Formannskapets behandling av budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet i Nittedal behandlet mandag 2. desember handlingsplan 2020-2023. Her er alle forslagene i saken. Formannskapets votering finner du nederst. 

 

Administrasjonens behandling av handlingsplan 2020-2023 

Rådmannens innstilling til formannskapet

 

 

1. Skattesatser

1.1. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige for 2020 legges til grunn skattøre på 11,10 prosent, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.

1.2. Formuesskatt for forskuddspliktige 2020 beregnes etter den høyeste sats Stortinget fastsetter.

2. Eiendomsskatt

2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2020 etter følgende utskrivningsalternativ:

§3 f) Faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett
og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

2.2. Eiendomsskatteområdet for områder som er helt eller delvis utbygd på byvis og hvor slik utbygging er i gang avgrenses som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 92/14, det vil si til områder utenfor markagrensa.

2.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha differensierte eiendomsskattesatser. Skattesats for bolig- og fritidseiendom settes til 2,4 promille og
skattesats for næringseiendom settes til 2,5 promille.

2.4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 000 000 av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer)
som ikke benyttes til næringsvirksomhet.

2.5. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har historisk verdi for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a fritas
eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten for eiendomsskatt. Det vises til egen sak om hvilke konkrete eiendommer som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.

2.6. Kommunestyret, i medhold av eiendomsskatteloven § 25, fastsetter at eiendomsskatten betales i tre terminer med forfall i juni, oktober og desember.

2.7. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 benytter kommunen formuesgrunnlag fra skatteetaten ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 84/14.

3. Betalingssatser

3.1. Nittedal kommune legger til grunn en generell prisstigning på 3,1 prosent (statens anslag for pris- og lønnsvekst for 2020) i kommunens gebyrer og avgifter med virkning fra 1.1.2020.

3.2. Prisjustering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøres gjeldende fra 1.1.2020 hvis ikke annet er bestemt. Rådmannen delegeres fullmakt å endre til de til enhver tid gjeldende satser i henhold til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.» og «Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)»

3.3. Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing samt øvrige kommunaltekniske gebyrer fastsettes i egen sak.

3.4. Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak.

4. Handlingsplan 2020 – 2023

4.1. Forslag til Handlingsplan for perioden 2020 – 2023 vedtas.

4.2. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2020 i Handlingsplanen 2020 – 2023.

5. Årsbudsjett drift 2020

5.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift hvor år 1 er årsbudsjett 2020, herunder mål og premisser for bevilgningene.

5.2. Driftsrammene for hver sektor vedtas slik det fremgår av §5-4 bevilgningsoversikt drift.

6. Årsbudsjett investering 2020

6.1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-5 bevilgningsoversikt investering hvor år 1 er årsbudsjett 2020, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Låneopptak

6.2. Rammen for opptak av lån til investeringer settes til kr 429 397 000 i 2020. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18.

6.3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser for nye lån, refinansiere og restrukturere låneporteføljen, samt undertegne
lånedokumenter.

6.4. Nittedal kommune opptar «Startlån» i Husbanken til videre utlån i 2020 med 50 000 000 kroner. Enhet for bolig og tilflytting gis fullmakt til å forskuttere tildeling til
startlånskunder med inntil 10 mill. kroner før Husbankens lånetilsagn er mottatt.

7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virkning av lønnsoppgjør fra sentral post til sektorene.

9. Foreløpige kommunale satser i henhold til forskrift om likeverdig behandling av private barnehager.

9.1. Kommunale satser for drift 2020 for ordinære private barnehager fastsettes foreløpig til kr 204 875 for små barn og kr 97 188 for store barn. Satsene er inkludert 4,3 prosent administrasjonskostnader. Endelige satser fastsettes etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

9.2.For familiebarnehager benyttes nasjonale satser.

9.3. Vedtak om kapitaltilskudd for 2020 baseres på bruk av nasjonale satser for ordinære private barnehager og for familiebarnehager.

10. Tilskudd fra Nittedal kommune til Nittedal kirkelige fellesråd justeres med deflator fra statsbudsjettet for 2020. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide nye større oppgaver som vedtatt i kommunestyret i grunnlaget for deflatorjustering.

11. Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å kjøpe/selge bolig/tomt i Nittedal kommune for inntil kr 7 000 000,-. Som følge av dette gis fullmakt til signering av samtlige dokumenter for å gjennomføre kjøpet/salget.

12. Rådmannen i samarbeid med Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å fremforhandle avtaler med eiendomsbesittere/rettighetshavere for kjøp/sikring av rettigheter i fast eiendom i Nittedal kommune. Formålet er å sikre kommunens behov i samfunns- og sentrumsutvikling,
herunder etablering av sosial og teknisk infrastruktur.

Fremforhandlede avtaler skal behandles og godkjennes av kommunestyret.

13. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige tiltak, herunder om nødvendig oppsigelser og nedbemanning, for å legge ned inntil 25 stillinger bestående i enkeltstående
fagstillinger og administrative stillinger slik beskrevet i planen for kostnadsreduksjoner i handlingsplanen, utviklingsområde 3, og i egen sak.

14. Det opprettes en fjerde handlingsregel for det strategiske styringsmålet «Sunn økonomi»: Renteeksponert gjeld skal innen utgangen av handlingsplanperioden ikke ligge over 90% av driftsinntektene.

15. Rådmannen bes om å utrede og legge frem forslag også til større strukturelle grep i virksomheten som kan bidra til å redusere driftsutgiftene i sektorene.

Sakspapirene til sak 105/19 - Handlingsplan 2020-2023 / Budsjett 2020

Handlingsplan 2020-2023 / Budsjett 2020
Rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023


Politisk behandling av budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023

Flertallspartiene - Forslag handlingsplan og budsjett 2020

FSK-sak 105/19 Budsjett 2020 / Handlingsplan 2020-2023

Forslag: Ap, FrP, V, SV, KrF

Som rådmannens innstilling i punktene 1-12.

13. Rådmannen bes legge fram en organisasjonsplan for tjenesteområdene, og etablere en strategisk plan for kompetanse og rekruttering for å sette kommunen i stand til å rekruttere rett kompetanse til rett tid. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for å kunne levere kommunale tjenester med høy kvalitet. Grunnlaget for dette er kunnskap, kommunikasjon og omstillingsevne i alt vi gjør. Organisasjonsplan for tjenesteområdene og strategisk plan for kompetanse og rekruttering skal legge grunnlaget for gjennomføringen av utviklings- og tilpasningsprosessen.

14. Utviklings- og tilpasningsprosessen skal følges opp i administrasjonsutvalget. Trepartssamarbeidet og medbestemmelse etter lov og avtaleverk skal ivaretas i dette arbeidet. Noen må regne med nye oppgaver og at stillingen legges ned. Ambisjonen er at dette håndteres med turnover og naturlig avgang.

15. Det skal være effektiv arealutnyttelse i kommunale bygg. Tjenester som naturlig hører sammen skal samlokaliseres. Rådmannen bes legge fram en sak som svarer ut vedtaket i KST-sak 59/18, vedtakspunkt 7 og KST-sak 106/18, vedtakspunkt 13 med konkrete anbefalinger:

«Rådmannen bes med målsetning om effektiv arealutnyttelse, utarbeide en helhetlig plan med konkrete anbefalinger for plassering av kommunale funksjoner og arbeidsplasser. Arealene i rådhuset og rådstua må utnyttes på best mulig måte, og etterbruken av Hagen skole og Kirkeby skole må avklares. Videre bes rådmannen gå gjennom behovet for midlertidige lokaler for kommunens virksomheter, herunder leide lokaler og modulbygg. I saken bes rådmannen se på løsninger som sikrer samlokalisering av tjenester som naturlig hører sammen. Tjenester som lå inne i planene for helsehuset vurderes særskilt i denne sammenheng».


Nittedal, 02.12.2019

 

Hanne Børrestuen (Ap)
Helge Fossum (FrP)
Inge Solli (V)
Ida C. Ruud (SV)
Øyvind Nerheim (KrF) 

 

Nittedal Høyre - forslag og verbalforslag handlingsplan 2020 – 2023

Rådmannens innstilling med følgende tillegg:

 

 

17. Rådmannen bes utrede en videre utbygging på Skytta og det avsettes kr 4 000 000 til dette formålet.

18. Rådmannen legger frem en plan for at Stiftelsen Nittedal Frivillighetssentral kan fortsette sin virksomhet og det settes av kr 420 000 til videre drift.

19. Rådmannen bes umiddelbart starte arbeidet med å oppfylle lærernormen. Det settes av kr 4 000 000 til lærerstillinger slik at lærernormen er på plass ved oppstart skoleåret 2020/2021.

20. Rådmannen bes sette av et ekstra tilskudd til utekontakten på kr 200 000.

21. Rådmannen bes sette av kr 200 000 til frivillige organisasjoner som jobber med bekjempelse av ensomhet og forbedring av psykisk helse.

Nedtrekk  
Inntekts- og formueskatt (0,6% økning) -4000
Kjøp av varer og tjenester 0,5 % effektivisering -3800
Digitaliseringsrådgiver -900
Utvalg eierstyring -120
Bevilgninger  
Oppvekst og utdanning  
Skole 4000
Utekontakten 200
Helse og Velferd  
Skytta 4000
Bekjempelse av ensomhet 200

 

Frivillighetssentralen

 

420

 

Nittedal Høyres verbalforslag til Handlingsplanen 2020 – 2023:

Økonomi og tjenester:
Høyre er bekymret for de varslede kuttene i skole og helse i årene som kommer. Vi ber derfor rådmannen umiddelbart se på eksisterende og de fremtidige investeringene, for å se om ambisjonsnivået kan reduseres og om det finnes andre måter å minimere investeringskostnadene.
Høyre ber rådmannen se på kommunens innkjøpsavtaler for å få til mer gunstige avtaler.

Oppvekst og Utdanning:
Høyre ønsker et godt samarbeid med private tilbydere av barnehagetjenester for å gi et mangfoldig barnehagetilbud og dekke behovet for full barnehagedekning i kommunen.
Lærernormen er et ufravikelig krav som det ikke gis anledning til dispensasjon fra. Høyre ber Rådmannen sette fokus på arbeidet med å ansette tilstrekkelig mange lærere slik at lærernormen er på plass til oppstart skoleåret 2020 / 2021. Rådmannen bes følge opp skolene slik at det legges til rette for at vikarer settes inn ved fravær.
Høyre ber rådmannen gå i dialog med private aktører for å få startet utbygging av barnehageplasser i forbindelse med Rotnes/Kruttverket.

Helse og omsorg: 
Arbeidet med å planlegge tilbudene som skal på plass i et helseshus må intensiveres denne perioden slik at byggestart av helsehus kan iverksettes neste periode. Høyre ber rådmannen følge opp dette.

Høyre ber rådmannen ta initiativ overfor private tilbydere av omsorgstjenester for å legge til rette for et mangfoldig helsetilbud for syke, barn og voksne med funksjonsnedsettelser, samt eldre i kommunen vår.

Høyre er opptatt av at Skytta bo- og servisesenter skal videreutvikles til et kvalitativt høyt faglig kompetansesenter for å gi den beste helse- og omsorgstjeneste til personer med demens. Dette arbeidet må intensiveres kommende periode og Høyre har satt av midler i sitt budsjett til dette.

Høyre ønsker å reversere nedtrekkene i helse- og omsorgssektoren. Høyre er opptatt av flere varme hender i omsorgssektoren og ber rådmannen se på løsninger som gjør at hjemmesykepleien og ansatte på Døli skjermes for kutt.

Arbeidet med å få på plass en eldreplan i kommunen må intensiveres kommende periode slik at den kan settes i sammenheng med arbeidet som gjøres på Skytta, Døli, i det kommende helsehuset, samt innenfor private og frivillige tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Høyre ber rådmannen sette i gang arbeidet med å utarbeide en eldreplan kommende periode.

Miljø og samfunnsutvikling:
Høyre ber rådmannen sørge for at arbeidet med reguleringsplaner for området i og rundt Varingskollen får en snarlig avklaring til beste for både grunneiere og Hakadal IL slik at Varingskollen kan fortsette utviklingen mot å bli et attraktivt regionalt skisenter.
Høyre ber rådmannen prioritere oppdatering av reguleringsplaner som er eldre enn 20 år.

Næringsutvikling:
Høyre ber rådmannen legge frem en plan for næringsutvikling. Planen skal vise hvilke områder som har potensial for næringutvikling samt hvilken type næring det er potensiale for.

Legge til rette for frivillig arbeid i kommunen:
Høyre ber rådmannen se på mulige løsninger hvor de frivillige lag og forretninger slipper saksomkostninger vedrørende byggesaksomkostninger for anlegg som ikke er til kommersiell bruk.

Nittedal Høyre - budsjettforslag 2020

Nittedal Høyre - budsjett 2020.pdf

 

Nittedal Senterparti - budsjett og handlingsplan 2020-2023

 

I tillegg til rådmannens innstilling:
 
Verbalforslag

1. Gode prosesser

a. I forbindelse med større høringer skal kommunen gjennomføre høringsmøte til forslaget. Møtet annonseres tydelig og samtidig med kunngjøring av høringen. Møtet bør arrangeres midt i høringsperioden. Formål: Sikre bedre og tettere dialog gjennom muligheten for kunnskapsdeling og spørsmålsavklaringer på tvers av administrasjonen, forslagsstillere, politikere, innbyggere og andre interesserte eller berørte.

b. Høringslister skal gjennomgås en gang i året i utvalgene for å kvalitetssikre hvem som bør høres i hvilke saker.

c. Politisk budsjett- og handlingsplanarbeid fra og med 2020 må starte tidligere. Det må være mer tid mellom budsjettkonferansens mulighet til å stille spørsmål og hjelp til utarbeidelse av økonomiforslag. Rådmannens budsjettforslag må i større grad skissere ønskede og nødvendige investeringer i alle kommunalområder som ikke har fått plass i forslaget.

d. Rådmannen bes prioritere arbeid med å få revidert og oppdatert ferdig alle gamle reguleringsplaner innen utgangen av perioden. Det skal være et mål om god utnyttelsesgrad og like prinsipp i alle slike planer, uansett område i kommunen.

e. Rådmannen bes undersøke muligheten for å ansette en kulturminnevernkonsulent i samarbeid med en eller to andre kommuner. Det avsettes 300 000 fra 2022 til Nittedal sin andel av stillingen (se økonomiplan under for inndekket økning til formålet)


2. Bærekraftig utvikling

a. Kommunen skal ha nullvisjon for tap av biologisk mangfold.

b. Kommunen skal ha nullvisjon for tap av matjord.

c. Det skal utarbeides en plan for hvordan vi kan øke selvforsyningsgraden på dyrket eller dyrkbar mark i Nittedal. Herunder tiltak for å gjeninnføre drift av matjord som ligger brakk, herunder også alternativ bruk av mindre og fragmenterte teiger.

d. Kunnskap om forvaltning av lokale naturressurser og matproduksjon integreres i undervisningen for bygdas elever.

e. Det skal i størst mulig grad benyttes trevirke i oppføring og rehabilitering av kommunale bygg.

f. Kommunen skal bidra til å få etablert Rekoring i Nittedal.

g. Kommunen skal sikre prioritet for etablering av grønn næringsvirksomhet.

h. Kommunen skal legge til rette for å øke frivillig arbeid i folkehelsearbeidet og arbeidet i sektor for helse og velferd.

i. Utbygging av Slattumhallen settes på vent for å omdisponere driftskostnader til lærernorm og helsebehov i perioden.

3. Klimasmarte og innovative anskaffelser

a. Kommunen skal sikre at det igjennom innkjøpsavtaler kan prioriteres å kjøpe fra lokale eller kortreiste leverandører. Formålet er å styrke lokalt næringsliv og bidra til et lavere klimaavtrykk.

b. Ved alle innkjøp og anskaffelser skal miljøhensyn vurderes og vektes.

c. Nittedal kommune tar i bruk programmet Innovative anskaffelser (Nasjonalt program for leverandørutvikling i regi av NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet) for å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

4. Plastsmart kommune!

a. Nittedal kommune skal ha en nullvisjon mot plastforurensing. Innen 2021 skal unødvendig engangsartikler i plast i alle virksomheter fases ut. Oslo kommunes handlingsplan mot plastforurensning kan benyttes som referanse. Formålet er å være en kommune med ambisiøse klimamål som jobber mot plastforurensning ved å reduserer forbruk, forurensning og forsøpling.

b. I/på viktige natur- og rekreasjonsområder skal det sørges for effektiv avfallshåndtering og regelmessig rydding.

5. God framkommelighet i hele Nittedal

a. Kommunen skal jobbe for å få på plass bedre lokalbussløsninger, spesielt i Hakadal (Se også punkt 3c).

b. Kommunen skal bidra til å få etablert trygg sykkelparkering ved strategiske kollektivknutepunkter for buss og alle togstasjoner.

c. Pilot til Nittedal? Ruter har flere piloter hva gjelder gratis busstransport for eldre og til aktiviteter for barn og unge, såkalte rosabusser, seniorbusser og aktivitetsbusser. Vi ønsker at rådmann undersøker muligheten for å få pilotert slik busstransport for seniorer i Nittedal. Link til prosjektene her: https://ruter.no/aldersvennlig-transport og https://ruter.no/reise/rutetabeller-og-linjekart/bestillingstransport/pilot-nes/

6. Den grønne bygda

a. Skogbruk. Kommunen skal legge til rette for aktivt skogbruk for å oppnå avvirkning av skog til best mulig tidspunkt for kvalitet og karbonbinding, slik at fornybart grønt karbon kan erstatte fossilt karbon.

Kommunen skal gå foran ved å drive miljøvennlig skogbruk i egen skog, med bruk av lukket hogst der det er mulig, og minst mulig bruk av plantevernmidler. Skogbruk må være bærekraftig og skje i respekt for biologisk mangfold, sårbare naturtyper og befolkningens friluftsinteresser. Det må være tilstrekkelig akseltrykk/lastekapasitet på kommunens bilveier for å legge til rette for transport av tømmer.

b. Det skal prioriteres og legges til rette for grønn næringsutvikling i hele Nittedal.

7. Gode tjenester

a. Årlig seniorseminar: I tråd med Stortingsmelding 15; Leve hele livet: Nittedal skal arrangere en årlig inspirasjonsmesse med helsefremmende og forbyggende tema, for Nittedal seniorer. Arrangementet skal være et samarbeid mellom kommunens ansatte og tjenester, frivillige organisasjoner og ulike private aktører i markedet. Arrangementet skal være gratis og åpent for alle aldersgrupper, slik at det også treffer til pårørende og andre interesserte parter. Inspirasjonsmessa skal bidra med synliggjøre informasjon om frivillig seniorarbeid, kommunale og frivillige tjenester og hjelpemidler, gi veiledning, skape engasjement og interesse for egen mestring, samt oppleves sosialt, faglig samlende og nyttig for Nittedals seniorinnbyggere. Messa bør blant annet inneholde følgende tema: helse, fritid, bolig, velferdsteknologi, hjelpemidler, ernæring og økonomi. Seniorene bør også få kunne ta gratis influensavaksinering på et slikt arrangement. Og alle interesserte innbyggere bør kunne få delta på ulike kurs og temaforedrag. Det sikres evaluering av arrangementet for bedre kunne målrette kommunens forebyggende seniorarbeid i årene som kommer. Det settes av 50 000 kr. til formålet (se økonomiplan under for inndekket økning til formålet)

b. Aktivitetshus/Seniorsenter: Rådmann bes legge fram en sak, innen utgangen av 2020, som viser hvordan det vil være mulig, i et samarbeid med frivillige og seniorer, å samle og legge til rette for aktivitet og fellesskap for eldre, gjerne i samspill med flere generasjoner.

c. Helsestasjonen: Nittedal kommune skal prøve ut en ordning for to-årskontroll hos barnet i barnehagen i stedet for på helsestasjon, (om nødvendig bare for den delen av kontrollen som kun krever helsesykepleier og ikke lege). Det skal utarbeides målekriterier og evalueringskriterier for prøveprosjektet, og prosjektet gjennomføres så raskt som mulig i planperioden. Målet er at helsestasjonens og barnehagens faglige og felles kompetanse i forståelse av barnet tidlig, kan bidra til å danne grunnlag for en bedre vurdering, i møte med barn og foreldre, for å avdekke behov for tidlig innsats. Dette i tråd med BTI-arbeidet i kommunen.

d. SFO: Det skal legge til rette for å kunne gjøre lekser på SFO, både med og uten leksehjelp

e. Skole: Fysisk aktivitet er viktig for barns utvikling og læring. Vi ber rådmannen legge fram en sak som fremmer løsninger for å få mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen, fra 1. til 10. trinn. Det skal være et mål om minimum 30 minutter fysisk aktivitet hver dag, utenom allerede avsatt tid til gym/kroppsøving. Horten kommunes modell «Hopp»,
der fysisk aktivitet inngår som et middel for læring i teoretiske fag, kan brukes som referanse.

f. Stortingsmelding 6. Det skal innen sommeren 2020 legges fram en vurdering av tiltakene i Stortingsmelding 6: «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO», for raskt å finne ut hvordan meldingen kan bidra inn og styrke kommunens eksisterende arbeid på området. (Hva viser stortingsmeldingen at vi gjør i dag og hva vi bør gjøre?)

g. Inn på tunet: Kommunen skal søke å benytte «Inn på tunet» tilbud i Nittedal som ressurs for behov i både sektor for oppvekst og for helse

Økonomiforslag

Rådmann har lagt inn et driftsresultat i 2020 på 0,6 %. Det er ikke forsvarlig å ha lavere driftsresultat enn dette, heller tvert i mot. Vi velger med vårt budsjett å utsette bygging av Slattumhallen, for å omdisponere planlagte driftskostnader, til formål hovedsakelig innenfor lærernorm og helse.

  2020 2021 2022 2023
Driftsresultat; som rådmannens 4465000 17331000 38148000 62122000
Innsparte driftskostnader:        
Utsatt drift av Slattumhallen 1700000 6200000 8200000 8200000
Økte driftskostnader:        
Gratis inngang på barne- og   ungdomsklubbene 150000 150000 150000 150000
Årlig seniorseminar 50000 50 000 50 000 50 000
Kulturminnekonsulent (Merk: andel av   stilling delt mellom noen kommuner. Se verbalpunkt 1e) - - 300000 300000
Økt ramme for lærerdekning for   å verne om sosiallærerressursene 1500000 3000000 3700000 3700000
Rammeøkning helse og velferd   3 000 000 4 000 000 4 000 000

Varslet ønsket prioritering for overskudd 2019 som skal behandles i 2020 når det faktiske regnskapsmessige resultatet er klart:

- Til adkomst og utfartsparkering Sagerud avsettes inntil kr. 8 000 000,- Formål: Sikre rekkefølgebestemmelser og framdrift i prosjektet

- Til arbeid med å ferdigstille revidering av gamle reguleringsplaner innen utgangen av 2020 avsettes inntil kr. 1 000 000,- Formål: Følge opp og styrke punkt 1d i våre verbalforslag)


Ida Eliseussen
Nittedal senterparti

105/19 - Budsjett 2020 / Handlingsplan 2020-2023 - Nittedal MDG
  Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Slattumhallen     55 000 000  130 000 000 
Tribuner Rotneshallen     5 000 000  4 500 000 
         
         
Forslag fra MDG Endringer i driftsbudsjettet
  Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Kulturminnekonsulent 360 000  360 000  360 000  360 000 
Gratis inngang ungdomsklubber 150 000  150 000  150 000  150 000 
42,1 % lærerstilling Kulturskolen 236 000  236 000  236 000  236 000 
Slattumhallen -Besparelse finans og FDV   kostnader utsatte investeringer - 1 700 000  - 6 200 000  - 6 500 000  - 2 100 000 
Tribuner Rotneshallen - Besparelse finans - 150 000  - 280 000  - 130 000 

Resterende besparelse midler fra besparelser brukes til å redusere kostnadsreduksjoner innen helse og skole og dermed opprettholdelse av stillinger.


Votering i formannskapet 2. desember 2019


Votering

Forslaget fra MDG ble forkastet med 12 mot 1 stemme (MDG).

Forslaget fra Senterpartiet ble forkastet med 11 mot 2 stemmer (Sp og MDG).

Forslaget fra Høyre ble forkastet med 9 mot 4 stemmer (H).

Forslaget fra Ap, FrP, V, SV og KrF ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, MDG og Sp).


Publisert: 04.12.2018 12.11
Sist endret: 04.12.2019 14.23