Lytt

Gir økonomisk støtte til naturrestaurering og miljøtiltak

Ideelle lag og foreninger kan søke Nittedal kommune om tilskudd til naturrestaurering og miljøtiltak. Søknadsfristen er 01.03.24.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du et prosjekt som vil være positivt for naturen og miljøet i Nittedal?

Nittedal kommune deler i år ut 100 000 kroner til naturrestaurering og miljøtiltak gjennom en nyopprettet tilskuddsordning. Ideelle lag og foreninger kan søke kommune om tilskudd.

Søknadsfrist 1. mars.

Søknad sendes postmottak@nittedal.kommune.no

Merk søknaden: «Søknad om tilskudd til naturrestaurering og miljøtiltak. Saksnummer 24/05658».

Krav til søknaden

Søknaden må beskrive tiltaket og skal omfatte konkret hva som planlegges gjennomført

Ved søknad om naturrestaureringstiltak må det gis en beskrivelse av hvilke(n) naturtype(r) som berøres, hvilket areal tiltaket skal utføres på, hva slags redskap som skal benyttes, tilstanden til det aktuelle området og hvilken tilstand som skal oppnås gjennom tiltaket.

Fotodokumentasjon skal foreligge av området før tiltaket iverksettes.

Det skal foreligge en samlet oversikt over arbeidsmengde og kostnader, samt hvordan kostnadene tenkes dekket.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Innkomne søknader behandles umiddelbart etter søknadsfristen.


Prioritering av prosjektene og tildeling av midler skjer etter en faglig vurdering.


Alle søkere får skriftlig svar med begrunnelse, enten søknaden er innvilget eller om det gis avslag.


Vilkår ved tildeling

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Nittedal kommune.

Det forutsettes at Nittedal kommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre.

Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til.

Rapportering skal beskrive hva som er gjennomført og dokumenteres med foto, herunder eventuelle effekter.

Enkelt sluttregnskap skal vedlegges, samt kopi av fakturaer/kvitteringer.

Nittedal kommune har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake, enten helt eller delvis.

Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at kommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport. Etter avtale kan tilskuddet imidlertid helt eller delvis utbetales når arbeidene igangsettes, særlig dersom oppstart medfører større kostnader.

Sluttrapport med regnskap for bruk av midlene sendes til postmottak@nittedal.kommune.no og merkes: "Sluttrapport tilskudd til naturrestaurering og miljøtiltak. Saksnr 24/05658"


Publisert: 25.01.2024 10.32
Sist endret: 25.01.2024 10.57