Lytt

Midlertidig forbud mot tiltak i Nittedal stasjonsområde

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret vedtok i møte 23.5.2022, sak 51/22 nedleggelse avmidlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av områdeplan for Nittedal stasjonsområde, planID 241.

Den politiske behandlingen kan leses her

 

Vedtaket lyder:
I medhold av plan-og bygningsloven § 13-1 nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i inntil4 år eller til ny områdeplan for Nittedal stasjonsområde er vedtatt.

Med tiltak etter plan og bygningsloven § 1-6 menes her oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg,samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet.

Det gis unntak fra det midlertidige forbudet for følgende tiltak:

 • Innvendige tiltak i eksisterende bygninger
 • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet
 • Fasadeendringer av eksisterende bygninger/konstruksjoner
 • Vesentlig reparasjon
 • Bygningstekniske installasjoner
 • Oppføring, endring og riving av
  • Tilbygg med samlet størrelse inntil 15 m2 (i en etasje) bebygd areal (BYA)
  • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 50m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter. Det er en forutsetning at slike tiltak ikke er i strid med forslag til nye hensynssoner for overvann i ny kommuneplan eller byggegrenser i gjeldende plan.
 • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)
 • Nødvendige jernbanetekniske installasjoner og tiltak som ligger innenfor og som det er stilt krav til i detaljreguleringsplan for Nittedal stasjon

Søknader om tillatelse til tiltak kan stilles i bero inntil planspørsmålet som begrunner forbudet er avklart.

 

Avgrensning
Avgrensningen av planområdet og området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak er vist på dette kartutsnittet

 


Publisert: 01.07.2022 08.54
Sist endret: 01.07.2022 08.55