Lytt

Høring lokale forskrifter til ny opplæringslov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Nittedal kommune skal vedta flere lokale forskrifter i forbindelse med innføringen av ny opplæringslov, som trer i kraft 1. august 2024.

Ny opplæringslov krever at lokale forskrifter for skoleregler, permisjonsregler, SFO, hovedmål og skolerute skal ut på høring slik at alle kan si sin mening om forslagene.

Alle forslagene, utenom for skolerute som er vedtatt, finner du nederst på denne siden. Etter at vi har fått innspill, legges forslagene fram for politisk behandling.

Slik kan du si din mening ved å sende en e-post direkte til skolefaglig rådgiver Hanne Gabrielsen: hanne.gabrielsen@nittedal.kommune.no

Frist for å komme med forslag er 25. juni.

Forslagene vil tas opp på møter i elevrådene, BUK, Ungdomsrådet, FAU og NKFU.

 

Forslag til ny forskrift om hovedmål på kommunale skoler i Nittedal kommune

Vedtatt i kommunestyret (dato). Gjeldene fra 1.08.2024.
Hjemmel
Opplæringsloven § 15-2 krever at kommunen vedtar forskrift om hovedmål på den enkelte skole. Av langvarig sedvane er hovedmålet på skolene i Nittedal bokmål. Denne forskriften fastsetter at bokmål er hovedmålet på alle skoler i Nittedal.
§ 1. Virkeområde: forskriften gjelder for den kommunale grunnskolen i Nittedal kommune.
§ 2. Hovedmål på kommunale skoler i Nittedal: Hovedmål på kommunale grunnskoler i Nittedal er bokmål.
§ 3. Ikrafttredelse: Forskriften trer i kraft 1. august 2024.

Forslag til Forskrift om skolefritidsordningen (SFO) 

Forskrift om SFO vedtekter, jf. ny opplæringslov

Forslag til forskrift om skoleregler

KAPITTEL 1 – INNLEDNING
§1. Hjemmel og ikrafttredelse
Nittedal kommunestyre har (dato) med hjemmel i opplæringsloven § 12 vedtatt denne forskriften om felles skoleregler for grunnskolene i Nittedal kommune.
Skolereglene trer i kraft 01.08.24.
§2. Formål
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 12-2.
Felles skoleregler skal:

  • bidra til dette ved å utvikle elevens sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner mellom elever og mellom elever og lærere/andre ansatte.
  • bidra til at grunnskolen i Nittedal ivaretar Nittedal kommunes overordnede verdier respekt, redelighet og raushet.
  • danne grunnlag for vurdering i orden og oppførsel på ungdomstrinnet.


§3. Virkeområde
Skolereglene omfatter alle grunnskoler i Nittedal kommune.
Det gjelder:

  • i skoletida, herunder timer og friminutt, arrangementer og ekskursjoner i skolens regi.
  • på vei til og fra skolen i de tilfeller som er nevnt i § 8.
  • i det digitale rom, herunder sosiale medier, skolens intranett, undervisningssystemer, SMS el.l. Bestemmelsene utdypes i kommunens IKT-reglement.

SFO og leksehjelp har eget ordensreglement siden dette ikke er en del av den obligatoriske skoletiden.
Den enkelte skole skal i tillegg utarbeide et eget trivselsreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold.


§.4 Elevdemokrati
Organisering av skoledemokrati reguleres i ny opplæringslov § 10-4 og 10-5. Skolen skal legge til rette for at alle elever skal kunne ytre seg, og oppmuntre de til å delta i skoledemokratiet.
Alle skoler skal ha et elevråd som er valgt av elevene på skolen. Elevene kan velge å organiser seg på en annen måte.


§5. Opplysningsplikt
Rektor og kontaktlærer har ansvaret for at skolereglene gjøres kjent for elever og foresatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Skolereglene tas opp som tema i klassene innen utgangen av august hvert skoleår og på første foreldremøte hver høst.
Skolereglene er tilgjengelige på kommunens og skolens hjemmesider.


KAPITTEL 2 - ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER
§6. Elevens rettigheter og plikter
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.
Alle elever og ansatte skal bidra til et godt læringsmiljø ved å behandle hverandre med respekt og omtanke.
§7. God orden
Eleven skal ha god orden. Det er god orden å:
- møte presis til undervisningen og andre avtaler
- holde god orden og ta vare på personlige og skolens eiendeler
- holde skoleområdet rent og ryddig
- møte forberedt til undervisningen og gjøre skolearbeid så godt man kan og til rett tid
- ha gode arbeidsvaner og vise god arbeidsinnsats i timene
- ha med nødvendige skolesaker og utstyr


§8. God oppførsel
Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:
- være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen
- vise respekt for hverandre
- være hyggelige og høflige mot hverandre
- bidra aktivt til et godt og inkluderende skolemiljø for alle
- følge beskjeder og delta aktivt i skolearbeidet
- vise respekt for skolens og andres eiendeler


§9. Oppførsel som ikke aksepteres
a) Krenkende handlinger.
Krenkende handlinger er for eksempel å tvinge noen til å bli med på eller utsette andre for handlinger de ikke ønsker, eller å kalle en annen person nedsettende ord eller beskrive en person på en nedsettende måte.
Krenkende ord og handlinger i form av mobbing, vold, trusler, diskriminering, utestenging og trakassering aksepteres ikke.
Skolene skal ha spesielt fokus på:
krenkelser knyttet til psykiske og fysiske lidelser/handikap
- kjønnsrelaterte krenkelser, herunder seksuell trakassering
- rasisme
- krenkelser på grunn av religion
- bruk av symboler (på klær, smykker, plakater o.l.) som kan knyttes til krenkelser som beskrevet ovenfor eller til rusmidler
Alle elever plikter å varsle skolens ansatte dersom de ser vold i skoletiden.
b)
Rusmidler
Det er forbudt å være ruset eller å bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakksprodukter og e-sigaretter, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller på arrangementer i skolens regi.
c)
Farlige gjenstander
Det er ikke tillatt å ta med gjenstander som kan være farlig for andre med mindre det er avtalt med skolen at gjenstanden skal brukes i undervisningen.
d)
Fravær
Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig. Skolen plikter å varsle hjemmet dersom eleven er borte fra skolen uten at skolen har fått beskjed.
Fravær skal følges opp i tråd med kommunens «Veileder for forebygging og oppfølging av fravær».
e)
Juks
Bruk av «ikke-tillatte hjelpemidler», samt «ikke-tillatt kommunikasjon» med andre i en prøvesituasjon anses som juks. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid. Eleven selv er ansvarlig for å forsikre seg om hvilke hjelpemidler som er tillatt.
Bokstavene a, b og c gjelder også på vei til og fra skolen.


§10. Elektronisk kommunikasjonsutstyr
Mobiltelefoner, smartklokker og annet elektronisk kommunikasjonsutstyr skal være avslått i undervisningstida – med mindre annet er uttrykkelig bestemt. Den enkelte skole vedtar retningslinjer utover dette.


§11. Digitale plikter og rettigheter
Elevene forplikter å forholde seg til Nittedal kommunes IKT-regler.


§12. Lokale regler ved den enkelte skole
Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan vedta særregler tilpasset lokale forhold som ikke strider mot disse skolereglene.


KAPITTEL 3 - SANKSJONER VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET
Brudd på ordensreglementet dokumenteres i skoleadministrasjonssystemet for den enkelte elev.
§13. Sanksjoner
Skolen har fokus på at samtale med elever og tett oppfølging i samarbeid med foresatte bidrar til positiv endring.
Sanksjoner som kan benyttes av skolen:
a) Muntlig eller skriftlig irettesettelse/advarsel
b) Muntlig eller skriftlig melding til foresatte
c) Møte mellom skole, elev og foresatte
d) Midlertidig inndragning av gjenstander
e) Inndragning av farlige eller ulovlige gjenstander
f) Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som er påført skolens eiendom eller eiendeler – etter avtale med elevens foresatte.
g) Tap av retten til bruk av digitalt utstyr eller digitale systemer for en periode
h) Annullering av prøveresultater som følge av juks
i) Midlertidig eller permanent klassebytte
j) Bortvisning fra undervisningen, jf. opplæringsloven § 13-1:
-for resten av timen eller dagen på barnetrinnet
-for inntil 3 dager på ungdomstrinnet


§14. Straffbare forhold
Rektor melder straffbare forhold til kommunedirektøren, som vurderer saken og eventuelt anmelder forholdet til politiet.


§15. Erstatningsansvar
Dersom elever har gjort skadeverk på skolens utstyr eller eiendom kan foresatte holdes erstatningsansvarlige etter skadeserstatningsloven § 1-2.
Dersom en elevs eiendeler blir skadet eller ødelagt i en undervisningssituasjon, kan skolen gi rimelig erstatning dersom eleven ikke har opptrådt uaktsomt og selv ikke er skyld i skaden. (Eks. kan være ødelagte briller gjennom ballspill i kroppsøving. Tap av eller skade på mobiltelefon, iPad eller annet teknisk utstyr erstattes ikke.)


§16. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel i ungdomsskolen
Gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglementet kan føre til at elever får nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel i henhold til ny forskrift til opplæringsloven § 9-2, 9-3, 9-4. Dette er ikke en straff, men en konsekvens av brudd på skolereglene.


§17. Sanksjoner som kan tas i bruk av skoleeier
Skoleeier kan ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet vedta at en elev midlertidig eller permanent må bytte skole, jf. opplæringsloven § 13-2 Pålagt skolebytte.


KAPITTEL 4 – SAKSBEHANDLING
§18. Generelt
Skolen skal sørge for at avgjørelsen som følge av brudd på ordensreglementet tas på et forsvarlig grunnlag, herunder at:
- Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen
- Eleven skal bli hørt. Eleven har i alvorlige saker rett til å la seg bistå av en voksen.
- Skolen skal informere hjemmet om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt.
- Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig.


§19. Enkeltvedtak
Sanksjoner som anses som enkeltvedtak følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. Rektor selv fatter evt. dette vedtaket. Statsforvalteren i Akershus er klageinstans.

Forslag til forskrift om behandling av søknad om permsjon fra skolen

Retningslinjer for behandling av søknader om permisjon fra skolen
Vedtatt av Nittedal kommunestyre (dato) – gjeldende fra 01.08.24
Innledning
Intensjonen med disse retningslinjene er å understreke hvor viktig skole og utdanning er i barn og unges oppvekst og videre liv, og at grunnskoleopplæring er både en plikt og en rett.
Videre skal retningslinjene sikre likebehandling av søknader om permisjon i Nittedalskolen i tråd med opplæringsloven.


1. Lovgrunnlaget
§ 2-1 og § 2-2 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Barn har rett til offentlig grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avslutta det 10. trinnet. Retten til grunnskoleopplæring gjelder dersom barnet trolig skal være i Norge i mer enn tre måneder sammenhengende.
Barn har plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avsluttet det 10. trinnet. Grunnskoleopplæringen skal gjennomføres på en offentlig skole, en privat grunnskole som er godkjent etter § 22-1 eller etter privatskolelova, eller gjennom privat grunnskoleopplæring hjemme, jf. § 22-5.
§ 2-7
Foreldre og andre som har daglig omsorg for et barn, kan straffes med bot dersom de med forsett eller uaktsomhet handler slik at barnet er borte fra den pliktige grunnskoleopplæringa uten å ha rett til det.
§ 2-2 fjerde ledd, permisjon fra skolen
Kommunen kan gi en elev permisjon fra skolen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Kommunen gir forskrift om permisjon i skolen.
En elev som hører til et annet trossamfunn enn Den norske kirken, har rett på permisjon fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag, dersom foreldrene sørger for den opplæringen som må til for at eleven skal kunne følge med i opplæringen på skolen etter fraværet.
For å sikre at skolene har en mest mulig lik behandling av søknadene, har Nittedal kommune vedtatt følgende retningslinjer:

2. Kommunale retningslinjer for når det ikke skal innvilges permisjon i Nittedal
2.1 Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med gjennomføring av:
a) Nasjonale kartleggingsprøver
b) Nasjonale prøver og undersøkelser
c) Eksamener, tentamener, muntlig og skriftlig
2.2 Det skal ikke innvilges permisjoner til fri og ferie utenom skolens feriedager, jf. skoleruta. Unntatt fra dette kan være:
a) Dersom foreldre ikke har mulighet til å ta ut ferie i løpet av sommerferien og dette dokumenteres, kan ferie innvilges hvis dette ikke er i strid med punkt 2.1 og det vurderes som forsvarlig.
b) Dokumenterte behov for helsereise for elev.
c) I særskilte tilfeller der helt spesielle hensyn taler for det.


3. Retningslinjer for når det kan innvilges permisjon
a) Det kan innvilges permisjon i forbindelse med dødsfall og begravelse til personer som står eleven nær.
b) Det kan innvilges permisjon i forbindelse med ekteskapsinngåelse.
c) Det kan innvilges permisjon for festpregede familiebegivenheter
d) Det kan innvilges permisjon for en elev som skal delta i særlige sportslige, kulturelle, politiske eller ideelle organisasjoners arrangementer på et visst nivå. Dersom det innvilges permisjon etter pkt. a, b og c er det maksimalt for to dager.
Punkt 3a) og 3b) gjelder også på dager der det gjennomføres prøver og undersøkelser.
Når det gjelder fravær på eksamen, henvises til eksamensreglementet.
Forutsetningen for innvilgelse av søknader på ovenstående grunnlag er at permisjonen vurderes som forsvarlig.
Momenter skolen skal vurdere når det gjelder forsvarlighet:
1. Elevens faglige nivå, spesielle behov og tilrettelegging.
2. Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden.
3. Om eleven får opplæring i permisjonstiden.
4. Fravær og antall innvilgede permisjoner tidligere.
5. Permisjon inntil 10 skoledager.


4. Vedtaksprosedyre
Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak.
Vedtaksfullmakten er delegert rektor.
Kontaktlærer kan innvilge permisjon for inntil en dag -ut fra en forsvarlighetsvurdering i tråd med retningslinjene.
Avslag på permisjon må begrunnes.

Når avslag på permisjon er i henhold til de kommunale retningslinjene for når det ikke «skal» innvilges permisjon (prøver, eksamen, ferie etc.), er dette en tilstrekkelig begrunnelse for avslaget.
For avslag på annet grunnlag, må det i begrunnelsen komme fram hvorfor permisjonen ikke anses som forsvarlig. Momenter ved vurdering av forsvarlighet benyttes i begrunnelsen.
Dersom eleven har fravær til tross for avslag på permisjon, registreres dette som ugyldig fravær.


Publisert: 04.06.2024 09.00
Sist endret: 04.06.2024 10.42