Salamanderparken.

Bukbilde av storsalamanderhunn - Klikk for stort bilde Salamanderparken ble åpnet 2013 og er resultatet av et samarbeid mellom Naturformidlingen van der Kooij, Nittedal kommune, Würth, og Holumskogen skole. Parkens formål er å bevare salamanderne, opplyse befolkningen og skape en arena for læring tilrettelagt rullestolbrukere.

30.05.2013 ble Salamanderparken åpnet av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Åpningssermonien markerte slutten på en lang kamp for å sikre salamanderenes fremtid og starten på neste fase der elever fra Holumskogen blir guider og videreformidlere av  kunnskap knyttet til Salamanderparkens biotop og bakgrunn for etableringen.

Bakgrunn for parkens etablering, fisk og utbygging.

  

Fisk og rotenonbruk

I 2007 ble det oppdaget at fisk (mort) var blitt satt ut i tjernet. Denne fisken var en alvorlig trussel mot dyrelivet i tjernet og mot amfibiene i sær. Fisken spiste opp både små rumpetroll og salamanderlarver, samt maten til både dem og de voksne salamandere. Dette førte til at ingen nye generasjoner fikk vokse opp: det var bare gamle dyr igjen. I 2009 gjennomgikk tjernet en effektiv rotenonbehandling, den første i Norge som ble brukt for å ta vare på amfibier. Rotenonbehandlingen drepte all fisk. Allerede neste vår blomstret dyrelivet opp og en ny generasjon av både frosker og salamandere forlot tjernet i hopetall.

 

Utbygging

Siden 1970 har Holumskogen og Gjelleråsen i sin helhet – i likhet med mange bynære områder – gjennomgått store forandringer. Store mengder med veier, boliger og industri har blitt bygd, mens tjern og dammer har blitt fylt igjen. Dette tjernet er nå det eneste gjenværende levestedet til storsalamanderen på Gjelleråsen og ett av få levesteder i Nittedal kommune. Salamanderparken var i kommuneplanen utpekt som næringsområde. Dermed var også dette siste levestedet truet av utbygging. Tjernet hadde ingen næringsmessig interesse – men landarealene rundt var potensielt interessante for utbygging. Amfibiene trenger imidlertid også land for å overleve. Ungene lever 3 – 4 år på land før de vender tilbake til tjernet og de voksne salamandere overvintrer også på land. Men hvor mye land trengte salamandere for å kunne overleve? Det kunne ingen si med sikkerhet.

Nittedal kommune engasjerte derfor en biolog til å finne ut hvor mye av landarealet som skulle avsettes til salamanderne.

Kart
Salamanderparken

 

Forskning

Salamanderne og de andre amfibiene i denne parken har blitt gjenstand for ulik og unik forskning. Forskningen har blitt utført av biologer, biologistudenter og naturinteresserte, bistått av elever og lærere ved Holumskogen skole og Bjertnes videregående skole. I denne salamanderparken har man for første gang i Norge brukt bevegelige ledegjerder for å utforske amfibienes vandringsveier. Videre er det første gang i Norge at Ortmann-ruser har blitt brukt for å fange dyrene i vannet. De fremskaffede opplysninger om populasjonsstørrelse, vandringsavstander og -dynamikk, samt innvirkningen av rotenonbruken på dyrelivet i tjernet har vært viktige bidrag til en langsiktig forvaltning av storsalamandere i Norge.

Elevenes rolle

Salamanderparken er utgangspunkt for flere av læringsaktivitetene på 6. trinn. Salamanderne har vært et naturlig fokuspunkt for arbeidet, men flaggermus og fugler blir også undersøkt for å skape en bredere forståelse for populasjonsdynamikken hos noen utvalgte arter i nærområdet. Sensommeren 2011 ble fugle- og flaggermus-kasser hengt opp i samarbeid med Naturformidlings biolog Jeroen van der Kooij.Om høsten på 6. trinn utfører elevene en undersøkelse der antall egg / døde fugleunger blir registrert og brukt som basis for arbeid med populasjonsdynamikk og identifisering av fuglearter. Datane blir sammenlignet med tidligere års registreringer, statistikk over hekkesuksess blir utarbeidet og deretter sammenlignet med tallene innhentet fra forrige 6.trinns vår-undersøkelser. Elevene blir utfordret til å danne sine egne hypoteser om mulige årsaker og sammenhenger knyttet til informasjonen de avdekker. Det har også blitt hengt opp flaggermuskasser som blir sjekket for aktivitet, men så langt har de stått uberørt. Vårsemesteret på 6. trinn brukes til å registrere salamandere i salamanderparken og undersøke fuglekassene for egg. Hver salamander blir fotografert og ved hjelp av mønsteret på buken kan hvert enkelt individ bli igjenkjent. Fangstene brukes til å regne ut populasjonsstørrelser og følge populasjonen fra år til år.  De sammenfatter kunnskapen de innehar og trener på å bli en formidler av naturvitenskaplig kunnskap (guide) knyttet til salamanderparken og skolens umiddelbare nærområde.

På slutten av 6. trinn skal elevene være klare som guider for 5. trinn og tar imot gjester til parken for omvisning. Guidingen fører til en repitisjon av fagstoff og er en verdifull øvelse i å stå foran tilskuere for å presentere et budskap på en lettfattlig og korrekt måte.

Resultater

Frem til rotenonbehandlingen 2009 var det ingen tegn til unge dyr i salamanderparken. Storsalamanderen blir normalt ca. 10 år gammel og det begynte derfor å haste med å sikre denne salamanderstammens fremtid før de kjønnsmodne individene døde ut. Mest sansynlig var dette en direkte konsekvens av at så og si all yngel og ungdyr ble spist før de hadde mulighet til å forlate vannet for sin 3-4 årige landtilværelse. Høsten 2009, etter at alle salamanderne hadde forlatt tjernet for overvintring på land ble all fisk utryddet vha. rotenon. Håpet var at larvene som klekket 2010 ville komme tilbake til et fiskefritt tjern som kjønnsmodne individ i 2013-2014. Spenningen var stor mens man ventet på resultatet. 2013 ble de første hannene registrert, og 2014 de første hunnene, sukessen var et faktum, Würthepytten  hadde fått en ny generasjon salamandere.

Veien videre

Takket være innsatsen fra alle våre samarbeidspartnere er nå Würthepytten et trygt tilholdssted for salamanderstammene som bor der. Gjelleråsen ligger idyllisk til med nærhet til både natur- og kultur-landskap, samtidig som det er kort vei til sentrale knutepunkt som Oslo sentrum og Oslo lufthavn. Utbyggingspreset kan dermed ikke forventes minke i tiden fremover. Holumskogen skole ønsker å opprettholde fokuset på skolens nærområde og har derfor integrert aktivitetene forbundet med registrering av fugler, flaggermus og salamandere i skolens lokale årsplanen for naturfag. Målet er å videreutvikle læringsaktivitetene, bygge en solid database basert på funnene som blir gjort i registreringen av artene, gi elevene praktisk erfaring og innsikt i konserveringsarbeid, og etablere Würthepytten som en verneverdig del av Gjelleråsen.

 

Bilder

Politikerbesøk Juni 2014.

Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Guro Haug
 - Klikk for stort bilde Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Guro Haug
 - Klikk for stort bilde Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Guro Haug
 - Klikk for stort bilde Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Jeroen van der Kooij - Klikk for stort bilde Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Jeroen van der Kooij - Klikk for stort bilde Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Jeroen van der Kooij - Klikk for stort bilde Komité for miljø og samfunnsutvikling hadde lagt sitt siste møte før sommerferien til Holumskogen. Før møtet begynte, var det lagt opp til en befaring ved salamanderparken på eiendommen til Würth.

Komitéen fikk omvisning elever ved Holumskogen skole, med hjelp av Jeroen van der Kooij.

De fikk høre om amfibier og salamandre spesielt og om annet dyreliv i skogen rundt tjernet.
 
Bildene viser en lydhør, interessert og imponert komité. 

-Det var veldig interessant å få mer kunnskap om amfibier i salamanderparken. Det er flott at Jeroen van der Kooij har engasjert seg i dette arbeidet i en årrekke. Og barna som guidet komiteen rundt i salamanderparken viste både engasjement og god kunnskap. Salamanderparken er et veldig godt tilbud til elevene ved Holumskogen skole og andre skoler her i bygda. Dette er en god måte å kombinere teori og praksis ute i naturen, sier leder i komite for miljø og samfunnsutvikling Inge Solli.

Foto: Jeroen van der Kooij - Klikk for stort bilde
Sist endret 02.11.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering