Byggesaksavdelingen

Kommunen ved byggesaksavdelingen skal gjennom saksbehandling påse at byggetiltakene prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven og dens forskrifter.

Forenklinger i Plan- og bygningsloven fra 01.07.2015: Kan du bygge garasje/uthus uten å søke? eller utvide boden eller bygge tilbygg? Ta testen her og prøv veiveiseren "Bygg uten å søke".

Det er viktig at du bruker denne veiviseren før du setter igang. Det kan være en del spesielle forhold for din eiendom som gjør at du likevel må søke om byggetillatelse. F.eks. reguleringsplaner med byggegrenser, maksimal tillatt unyttelse, kommuneplanen, veiloven, avstand til vann- og avløpsledninger (det skal være minimum 4 meter - se VA-norm for Nittedal kommune pkt. 8.7 og administrative bestemmelser pkt. 3.4). Er du i tvil om du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse kan du kontakte byggesak som angitt nedenfor under Veiledning på servicetorget med mer.

VIKTIG INFORMASJON OM BYGGESAKER SOMMEREN 2017

SAKSBEHANDLINGSTID: På grunn av stor saksinngang rett før sommerferien, samt ferieavvikling på byggesaksavdelingen, vil de fleste søknader som sendes inn fra 25. juni mest sannsynlig ikke bli behandlet før ca. midten av august og utover. Saker behandles fortløpende, men kapasiteten er redusert og saksbehandlingstiden vil derfor kunne øke.

SERVICETORG/PUBLIKUMSVEILEDNING: Servicetorget er kun bemannet tirsdager 12.00 til 15.30 fra uke 28. Torsdager er det stengt, dette varer til og med uke 31. Fra uke 32 er det mulighet for å booke time både tirsdag og torsdag igjen (se vanlige tider under Publikumsveiledning på servicetorget).

FORHÅNDSKONFERANSER: Forhåndskonferanser som anmodes etter 4.juli vil ikke bli avtalt og avholdt før fra midten av august 2017 og utover.

 

 

Ansvarsområder

 • Saksbehandle byggesøknader etter delegert myndighet
 • Føre tilsyn av byggeprosjekter
 • Følge opp ulovligheter
 • Tilby forhåndskonferanse og publikumsveiledning (se mer om dette nedenfor) 
 • Saksforberedelse av klagesaker og prinsipielle saker som behandles i hovedutvalget for miljø og i formannskapsmøtene.
 

Søke om byggetillatelse

Du bør sende elektronisk søknad til kommunen via ByggSøk; den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Vi anbefaler denne metoden, da du blir bedre geleidet gjennom prosessen og det er mindre sjanse for at du utelater noe dokumentasjon. Dette krever at du oppretter bruker.  

Du kan likevel fortsatt sende søknad på papir og sende via brev eller e-post til postmottak@nittedal.kommune.no hvis det er ønskelig. Da bruker du alt unntatt ByggSøk-knappen nedenfor.

Lenker til ByggSøk og diverse skjemaer og blanketter:

ByggSøk: elektronisk søknadLast ned skjemaer og blanketter

NabovarselBestille kart

 

Melde fra om bygning/anlegg som er unntatt søknadsplikt

Hvis du har bygget en bygning/anlegg som er unntatt søknadsplikt skal dette normalt registreres i matrikkelen og legges inn i kommunens kartgrunnlag. Du må derfor sende inn informasjon til kommunen om hva du har bygget.

Du finner et skjema for å sende inn denne informasjonen på hovedsiden til kommunen. Trykk på knappen SKJEMA øverst på siden. Deretter ligger skjemaet under "Eiendom, næring og samferdsel". Det heter "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt". Følg instruksjonene i skjemaet.  

 

Priser for byggesaker

Byggesaksavdelingens saksbehandling finansieres av gebyr fra byggesøknader (=selvkost). Selvkosten blir ikke beregnet ut fra enkeltsaker, men for den totale driften. Du betaler etter gjeldende satser for det året du søkte.

Priser byggesaker - hva koster tekniske tjenester

 

Publikumsveiledning på servicetorget

På Nittedal rådhus, Rådhusveien, kan du få en 25 minutters veiledning i forhold til hva som gjelder av regler i plan- og bygningsloven, reguleringsplaner, kommuneplanen med mer vedrørende det du ønsker å bygge.

Du forhåndsavtaler tid for veiledning ved å ringe 67 05 90 00 (resepsjon). 

Tider for veiledning er tirsdager: 12.00-15.30 (siste avtale 15.00) og torsdager: 09.00-12.00 (siste avtale 11.30).

Du kan i denne veiledningstimen blant annet få konkrete opplysninger om arealplaner som gjelder for din tomt og hva du må tenke på før du setter i gang med et byggeprosjekt, samt få hjelp med søknadsskjemaer og lignende.

Du kan også se på gamle byggemapper for din tomt og kopiere tidligere godkjente tegninger. Du har også muligheten til å få innsyn i byggemapper på andre eiendommer. Vi gjør likevel oppmerksom på at noe kan være unntatt offentlighet.

Veiledningen er til orientering ikke en forhåndskonferanse (som krever mer detaljerte planer og dokumenter) eller en saksbehandling av søknaden din. Veiledningen er heller ikke bindende for evt. senere byggesak, da det kan være andre sider av saken som ikke ble oppdaget ved en første, muntlig gjennomgang. Dette fordi vi her ikke kan vurdere alle sider av saken, men vurderer ut fra det du legger frem og det du spør om.

Alternativ til servicetorget

Vi foretrekker at du tar kontakt med oss gjennom å bestille time til publikumsveiledning (se ovenfor) da det er mest effektivt for alle parter. Vi kan da se direkte på hva du tenker å bygge og forholdet til plan- og bygningsloven med mer.

Alternativt kan du sende en e-post til: postmottak@nittedal.kommune.no og redegjøre for spørsmålet ditt, men vi vil kunne be deg om å komme til servicetorget fordi det er enklere for oss å se på saken der.  

Du kan også ringe vakttelefon byggesak: Tlf 917 61 585. Våre telefontider på vakttelefonen er mandag til torsdag - 9.00 til 15.00. Fredager er telefonen stengt. Vi gjør oppmerksom på at telefonen bare gjelder for byggesaker. Gjelder det plansaker, delingssaker, vei, vann- og avløp må det sendes henvendelse til dokumentsenteret eller ringes til resepsjonen på 67 05 90 00.

Hvis du ikke får svar, så må du ringe tilbake innenfor telefonens åpningstid. Det kan også hende at vi ber deg om å komme til servicetorget i stedet.

Innsyn i pågående byggesaker med mer

Byggesaker, reguleringsplaner og saker innen vann/avløp/renovasjon, miljø, oppmåling og landbruk er fritt tilgjengelig i fulltekst fra vår nettbaserte innsynsløsning. Søk på adresse eller klikk deg gjennom oversikter over de nyeste sakene.

Gå til innsynsløsning for byggesaker

Sist endret 04.07.2017
Byggesaksavdeling

Du trenger ikke å søke for mindre antennesystemer som følgende:

 • antennesystem med høyde inntil 5,0 m.
 • Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m.

Unntaket for antennesystemer gjelder både frittstående antenner og antenner som er montert på byggverk. Unntaket gjelder kun ett antennesystem per fasade eller sted. Når antenner monteres på flere separate festeanordninger, er de å anse som flere antennesystemer, og er dermed ikke omfattet av unntaket.

Mindre, frittstående bygninger med teknisk skap for styring av basestasjoner er ikke omfattet av unntaket. Plassering av antennen må ikke utgjøre en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven. Eksempel på dette kan være ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet

Plassering/avstand til nabogrense:

Dersom det er regulert byggegrense i reguleringsplanen for din eiendom, skal tiltak plasseres i tråd med byggegrensen (dvs. innenfor byggegrense). Hvis det er nødvendig/ønskelig å bygge utenfor denne grensen må det søkes om dispensasjon etter pbl. § 19-2.  

Dersom det ikke er byggegrense mot naboeiendommer (med unntak av mot vei) gjelder Pbl § 29-4 om plassering, høyde og avstand. Denne bestemmelsen sier at hvis annet ikke er bestemt i plan skal byggverk ha en avstand som angitt i forskrift (det finnes noen unntak fra hovedregelen i Byggesaksforskriften (SAK10 - se nedenfor)) eller som minst svarer til byggeverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Spesialbestemmelser om plassering/avstand til nabogrense og til annen bygning på eiendommen:

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2, kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense og annen bygning på eiendommen (typisk garasje eller uthus). Det er også egne avstandsregler for støttemurer, levegger, innhegning mot veg inntil en viss høyde og andre mindre tiltak. Se mer om dette i Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1.

I tillegg kan kommunen etter pbl. § 29-4 tredje ledd, tillate plassering nærmere nabogrensen enn nevnt ovenfor (byggverkets halve høyde eller minimum 4 meter) eller i nabogrensen:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak (typisk de som ikke er omfattet av unntatt søknadsplikt eller skal ligge nærmere grensen enn 1 meter).

Vedrørende brannspredning:

Se likevel også teknisk forskrift TEK 10 § 11-6 om brannspredning mellom byggverk.

Plassering/avstand mot vei:

Plassering av tiltak skal være inntil 15,0 m til regulert midtlinje kommunal vei, inntil 50,0 m til regulert midtlinje riksvei eller fylkesvei, og inntil 30,0 m til jernbanespor midtlinje.

Vær obs på at eldre reguleringsplaner kan ha egne bestemmelser om andre avstander mot vei.

Du trenger ikke søknad dersom det gjelder:

 • Ombygging av bad/våtrom eller etablering av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • Etablering av bad/våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet
 • Ombygging og nybygging av flere bad/våtrom i forskjellige bruksenheter, f. eks. i blokker, så lenge arbeidene ikke medfører at brannskillene brytes,

Endring av forskrifter gjelder fra 01.07.2015.

Du trenger ikke å søke hvis du bygger en mindre balkong hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². Husk at du har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Unntak fra søknadsplikten gjelder også terrasse/platting som:

 • ikke er nærmere enn 4,0 til nabogrense,
 • er innenfor regulert byggegrenser,
 • hvor gulvet er lavere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen.

Du trenger ikke søknad for midlertidig, oppblåst barnebasseng.

For svømmebasseng, utebasseng, boblebad o.l. må du ha tillatelse.

Du trenger tillatelse for å endre eksisterende bygning eller deler av bygning til noe annet enn det er i dag.

For bruksendring fra loft eller kjeller til oppholdsrom (soverom, stue, kjøkken, rom for aktiviteter osv) innenfor en bruksenhet, kan du søke på egen hånd etter pbl §20-2.

For etablering av ny boenhet, eller bruksendring fra en funksjon til en annen funksjon må søknaden sendes gjennom en ansvarlig søker etter pbl § 20-1. Det gjelder f.eks. ny boenhet i eksisterende bolig, eller bruksendring bl.a. fra kontor til bolig, fra bolig til barnehage, fra butikk til bevertningssted.

Dette kan du søke på egen hånd

 • oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA)
 • tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA)

 

Se pbl §20-2 og byggesaksforskrift § 3-2

Fasadeendring kan være skifte av kledning, fasademateriale eller taktekkingsmateriale, skifte av vinduer eller dører, eller bygging av karnapper.

Du trenger ikke å søke når du skifter vinduer og dører med nye av likt utseende.

Ved vesentlig endring av bygningens fasade, og endring av verneverdig bygning, må du søke etter pbl §20-1. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.

 

Du kan søke selv om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal eller bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Nye regler gjelder fra 01.07.2015.

Du trenger ikke søknad for etablering av åpent og luftig gjerde som skille i nabogrense. Mot vei skal gjerde ikke være høyere enn 0,5 m over veibanen, det skal ikke være hidnring for sikten mot vei.

Levegg og støyskjerm er tette gjerder og er søknadspliktig

Du skal sende situasjonskart og situasjonsplan som vedlegg til søknad om tiltak. Kartet skal være tegnet ut fra kommunens selvbetjente situasjonskartløsning.

Mangelfull søknad kan forlenge den totale saksbehandlignstiden. Søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 og § 20-2 skal inneholde relevante og nødvendig opplysninger før den kan behandles, jf. byggesaksforskrift SAK 10 §5-4

Finn skjema her Skjemaer og blanketter

Parkeringsanlegg er søknadsplikitg etter pbl §20-1. Du trenger fagfolk (ansvarlig søker) for å sende inn søknaden.

Du trenger ikke søknad for parkeringsplass, biloppstillingsplass på egne tomt. Husk at overvannsåndtering skal skje på egen tomt. Avkjørsel skal være godkjent og vei/veigrøft skal ikke endres.

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

Det er vikitg å måle og prosjektere radontiltak når du bruksendrer kjeller til oppholdsrom eller til ny boenhet.

Se TEK 10 §13-5 på denne linken Byggteknisk forskrift
 

Du behøver ikke å søke for skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg.

Dersom det er flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade, må du søke.

Før du velger type skilt bør du tenke på tilpasning til fasadeoppdeling og andre skilt, og helheten på eksisterende fasade.

Som oftest er støttemur etablert i forbindelse med terrengendring, for eksempel når du vil planere på eiendommen for å få bedre uteoppholdsareal.

Støtemur er søknadkspliktig.

Terrenginngrep er for eksempel: fylling, graving, skjæring, planering av terrng, sprengning, masseuttak, steinbrudd.

Du kan søke på egen hånd etter pbl § 20-4 dersom tilbygget som brukes til beboelse, ikke er over 50 m² bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA). Tilbygget skal være i tråd med lovens bestemmelser, forskrifter, reguleringsplan og kommuneplan.

Påbygg, underbygg og tilbygg over 50 m² er søknadspliktig etter pbl. § 20-3. Det er søknad som krever ansvarlig søker. Den som kan påta seg oppgaven som ansvarlig søker er for eksempel en arkitekt, en bygningsingeniør  eller en byggmester

Tilbygg inntil 15 m² uten oppholdsrom/beboelsesrom kan bygges uten søknad. Les mer her:

Vis alle
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

leder, byggesaksavdelingen

Se også

 
Login for redigering