Situasjonskart

Situasjonskart kreves for alle byggesaker (tiltak) inkl. fasadeendringer, med unntak av noen brukseendringer (ombygging inne). Fører en bruksendring til en ekstra boenhet, kreves det situasjonskart for å vise biloppstillingsplasser.

Skjema

Situasjonskart og naboliste bestilles her:

Bestilling av situasjosnkart og/eller naboliste

Saksbehandlingstid

Ca 2 uker.

Priser

Se betalingsregulativer kap. 8.1 her:

Hva koster tekniske tjenester

 

Viktig informasjon om situasjonskartet

Situasjonskart skal benyttes ved alle tiltak etter plan- og bygningslovens (PBL) fjerde del (byggesaksdel), med unntak av innvendig ombygging. Unntak kan gjøres for saker etter kapittel 26.

Søker får tilsendt følgende pr e-post

 • Situasjonskart (Grunnkart med regulering, eventuelt kommuneplan dersom eiendommen ligger i et område som ikke er regulert)
 • Reguleringsplankart
 • Kommuneplankart
 • Reguleringsbestemmelser, kommuneplanens bestemmelser
 • Faktura, jf. gjeldende gebyrregulativ sendes i etterkant

Forholdet mellom kommuneplan/kommunedelplan og reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner

Arealdelen av kommuneplanen gjelder normalt foran eldre overordnede planer, eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Arealdelen gjelder ikke i den utstrekning den strider mot reguleringsplan som senere blir gjort gjeldende. Eldre rikspolitiske bestemmelser, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner supplerer og utfyller kommuneplanens arealdel der det ikke er motstrid mellom disse. Ny kommuneplan og kommunedelplan overstyrer, men opphever ikke formelt, eldre reguleringsplaner. Ny arealdel til kommuneplan setter til side rettsvirkningene av eldre reguleringsplaner så langt det er motstrid mellom planene.

Bestemmelser

Sammen med situasjonskartet følger reguleringsbestemmelser der dette finnes og kommuneplanens bestemmelser. For enkelte reguleringsplaner finnes det ikke bestemmelser. Da er det kartet som er førende.

Utnyttelsesgrad

For reguleringsplaner gjelder bestemmelsene i plan.

For uregulerte områder gjelder følgende:

 • For eksisterende boliger i områder avsatt til boliger og LNF tillates påbygg/tilbygg på inntil 50 m² BRA og garasje/uthus på inntil 50 m² BRA.
 • Eksisterende ubebygde tomter i områder avsatt til bebyggelse kan ikke bebygges før det foreligger reguleringsplan, samme gjelder for deling innenfor slike områder.
 • Bebyggelse og tiltak som er nødvendig for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. Oppføring av ny boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Det samme gjelder fradeling av tomt til slike formål.

Se ellers kommuneplanens bestemmelser.

Byggegrenser

Selv om det i reguleringsplanen er vist bebyggelse som ligger nærmere en gjeldende byggegrense, kan man ikke oppfatte at dette danner en ny byggegrense.

Mangler byggegrenser mot vei i reguleringsplanen, gjelder veglovens regler på det tidspunktet planen ble vedtatt. Under viser når de forskjellige endringene i avstandsgrensen i vegloven trådte i kraft:

 • 1938: 7,5 meter til offentlig veg (måles fra kant av veg)
 • 01.01.64: 12,5 meter til kommunal veg og fylkesveg. 30 meter til riksveg (måles fra midtlinje veg
 • 01.07.96: 15 meter til kommunal veg og fylkesveg. 50 meter til riksveg (måles fra midtlinje veg
 • 01.01.10: 15 meter til kommunal veg. 50 meter til fylkesveg og riksveg (måles fra midtlinje veg)

For veier som ikke er regulerte, gjelder bestemmelsene i kommuneplanens pkt. 1.3.1.
Mot jernbane er byggegrensen 30 meter der annet ikke er nevnt i reguleringsplan.
Byggegrenser mot vassdrag og raviner går fram av kommuneplanens pkt. 1.3.3.
Bygg tillates ikke oppført nærmere offentlig VA-ledning enn 4 meter.

Krav om minsteavstand fra eiendomsgrenser ved bygging

Eldre eiendomsgrenser er ofte kartfestet med betydelig usikkerhet. Slike usikre grenser framgår av situasjonskartet. Kommunen kan stille krav om kartfesting av usikre grenser, som vilkår for behandling av søknad eller melding om tiltak.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12 i pbl, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Søknadspliktige tiltak som kommer nærmere minsteavstand enn 0,5 m anses som kritisk mht. plassering. For avstand til usikker eiendomsgrense gjelder en sone på 2,5 m tilsvarende. Også andre forhold kan virke til at et tiltak anses som kritisk mht. plassering, f.eks. høyde. For slike tiltak vil det som hovedregel bli stilt særskilt krav om ansvarlig godkjent. I disse sakene stiller kommunen vilkår om koordinatfestet plassering og rapportering av koordinater.

Koordinatfestet plassering i Euref89 og høyder i NN2000 skal sendes inn senest før tiltaket settes i gang eller når byggesaksavdelingen krever det. ”Som-bygget-data” (fra kontrollmåling av ferdig tiltak) skal sendes inn sammen med søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Tiltak som sendes inn som melding om tiltak, men hvor plassering er kritisk mht. avstand (nær eiendomsgrense, veg, VA-ledning, e.l.), må påregnes omgjort til søknad og underlagt samme krav om ansvarlig foretak og koordinatfesting og rapportering som nevnt over.

Vann- og avløpsledninger

VA-ledninger er tegnet parallellforskjøvet når det er flere ledninger i samme grøft /kum. Traseene for offentlige ledninger kan avvike en god del i forhold til det som er vist i kartet (kurver/knekkpunkter mellom kummer, osv.) kontra det som ligger under bakken. Mange private ledninger mangler i kartet.

Kommunen har ikke tilgang til kabelnett som ligger i bakken (El, TV, o.l.).

Grunnkartet

Grunnkartet er fotogrammetrisk konstruert i 2015, og kvaliteten kan variere innenfor kommunen.

Kartprojeksjon: Euref89 UTM sone 32
Vertikalt datum NN2000

Kartet er et offentlig dokument hvor linjer eller påskrifter ikke må fjernes, svekkes eller forandres. Eiendomsgrenser må respekteres ved prosjektering.
Det tas forbehold om endringer (situasjon og terrenginngrep) som ikke er registrert i kartet.

Innhold, kvalitet og ansvar for avvik

Ansvarlig søker/tiltakshaver har det overordnede ansvar for å sørge for at prosjekteringsgrunnlaget er tilstrekkelig og korrekt. Ansvarlig søker/tiltakshaver plikter å rekvirere påvisning av ledninger hvis det er grunn til å mistenke at tiltak kan komme i berøring disse.

Byggesaksavdelingen kan i den enkelte sak stille vilkår om ytterligere dokumentasjon, der dette vurderes å være nødvendig.

Hva skal leveres kommunen

Sammen med byggesaken skal følgende kart leveres:

 • Ett eksemplar av situasjonskartet med tiltaket korrekt inntegnet, datert og signert av ansvarlig søker. Ikke måleholdige kopier aksepteres ikke.

Alle tiltak skal være nøyaktig inntegnet i kartet, markert med farge. Det skal påføres sidelengder (utvendige mål), avstander til nærliggende eiendomsgrenser, reguleringsgrenser, VA-ledninger, eksisterende bygninger, m.v. Det skal bl.a. tegnes inn ønsket plassering av nye bygninger, avkjørsel fra veg, biloppstillingsplasser, adkomst til hus, terrenginngrep.

For rørleggeranmeldelser skal det bl.a. påføres knekkpunkter, kummer, inspeksjonsluker og stoppekraner. Objektene skal stedfestes entydig med grunnrissavstand etter ledningstrasé fra ytterkant grunnmur. For anboringspunkt på offentlig ledning skal det oppgis grunnrissavstand etter ledningstrasé fra senter kumlokk for nærmeste offentlige kum.

For tiltak som ikke vises i kartet, angis tiltaket med pil e.l. på eiendom/bygning i kartet.

Gyldighet

Situasjonskartet er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato. Kart som er eldre enn 1 år kan unntaksvis aksepteres etter kontroll/påtegning hos kommunen.

Kommunen tar ikke ansvar for evt. feil og mangler i kartet.

Vi hadde planer om en automatisk løsning fra 1/1-2017. Denne løsninge er foreløpig ikke satt i drift. Inntil denne løsningen er klar, må situasjonskartet bestilles på ordinær måte. NB! i vedtatt betalingsregulativ for 2017 står det også at løsningen er automatisert.

Sist endret 05.01.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering