.

 

2.2 E: Fratrekk for arealer

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur og friluftsformål
 • Grønnstruktur
 • Arealer som ikke kan bebygges og som kommunen av egen interesse eller av andre årsaker ønsker å tillegge planen, f.eks. for å komplettere planen (eks. tilliggende offentlig formål), eller for å rydde opp i uklare forhold omkring eksisterende planer. Veg- og parkeringsareal skal inngå i arealgebyrberegningen.

 

2.2 F: Gebyr for planer for arealer uten vesentlig bebyggelseBetales Gebyr

Herunder

 • Planer uten bebyggelse
 • Planer for større arealer uten vesentlig bebyggelse, for eksempel arealer for friluftsliv/idrettsanlegg, områder vernet etter annet lovverk som naturvern, kulturvern
per plan Kr 140 000

 

2.2 G: Gebyr for planer for regulering av 4 boenheter eller mindre i eksisterende boligområderBetales Gebyr

Små planer/fortettingsplaner i samsvar med overordnet plan og maksimum 4 boenheter knyttet til eksisterende infrastruktur

per plan Kr 120 000

 

2.3 Endring av plan

2.3 Endring av plan etter § 12-14, 1. ledd (fullstendig planprosess etter PBL § 12)

 

2.3 A: Arealgebyr etter planområdets arealBetales Gebyr
Endring av eldre planer før PBL 2008, areal t.o.m. 3000 kvm per søknad  Kr 140 000
Endring av planer utarbeidet etter PBL 2008, areal t.o.m. 3000 kvm per søknad Kr 70 000

Tillegg for arealer over 3000 t.o.m. 10000

per påbegynt kvm

Kr 8
For arealer over 10000 kvm per påbegynt kvm Kr 2

 

Det beregnes bygningsgebyr etter det BRA (inkludert parkering under tak) som planen maksimalt kan utløse iht. bestemmelser, beregnet på bakgrunn av BYA og regulert areal.

Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Ved regulering for ombygging medregnes byggets totale areal, ved påbygg skal kun ny bebyggelse regnes med.

2.3 B: Bygningsgebyr etter nytt regulert bebyggelsesarealBetales Gebyr
For bygg t.o.m. 10 000 kvm BRA per kvm BRA  Kr 20
Tillegg for bygg fra 10 001 t.o.m. 20 000 kvm BRA per kvm BRA Kr 8
Tillegg for bygg utover 20 000 kvm BRA per kvm BRA Kr 2

 

2.3 C: Tilleggsgebyr

Det kan kreves et tilleggsgebyr pr ekstra medgått time (jf. kap 1.6) dersom:

 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter formelt mottatt komplett planforslag og før 1.gangsbehandling
 • Forslagsstiller fremmer endringsforslag (utbyggers ønske) etter 1.gangsbehandling/offentlig ettersyn som krever ny 1.gangsbehandling
 • Kommunen inngår avtale om bundet framdrift
 • Digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen. Minstepris 4 timer, kr 4180.

 

2.4 Endring av reguleringsplan

2.4 Endring av reguleringsplan PBL § 12-14, 2. ledd (mindre og små endringer)

 

2.4 Endring av reguleringsplan PBL § 12-14, 2. leddBetales Gebyr
A Administrative små endringer
Små endringer av reguleringsplan uten høring som inngår i behandling av byggesak eller delesak. Vedtak fattes administrativt etter fullmakt.
per plan Kr 7 500
B1 Mindre endring av reguleringsplan uten høring.
Vedtak fattes administrativt etter fullmakt.
per plan Kr 10 000
B2 Mindre endring av reguleringsplan med høring.
Vedtak fattes administrativt etter fullmakt
per plan Kr 17 000
C Mindre endring av reguleringsplan med høring og politisk behandling per plan Kr 45 000
D Tilleggsgebyr
Det kan kreves et tilleggsgebyr per ekstra medgått time dersom digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database må utføres av kommunen.
per time Kr 1 045

 

2.5 Planprogram og konsekvensutredning (KU)

2.5 Planprogram og konsekvensutredning (KU), PBL §§ 4,1, 12-9 og tilhørende KU-forskrift

 

2.5 Planprogram og konsekvensutredning (KU)Betales Gebyr
A Behandling av planprogram per plan Kr 30 000
B KU for tiltak etter sektorlov, ikke knyttet til plan etter PBL per plan Kr 30 000

 

 Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler reguleres av kap. 17 i plan- og bygningsloven, og er en frivillig avtale som inngås mellom kommunen og utbygger.

Kommunestyret fattet 18.12.2006 prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Nittedal kommune.

Prinsippvedtak om bruk av utbygginsavtaler i Nittedal kommune

Aktuelle elementer i en utbyggingsavtale er hva kommunen skal bidra med og hva utbygger skal bidra med. Det skal være forholdsmessighet i partenes bidrag. Avtalen kan regulere hvilke offentlige tiltak og anlegg som skal bygges, hvilken teknisk kvalitet de skal ha, hvem som skal finansiere anleggene og hvem som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av ferdigstilt anlegg. Kommunen benytter også utbyggingsavtaler som et virkemiddel for å oppnå boligpolitiske mål.

Planer på høring

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller e-post. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

Kart og planer

Alle vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig på nett via både WebPlan (digitalt planregister) og i kommunens kartløsning.

Reguleringsplaner i kart

Reguleringsplaner i WebPlan

Dersom du har spørsmål om reguleringsplaner kan du ta kontakt med planavdelingen.

Reguleringsplaner under arbeid

Det er til enhver tid flere reguleringsplaner i prosess i kommunen.  De fleste er private detaljreguleringsplaner. Kommunen utarbeider selv områdereguleringsplaner.

Berget- detaljregulering - planID 279

Formål med planarbeidet

Reguleringsplanen tilrettelegger for blokkbebyggelse med lekeområder, gangveier og fellesarealer i området der Bjertnes gård ligger i dag. Det tilrettelegges også for fortau langs veien Berget, som går fra Stasjonsveien og inn til det foreslåtte boligblokkområdet. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensvurdering.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger mellom  sentralidrettsanlegget og Rv4. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646, 214/47.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Felix Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Bjertnes AS. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill og kommentarer til planarbeidet ble satt til 13.04.2018.

Se planninitiativ her

Se referat fra oppstartsmøte 

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 22.10.2018 forslag til Detaljreguleringsplan for Berget (planID 279), og vedtok å legge den ut på høring og offentlig ettersyn i 6-seks uker. Dette vil si at du nå kan lese gjennom alle plandokumentene, og vi vil gjerne høre din mening om planen.

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.10.2018-7.12.2018. Innspill merket med saksnummer 17/06177 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no, eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan innen 7.12.2018. 

Elvetangen - områdereguleringsplan - planID 345

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny felles barnskole samt idrettshall med tribunekapasitet og svømmeanlegg. Midlertidig anleggsområde og midlertidig adkomst til området kan bli aktuelt. Skolen skal bygges slik at det er adskilte områder mellom barneskole og ungdomsskole. Prosjektering av ny skole skal utføres parallelt med områdereguleringen og det forutsettes at det gis tilfredsstillende gang- og sykkelvei for elever som ikke har rett på skoleskyss.

Planen skal også inkludere ny flomvoll som tåler minimum 200-årsflom med klimapåslag. Det er aktuelt å anlegge turveg oppe på flomvollen.

Planarbeidet skal ivareta at idrettsanlegget ikke får dårligere kvalitet enn det har i dag og kommunen skal samarbeide tett med Hakadal idrettslag i forbindelse med idrettsanleggene. Områdeplan og planavgrensning skal tilpasses reguleringsplan for ny adkomst til Elvetangen.

Føringer for planarbeidet er gitt i Skolebehovsplan 2015-2027 (vedtatt i kommunestyret 29.aug.2016).

Det er utarbeidet konsekvensutredning og planprogram.

 

Eiendommer som inngår i planområdet

Varslet planområde er på ca.126daa og omfatter gnr/bnr 42/128, 55/13, 56/63, 56/252, 42,8, 42/9, 42/13, 42/16, 42,25, 42/26, 42/28, 42,34, 42,35, 42/39, 42/45, 42,51, 42/52, 42/63, 42,74, 42/77, 42/78 og 42/155.

Området ligger mellom Rv4 og Nitelva fra og med Trebyen til og med Hakadal ungdomsskole, med Hakadal idrettsanlegg med lekearealer samt fem boligeiendommer. Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til tjenesteyting, boligbebyggelse, idrettsanlegg, landbruk- natur- og friluftsformål, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt naturomåde i vann, med hensynssone bevaring av naturmiljø i nordre og søndre del av planområdet.

 

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

 

Varsel om oppstart offentlig ettersyn av planprogram

Oppstart av planarbeid ble kunngjort 14.10.2016. 

Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 18.11.2016 til 10.01.2017.

 

Fastsatt planprogram

Planprogrammet for Elvetangen ble fastsatt i Kommunestyret 28.08.2017, K-sak 67/17.

Se sakspapirene her

 

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planen i møte 12.02.2018, F-sak 17/18.

Se sakspapirene med formannskapets vedtak her

Planforslaget var lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 14.02.2018 til 05.04.2018.

 

Elvetangen, nytt kryss - detaljregulering - planID 346

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt kryss på rv. 4 ved Elvetangen. Planområdet ligger nord i kommunen mellom Hakadal ungdomsskole og tettstedet Løvstad.

Områderegulering av ny felles barneskole, idrettshall med tribuner og svømmeanlegg på Elvetangen (planID 345) utløser behov for detaljregulering av ny kryssløsning på rv. 4 ca. 150 m nord for dagens kryss.

En sentral del av planen er å legge til rette for en løsning som kan ivareta trafikksikkerheten for de som skal bruke skole - og idrettsområdet på Elvetangen. I tillegg skal hensynet til de som bor og ferdes langs riksveien ivaretas. Riksvei 4 har en viktig hovedveifunksjon som legger føringer for valg av løsninger for veianlegget. Planen omfatter tiltak som er en utbedring av eksisterende riksvei 4 på strekningen forbi Elvetangen.

 

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet er på ca. 60 dekar og omfatter en 563 m lang strekning av riksvei 4 forbi Hakadal ungdomsskole og idrettsanlegg på den ene siden, og deler av Løvstad boligområde på den andre. Planen omfatter gårds- og bruksnummer 100/23, 100/22, 42/4, 42/18, 42/24, 42/15, 42/109, 42/132, 42/89, 42/165, 42/5, 42/161, 42/116, 42/117, 42/132, 42/83, 42/82, 42/106, 42/81, 42/80, 42/79, 42/41, 42/19, 242/3, 242/1, 42/75, 42/93, 42/75, 42/13, 42/6, 42/35, 42/28, 42/34, 42/51, 42/52, 42/9, 42/25, 42/74, 42/16, 42/155 og 42/77.

 

Forslagsstiller

Planlegging og prosjektering av ny kryssløsning er utført av COWI for Nittedal kommune parallelt med områdereguleringen for selve skoletomten på Elvetangen.

Nittedal kommune fremmer planforslaget.

 

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 14. oktober 2016, med frist for merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Utvidelse av planområdet ble varslet 27.10.2017. Utvidelsen skyldes behov for areal til midlertidig riggområde for ny vei, midlertidige veier og atkomster i anleggsperioden og nye atkomster for Trebyen både på øst- og vestsiden av Rv4. Frist for merknader og innspill til varselet om utvidet planområde var satt til 22. november 2017. 

Det er vurdert om planarbeidet omfattes av plikt til konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Det er konkludert med at tiltaket ikke er KU-pliktig, men at konsekvenser og avbøtende tiltak inngår i planarbeidet.

 

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planen i møte 12.02.2018, F-sak 16/18.

Se sakspapirene med formannskapets vedtak

 

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 14.02.2018 til 05.04.2018.

Glittre - detaljregulering

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av seniorboliger med tilknyttet tjenesteyting på nordlige del av planområdet. Området med eksisterende boligbebyggelse og barnehage ønskes omregulert til kombinert formål for bolig, tjenesteyting og barnehage. Areal vest for atkomstvei planlegges avsatt til friluftsområde med mulighet for aktivitetspark.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Skaara Arkitekter AS på vegne av Glittre Invest. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Skaara Arkitekter AS ved Ingrid Lavik på e-post ingrid@skaara.no eller tlf 22 12 50 60.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14.4.2016 med frist for innspill satt til 14.5.2016Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes Skaara Arkitekter AS, Drammensveien 130 C, 0277 Oslo, eller ingrid@skaara.no.

Se varsel om planoppstart her

Kjul handel - detaljregulering - planID 175

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å transformere den eldre bensinstasjonen til et næringsareal med handel, kontor og servicefunksjoner.

 

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet omfatter gbnr. 11/148, Solbakken Terrasse 1. Arealet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsområde. 

 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Kjul Handel AS, og planen utarbeides av ARCHI-Plan AS.

 

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet 04.09.2015

Se varsel om oppstart 

 

1. gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet planforslaget i møte 16.10.2017, sak 106/17.

Se sakspapirer med formannskapets vedtak

 

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 27.10.2017 til 08.12.2017.

Li - områdereguleringsplan - planID 179

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling. Deler av planområdet er i dag uregulert og formålet med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en forutsigbar utvikling.Det vil bli utredet en mulig plassering av ny flerbrukshall innenfor planområdet. Det vil bli sett på løsning for parkering og adkomst til området, både for kjørende og gående/syklende. Videreutvikling av næringseiendommene i Tyriveien og adkomst til disse vil være en del av planarbeidet. Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet består av Li ungdomsskole, Lihallen, idrettsplass disponert av Gjelleråsen IF, samt tilgrensende bolig- og næringseiendommer.

Følgende gårds- og bruksnummer inngår i planområdet: 5/1, 5/12, 5/59, 5/70, 5/85, 5/86, 5/88, 5/95, 5/97, 5/98, 5/104, 5/105, 5/112, 5/143, 5/193, 5/194, 6/114, 6/145, 7/6, 7/10, 7/61,7/62, 7/66, 7/70, 205/3, 205/12.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Lundveien 12, Nittedal gnr. 14 bnr. 114/179 - detaljregulering - planID 278

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å regulere området til byggeområde for boliger. Det tenkes plassert fem tomannsboliger, totalt 10 boenheter. Det planlegges felles adkomst fra Øvre Huseby.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger innenfor områdereguleringsplan for Nittedal stasjonsområde og omhandler eiendommene gbnr. 14/114 og 14/179.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Stand/Løken arkitekter AS på vegne av grunneier Blostrupmoen Eiendomsutvikling AS. For nærmere informasjon, kontakt Stand/Løken arkitekter v/Marte Tørnquist Strand, marte@slad.no. 

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 20. 03.2017, med frist for innspill satt til 25.04.2017.

Områdeplan for tursti langs Nitelva ved sentrum - planID  261

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å gjøre de sentrumsnære grøntarealene langs Nitelva mer tilgjengelig for allmenheten. Planen skal legge til rette for etablering av et turveinett og rekreasjonsarealer langs Nitelva, samtidig som viktige produksjonsarealer i landbruket og viktige naturverdier ivaretas. Gjennom områdereguleringsplanen er det et ønske om å framheve Nitelva som et betydningsfullt element i sentrumsutviklingen.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Følgende eiendommer blir berørt: Gårds-/ bruksnr. 13/39, 14/9, 14/546 og 20/2. Arealet er 233,6 dekar og består i dag i hovedsak av dyrka mark, kommunalteknisk lager og elvesone i tillegg til veisystem for landbruksmaskiner. 

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 22.04.2015, med frist for innspill den 25.05.2015.

1.gangsbehandling

Formannskapet behandlet i møte den 15.oktober sak om førstegangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for boligområdet Rotneshagen (planid 266), sak nr. 84/84. Planarbeidet ble vedtatt utsatt.

Se den politiske behandlingen her

Rotneshagen - detaljreguleringsplan - planID 266

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse og næring. Planområdet ligger i et område definert som fortettingsområde med umiddelbar nærhet til Nittedal stasjon og service tilbud. Det foreslås derfor en noe høyere utnyttingsgrad enn områdereguleringen legger opptil. Det søkes å oppnå gode arkitektoniske kvaliteter og naturlig terrengtilpasning, slik at landskapskvalitetene i området bevares. Boligene organiseres i tun rundt fellesoppholdsareal. Høyere bebyggelse med leiligheter vil ligge mot nord, men slavere rekkehus vil ligge på sørsiden av tunene.

Eiendommer som inngår i planområdet

Planområdet ligger på Rotnes øst for Stasjonsveien, vest for riksvei 4 og syd for Gjøvikbanen, og omfatter gbnr. 15/763, 15/662, 15/230, 15/231, 15/661, 15/282 og 15/763.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Arkitektfirma Helen & Hard AS for Oxer Eiendom/Stasjonsveien 65 AS og grunneier Andreas Lie Wessel og Mathias Lie Wessel.

Varsel om oppstart

I henhold til plan-og bygninslovens § 12-8 ble det varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan, med rist for innspill 25.08.2017.

Se oppstartsvarsel her

Se den politiske behandlingen av planinitiativ her

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte den 15.januar sak om førstegangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for boligområdet Rotneshagen (planid 266), sak nr. 5/ 2018. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med innstillingen med noen tilleggspunkter:

Rådmannen skal i forbindelse med kommuneplan vurdere nødvendig areal for barnehage i nærområdet til Rotneshagen.
Planleggingen av B10 er et første ledd i en mulig utvikling videre nordover. I den sammenheng må man i planleggingen ta hensyn til følgende:

 •  Atkomst ned til Rv4, som vil avlaste Stasjonsveien.
 • Robuste løsninger for renovasjon. Roaf anbefaler stasjonære avfallssug for nye boligområder med mer enn 250 boenheter.
 • En krysning under jernbanen lenger nord, som muliggjør atkomst til Nordmarka og fremtidig veiutløsning for nordre del av Tumyrhaugen

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget var lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 26.01.2018 - 12.03.2018.

Rygga bru - detaljreguleringsplan

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges ny bru eller kulvert over Nitelva samt en mindre utvidelse av veien over elva.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Rygga bru ligger på Ramstadveien, litt øst for kryss med Årosveien.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet 14. oktober, med frist for å komme med merknader og innspill til planarbeidet satt til 18. november 2016.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Rådhuskvartalet - endring av områdeplan

Formål med planarbeidet

Hensikten med endring av planen er å tilrettelegge for etablering av helsehus innenfor den sørlige delen av felt OP3 i gjeldende plan. Områdeplan for Rådhuskvartalet (planID 251) ble vedtatt i 2014 og omfatter Nittedal rådhus, rådstua, kirke, kulturhus mm. Nittedal kommune skal etablere et helsehus i sentrum. Kommunestyret vedtok i sak 74/16 den 13.6.2016 at helsehuset skal bygges innenfor kommunens tomt gbnr. 13/10, felt OP3 i områdeplan for Rådhuskvartalet. Feltet er regulert til offentlig og privat tjenesteyting.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet 14. oktober 2016, med frist for merknader og innspill satt til 18. november 2016.

Planendringen vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger på miljø og samfunn, og er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensvurderinger §§ 2 og 3.

Sagstuveien, Greveveien og Fuglåsveien, gang- og sykkelvei eller fortau - detaljregulering - planID 344

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei og/eller fortau langs fylkesvei 402, Sagstuveien mellom Hakadal stasjon og Hakadals verk, Greveveien fra Hakadals verk fram til Fuglåsveien og Fuglåsveien fra Greveveien fram til Elnesveien (Hagen skole). Kommunen vil også vurdere mulighet for gang- og sykkelvei og/eller fortau fra Elnesveien fram til Lerkeveien. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet. Tilstøtende eiendommer vil bli berørt.

Forslagsstiller

Det er Nittedal kommune som utarbeider detaljreguleringsplanen, som skal gjennomføres som grunnlag for utbygging. I den forbindelse vil det bli foretatt forberedende undersøkelser. Dette dekker landmåling, grunnundersøkelser og arkeologiske undersøkelser. Tiltaket gjelder fylkesvei og det er Statens vegvesen som har utbyggingsansvar på vegne av Fylkeskommunen. Derfor er det fylkets prioriteringer som er gjeldende for arbeidet med utbygging av gang- og sykkelveien og/eller fortau etter at kommunen er ferdig med detaljplanen. Hvilke prioriteringer fylkeskommunen velger å vedta vil ligge utenfor kommunens anliggende.

Planen er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning, tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser derfor ikke konsekvensutredning og planprogram. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig.

Svartkruttveien - detaljregulering - planID 260

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei fra Rv4 til eksisterende gang- /turveisystem sørøst for Kruttverket/Nygård. Fra Rv4 og gjennom Rådhuskvartalet er gang- og sykkelvegen regulert i områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet, mens traseen videre vest over Kvernstujordet til Nygård reguleres i den private reguleringsplanen for B6 Kvernstua. 

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 13/3, 13/6, 13/76, 13/212 og 213/14.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2014.

Utvidelse av planområdet ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill 18. november 2016.

Sylling - endring av reguleringsplan - planID 276

Formål med planarbeidet

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av offentlig utfartsparkering med plass til om lag 38 biler på Sylling. Planen tilrettelegger også for fortau langs deler av Kvernstuveien. I tillegg gir planen oppdaterte reguleringsbestemmelser til boligområder som har manglet bestemmelser.

Eiendommer som inngår i planarbeidet

Planområdet ligger ovenfor Mostua, langs Svartkruttveien og gjelder gbnr. 13/3, 13/72, 13/210, 13/211, 13/212, 13/269, 13/270, 13/272, 13/273, 13/274, 14/44, 14/242, 14/754, 14/877, 14/878, 14/933, 14/1015, 14/1017, 14/1123, 14/1124, 14/1125, 14/1153, 14/1338, 213/5, 213/7, 213/12, 213/13, 214/32.

Forslagsstiller

Planen utarbeides av Nittedal kommune.

Varsel om oppstart

Oppstart av arbeid med reguleringsendring ble varslet 14. oktober 2016, med frist for å komme med merknader og innspill satt til 18. november 2016. Utvidelse av planområdet har blitt varslet etter opprinnelig oppstartsvarsel.

Reguleringsplanarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet 1.gangsbehandlet i møte 11.6.18, sak 65/18, forslag til detaljreguleringsplan for Sylling, planID 276, med følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Sylling planID 276 med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.5.18, ut på høring og offentlig ettersyn i 11-elleve uker.

Formålsgrenser og juridiske linjer i plankartet kan bli noe justert mellom 1.gangsbehandling og 2.gangsbehandling av reguleringsplanen.»

Sakens dokumenter kan leses her

Planforslaget lå på høring i perioden 15.06.2018-31.08.2018.

Tumyrhaugen - endring av reguleringsplan - planID  216 m-fl.

Formål med planarbeidet

Reguleringsplan for Tumyrhaugen ble vedtatt i 1974. Formålet med planarbeidet er å utarbeide nye reguleringsbestemmelser og å endre arealformålet for noen eiendommer i planen som i dag ikke lenger har hensiktsmessige arealformål. Utfartsparkering og gangstier i området skal reguleres på nytt. Andre nødvendige endringer vil også bli vurdert.

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av endring av planen ble varslet 14. oktober 2016, med frist for innspill satt til 18.november 2016.


Publisert: 13.10.2016 13.48.58
Sist endret: 07.11.2018 10.24