Eierinteresser

Nittedal kommune har eierskap innenfor alle sektorer. Dette er fra å være eneeier i aksjeselskap til å være en av flere eierkommuner i interkommunale samarbeid og selskap.
 

Kommunestyret behandler jevnlig en eiermelding, som har som formål å bidra til å øke kunnskapen om selskapene som inngår i kommunens eierportefølje og bedre grunnlaget for den styring som utøves. Eiermeldingen er dermed også tiltenkt som et hjelpemiddel for god eierstyring og selskapsledelse.

Last ned nyeste eiermelding.

Kommunale eiendomsforetak (KF)

Opprettelse og drift av kommunale foretak er regulert av kommunelovens kapittel 11. Et kommunalt foretak er en utskilt og i en viss grad frittstående del av kommunens forvaltning, men er ikke et eget rettssubjekt. Reglene i forbindelse med kommunale foretak er utformet med sikte på organisering av mer forretningspreget virksomhet i kommunal regi. Det er imidlertid kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser som foretaket pådrar seg.
 

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap er som nevnt regulert av aksjelovens bestemmelser. Et AS er et selvstendig rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Det vil altså si at kommunen kan eie et AS alene, sammen med andre kommuner eller sammen med andre private rettssubjekter.

Interkommunalt samarbeid

Nittedal kommune er deltaker i flere interkommunale samarbeid av varierende kompleksitet og størrelse. Interkommunalt samarbeid kan sees på som et uttrykk for at den enkelte kommune ikke er tjent med å løse alle oppgaver alene. I tillegg er kommunene tillagt oppgaver og ansvar som er av en slik karakter at kommunenes egen organisasjon ofte ikke er i stand til å utføre dem på en tilfredsstillende måte alene.

Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale selskap er samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner regulert etter lov om interkommunale selskaper. Et IKS er et selvstendig rettssubjekt som rettslig og økonomisk er adskilt fra deltakerkommunene. Det svarer følgelig selv for sine forpliktelser. Spesielt for et IKS er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en prosentdel av selskapets samlede forpliktelser. Sistnevnte skiller selskapsformen fra et AS, hvor deltakeransvaret er begrenset.

Vertskommunesamarbeid


IINR
Forpliktende innkjøpssamarbeid og bedre stordriftsfordeler.

Kemner
Sikre høy kvalitet i skatteinnfordringen, redusere sårbarheten til kontoret samt gi effektiviseringsgevinst.

Regionkontor landbruk
Skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på verdiskaping og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene.

Andre samarbeidsformer


SNR
Ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de kommuner som til enhver tid er medlemmer.

Sist endret 02.11.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering