Foreldrebetaling i barnehage

Foreldrebetaling for barn i barnehage skal beregnes ut i fra husholdningens inntekt og skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens inntekt per år. Foreldrebetalingen skal uansett begrenses av en maksimalpris som for tiden er kr. 2 655,- per måned.  I tillegg kan husholdninger ha rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehage for 3-,4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt.

Redusert oppholdsbetaling avhengig av husholdningens inntekt

Oppholdsbetalingen for barn i barnehage skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekter. Oppholdsbetaling skal uansett begrenses oppad til gjeldende maksimumspris per år for full tids opphold. Den nasjonale maksimumsprisen i 2016 er kr. 29 205,- per år, eller kr. 2 655,- per måned over 11 terminer per år. Ordningen er søknadsbasert.

Inntektsgrenser for rett på redusert oppholdsbetaling

Følgende inntektsgrenser gjelder i barnehagåret 2016/2017 for retten til redusert oppholdsbetaling:

  • Husholdninger som har en samlet brutto inntekt som er under kr. 486 750,- per år har rett på redusert oppholdsbetaling i perioden frem til og med juli 2017 på bakgrunn av søknad.
  • Husholdninger med inntekt fra 486 750,- og oppover vil ikke ha rett på redusert oppholdsbetaling fordi maksimumsprisen per år, kr. 29 205, tilsvarer 6 % av kr. 486 750,-. Nasjonal maksimumspris setter med andre ord grensen for oppholdsbetaling ved inntekt på 486 750,- eller mer.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling gjelder for ett barnehageår om gangen, perioden august til juli. Det kan søkes i hele perioden og vedtak om oppholdsbetaling vil gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

Krav til dokumentasjon

Grunnlaget for beregning av redusert oppholdsbetaling skal være siste års selvangivelser for medlemmer av husholdningen.

  • For vedtak om foreldrebetaling i perioden august 2016 til juli 2017 er det selvangivelsen for 2015 som skal legges til grunn. 

Se utdypende informasjon i søknadskjema (PDF, 33 kB), blant annet om definisjon av "husholdning":

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt

Husholdninger med en årsinntekt under kr. 417 000,- har, etter søknad, rett på 20 timer gratis opphold per uke for 3-, 4- og 5-åringer. Ordningen er populart kalt "gratis kjernetid" i barnehage. Ordningen gjelder i tillegg til ordningen med redusert oppholdsbetaling som vist til over. Med 3-, 4- og 5-åringer menes, for barnehageåret 2016/2017, barn som er født i 2013, 2012 og 2011. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart, barn født 2010.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår om gangen, perioden august til juli. Det kan søkes i hele perioden og vedtak om oppholdsbetaling vil gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

Krav til dokumentasjon

Grunnlaget for gratis kjernetid skal være siste års selvangivelser for medlemmer av husholdningen.

  • For vedtak om foreldrebetaling i perioden august 2016 til juli 2017 er det selvangivelsen for 2015 som skal legges til grunn. 

Se utdypende informasjon i søknadskjema (PDF, 33 kB), blant annet om definisjon av "husholdning".

Krav til søknaden - viktig informasjon

Ved søknad om redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barn i barnehage benyttes samme søknadskjema (PDF, 33 kB). Følgende dokumentasjon må følge med søknaden:

  • Siste års selvangivelse, det vil si for 2015, for alle voksne medlemmer av husholdningen. Selvangivelsene skal alltid legges ved søknaden med mindre de ikke finnes.
  • I tilfellet det har skjedd en vesentlig og varig reduksjon i inntektene kan dokumentasjon på nåværende inntekt leveres i tillegg til selvangivelser. Med vesentlig og varig redusksjon i inntekt siktes det for eksempel til inntektstap som følge av arbeidsledighet. Eksempler på dokumentasjon på nåværende inntekt kan være siste lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte inkludert dagpenger fra NAV. All inntekt må dokumenteres.
  • I tilfellet det ikke foreligger noen selvangivelse fra 2015 må annen dokumnetasjon på nåværende inntekt følge søknaden. Eksempler på dokumentasjon på nåværende inntekt kan være siste lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte fra NAV. All inntekt må dokumenteres. i tilfellet søker ikke har inntekt må også dette dokumenteres.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid gjelder fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

For søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2016/2017, det vil si perioden august 2016 til juli 2017, oppfordres det til å søke i god tid før juli 2016, og helst straks selvangivelsene for 2015 foreligger.

Søknaden sendes til Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller i e-post til postmottak@nittedal.kommune.no merket/titulert «søknad om redusert oppholdsbetaling for barn i barnehage».

Regelverket om retten til redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid finnes i forskrift til barnehageloven, forskrift om foreldrebetaling i barnehager, se § 3. Lovdata.

Sist endret 18.05.2016
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering