Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved overdragelse av eiendom må det i tillegg til skjøte følge enten:

  • Egeneerklæring om konsesjonsfrihet
  • Dokumentasjon på at egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke er nødvendig
  • Vedtak om at konsesjon er gitt.

Ved de fleste overdragelser brukes skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet (spesielt gjelder dette ubebygde eiendommer). I tillegg til kjøpers underskrift, må utfylt skjema sendes kommunen for underskrift og bekreftelse før det sendes til tinglysing sammen med skjøte.
 

Skjema

Skjema finnes på landbruksdirektoratet sin hjemmeside. Gjelder det egenerklæring om konsesjonsfrihet, gjelder skjemaet SLF-360 i Nittedal.

Skjema

 

Når er egenerklæring ikke nødvendig

Etter konsesjonsforskriften av 8.12.2003 er det for noen konsesjonsfrie erverv ikke nødvendig å bruke egenerklæring. De mest vanlige tilfellene er:

  • Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
  • Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
  • Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.
  • Erverv av areal i rasjonaliseringsøyemed overensstemmende med jordlova ved overdragelse fra staten ved fylkelandbruksstyret.
  • Erverv av mindre arealer som grenser til og skal legges til en allerede eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er gitt til dette formål etter plan- og bygningsloven og etter jordlova i område der jordlova gjelder.


Mer info

Les mer om egenerklæring på Kartverket sin hjemmeside.

Kartverket

 

Konsesjon

Er det snakk om en konsesjonspliktig eiendom, kontakt regionkontoret for landbruk.

 

Sist endret 24.04.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering