Nittedal stasjon - reguleringsplan PlanID 269

Nittedal stasjonsområde - Klikk for stort bilde

Formål med planarbeidet

Planarbeidet skal legge grunnlag for et forbedret persontogtilbud og innebærer stasjonstiltak, herunder plattformtiltak samt trygge og tilgjengelige adkomstmuligheter med god nok kapasitet for alle trafikanter. Planarbeidet skal også sikre areal for utvidelse av dagens jernbanespor slik at flere og lengre godstog kan møtes her.

Planområdet er på om lag 170 dekar og er avgrenset som vist på kartet. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet. Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Norconsult AS på vegne av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Spørsmål kan rettes til Norconsult ved John Stephen Skjøstad, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim, e-post john.stephen.skjostad@norconsult.com eller tlf.45636944. Spørsmål til Bane NOR kan rettes til prosjektleder Torun Hellen, torun.hellen@banenor.no, tlf. 41147703.

Oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid ble meldt 07.10.2015 og frist for merknader var satt til 5.11.2015.

 

1.gangsbehandling og offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 16.01.2017, sak 2/17 Nittedal stasjon - detaljreguelring, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Nittedal stasjon, som vist på plankart datert 17.05.2016 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut på offentlig ettersyn/høring. Følgende endringer legges til i planbestemmelsen:

  • Tillegg til § 1.9, alle utendørs sykkelparkeringsplasser skal ha tak
     
  • § 3.4 Sykkelparkering for 150 plasser hvorav minimum 30 plasser i låsbart sykkelhus, skal være etablert ved anleggets avslutning. Full innendørs sykkelparkeringsdekning iht. § 1.9 kreves opparbeidet innen 2 år etter at kryssingssporet er åpnet for ordinær drift, dog ikke tidligere enn 1/1-2023.

Jernbaneverket skal ivareta hensynet til støy på best mulig måte, i dialog med kommune og innbyggere i den videre plan- og byggeprosessen. Konkrete støyskjermingstiltak avklares etter at reguleringsplan er vedtatt, i forbindelse med byggeplan. Hensynet og ønske fra den enkelte grunneier skal veie tyngst dersom det er uenighet i utformingen av tiltak.

Det skal gjennomføres et åpent informasjonsmøte hvor både Nittedal kommune og Bane NOR deltar.
Høringsfristen settes til 6 uker etter gjennomført informasjonsmøte.

Se sakens dokumenter

 

Planforslaget er lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 25.01.2017 - 24.03.2017. Innspill merkes med saksnummer 15/04374 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no, eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan innen 24.03.2017.

Saksdokumentene er også lagt ut til gjennomlesing på servicetorget i Nittedal rådhus.

 

Åpent dialogmøte

Torsdag 09.02.2017 ble det gjennomført åpent dialogmøte hvor representanter fra Bane NOR presenterte forslag til reguleringsplan og besvarte spørsmål fra fremmøtte.

Presentasjon fra åpent dialogmøte kan leses her (PDF, 2 MB)

 

Oppdatert støyrapport

Støyrapporten som lå vedlagt til den politiske behandlingen av reguleringsplanen inneholdt støykart basert på grunnkart som ikke var oppdatert, det viste seg at enkelte nye bygninger ikke var tegnet inn på kartet. Nå er støyrapporten oppdatert med nye og oppdaterte kartdata. Støyrapporten vil bli lagt ved den videre politiske behandlingen.

Oppdatert støyrapport kan leses her (PDF, 10 MB)

 

 

 Planpross stadie 2.png - Klikk for stort bilde

Sist endret 22.02.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering