Høringer og kunngjøringer

Planer og forskrifter som nå er ute til høring og offentlig ettersyn og kunngjøringer finner du her: 

Sist endret 19.10.2016
Høringer og kunngjøringer

 

Nittedal kommunestyre behandlet i møte den 20.11.2017, sak 99/17 sak om endring av detaljreguleringsplan for Mosenteret.

Kommunestyret behandlet i møte 20.11.2017, sak 97/17 2.gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for felt B13 i Kruttverket, og fattet følgende vedtak: I medhold av Plan- og bygningsloven 2008 § 12-12 vedtas foreliggende forslag til detaljreguleringsplan for felt B13 i Kruttverket, med plankart datert 14.02.2017, revidert 19.10.2017, reguleringsbestemmelser datert 15.05.17 sist revidert 20.10.17, og planbeskrivelse revidert 26.06.2017.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4  3.ledd kunngjøres at Nittedal kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Nordbohus Romerike AS.

 

Kommunen mottar årlig bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling. 

Kommunestyret fastsatte den 19.06.2017, sak 59/17 planprogram for revisjon av klima og energiplan.

Kommunestyret fastsatte den 19.06.2017, sak 61/17 planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Nittedal 2018-2030.

Rådmannen har lagt forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030 ut på høring. Høringsfristen er satt til 3.september.

Rådmannen i Nittedal har lagt frem forslag til plan for nittedalsbarnehagene 2016 til 2030 – behovsdekning. Formannskapet til Nittedal kommune besluttet 18. april å sende forslaget til plan på åpen høring med høringsfrist 31. juli 2017.

 

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 er ute på høring. Frist for tilbakemelding er 16.oktober 2016.

 

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering