Seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er seksjonering

Ved å seksjonere danner man et sameie med flere eierseksjoner. Seksjoneringsdokumentene forteller hvor de ulike eierseksjonene er plassert i bygget eller på tomten, samt hvor stor del av sameiebrøken hver eierseksjon har. Sameiebrøken angir hvor stor del av eiendommen den enkelte eier.

Seksjonering egner seg for oppdeling av enebolig, boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, uteareal og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Det ble innført ny seksjoneringslov fra 1. januar 2018. Les mer om eierseksjonsloven her

Informasjon ved søknad

Seksjonene du planlegger må være i samsvar med kommunens arealplan for området. Krever seksjoneringen bygningsmessige endringer, må disse være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for sitt formål (bolig eller næring).

Hver enkelt seksjon må være en del av bygningen, men ha sin egen inngang og være avgrenset fra de øvrige seksjonene på en fornuftig måte.
  
For saker som krever oppmålingsforretning av uteareal er saksbehandlingstiden inntil 16 uker (+ evt. vinterforskrift). Oppmålingsforretning er en konsekvens av at man ønsker å tildele eksklusiv bruksrett av uteareal til en eller flere seksjoner.

Sakene tas fortløpende. Saksbehandlingstid etter loven er 12 uker etter komplett søknad.

Hvordan søke om seksjonering

Følgende må vedlegges søknaden:

Søknadsskjema seksjonering

Veileder for søknadsskjema for seksjonering

 • Søknad om seksjonering - må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver
 • Situasjonsplan – skal vise eiendommens bygninger og uteareal (felles og/eller eksklusivt)
 • Plantegninger – skal vise fordeling mellom seksjonene og eventuelt fellesareal/tilleggsarealer i bygning
 • Vedtekter

 

Hvis aktuelt:

 • Navneliste over beboere (ved seksjonering av eksisterende bebyggelse)
 • Skriftlig samtykke fra urådighetshaver, dersom det er en tinglyst urådighet på eiendommen

Ved seksjonering med eksklusivt uteareal skal følgende også vedlegges:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Situasjonsplan med seksjonsgrenser/grensepunkter

Reseksjonering

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Endringer blir gjort på de aktuelle seksjonene og eventuelt fellesareal, og reseksjoneringen vil erstatte opprinnelig seksjonering.

Hvordan søke om reseksjonering

Framgangsmåten og krav til dokumentasjon er i stor grad den samme som ved førstegangs seksjonering, men det er noen forskjeller:

Søknadsskjema reseksjonering

Veileder for søknadsskjema reseksjonering

 • Søknad om reseksjonering - må være signert av hjemmelshaver(e) eller fullmaktshaver
 • Plantegninger må kun sendes inn ved endringer av inndeling/areal i bygning.
 • Situasjonsplan må kun sendes inn ved endringer av inndeling/areal i grunn.
 • Endringer som berører sameiebrøker eller størrelse på fellesareal vil normalt kreve at det legges ved et samtykke fra styret i sameiet.
 • Ved deling eller sammenslåing av seksjoner kreves samtykke fra panthaverne i de aktuelle seksjonene.

Dokumentasjon utover det som er nevnt kan bli krevd i enkelte tilfeller.

Gebyr

Kommunen krever et gebyr for seksjoneringen.

I tillegg kreves det gebyr for:

• oppmålingsforretning

• tinglysing

Se kommunens betalingsregulativ kapittel 6 for mer informasjon

Betalingsregulativ


Publisert: 10.10.2016 10.50.55
Sist endret: 16.10.2018 14.10