Foreldrebetaling i barnehage

Foreldrebetaling for barn i barnehage skal beregnes ut i fra husholdningens inntekt og skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens inntekt per år. Foreldrebetalingen skal uansett begrenses av en maksimalpris som for tiden er kr. 2 730,- per måned.  I tillegg kan husholdninger ha rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehage for 3-,4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt.

Redusert oppholdsbetaling avhengig av husholdningens inntekt

Oppholdsbetalingen for barn i barnehage skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekter. Oppholdsbetaling skal uansett begrenses oppad til gjeldende maksimumspris per år for full tids opphold. Den nasjonale maksimumsprisen i 2017 er kr. 30 030,- per år, eller kr. 2 730,- per måned over 11 terminer per år. Ordningen med redusert oppholdsbetaling er søknadsbasert.

Inntektsgrenser for rett på redusert oppholdsbetaling

Følgende inntektsgrenser gjelder i barnehagåret 2017/2018 for retten til redusert oppholdsbetaling:

  • Husholdninger som har en samlet brutto inntekt som er under kr. 500 500,- per år har rett på redusert oppholdsbetaling i perioden fra og med august 2017 til og med juli 2018 på bakgrunn av søknad.
  • Husholdninger med inntekt fra 500 500,- og oppover vil ikke ha rett på redusert oppholdsbetaling fordi maksimumsprisen per år, kr. 30 030, tilsvarer 6 % av kr. 500 500,-. Nasjonal maksimumspris setter med andre ord grensen for oppholdsbetaling ved inntekt på 500 500,- eller mer.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling gjelder for ett barnehageår om gangen, perioden august til juli. Det kan søkes i hele perioden og vedtak om oppholdsbetaling vil gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

Krav til dokumentasjon

Grunnlaget for beregning av redusert oppholdsbetaling skal være siste års skattemeldinger (tidligere kalt "Selvangivelse") for voksne medlemmer av husholdningen.

  • For vedtak om foreldrebetaling i perioden august 2017 til juli 2018 er det skattemeldingen for 2016 som skal legges til grunn. 

Se utdypende informasjon i søknadskjema (PDF, 33 kB), blant annet om definisjon av "husholdning":

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt

Husholdninger med en årsinntekt under kr. 450 000,- har, etter søknad, rett på 20 timer gratis opphold per uke for 3-, 4- og 5-åringer. Ordningen er populart kalt "gratis kjernetid" i barnehage. Ordningen gjelder i tillegg til ordningen med redusert oppholdsbetaling som vist til over. Med 3-, 4- og 5-åringer menes, for barnehageåret 2017/2018, barn som er født i 2014, 2013 og 2012. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart, barn født 2011.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår om gangen, perioden august til juli. Det kan søkes i hele perioden og vedtak om oppholdsbetaling vil gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

Krav til dokumentasjon

Grunnlaget for gratis kjernetid skal være siste års skattemeldinger for voksne medlemmer av husholdningen.

  • For vedtak om foreldrebetaling i perioden august 2017 til juli 2018 er det skattemeldingen for 2016 som skal legges til grunn. 

Se utdypende informasjon i søknadskjema (PDF, 33 kB), blant annet om definisjon av "husholdning".

Krav til søknaden - viktig informasjon

Ved søknad om redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barn i barnehage benyttes samme søknadskjema (PDF, 33 kB). Følgende dokumentasjon må følge med søknaden:

  • Siste års skattemelding, det vil si for 2016, for alle voksne medlemmer av husholdningen. Skattemeldingene skal alltid legges ved søknaden med mindre de ikke finnes.
  • I tilfellet det har skjedd en vesentlig og varig reduksjon i inntektene kan dokumentasjon på nåværende inntekt leveres i tillegg til skattemeldinger. Med "vesentlig" og "varig" reduksjon i inntekt siktes det for eksempel til inntektstap som følge av arbeidsledighet. Eksempler på dokumentasjon på nåværende inntekt kan være siste lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte inkludert dagpenger fra NAV. All inntekt må dokumenteres.
  • I tilfellet det ikke eksisterer noen skattemelding fra 2016 må annen dokumentasjon på nåværende inntekt følge søknaden. Eksempler på dokumentasjon på nåværende inntekt kan være siste lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte fra NAV. All inntekt må dokumenteres. I tilfellet medlemmer av husholdningen ikke har inntekt må også dette dokumenteres.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid gjelder fra første hele måned etter at søknad er mottatt hos kommunen.

For redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2017/2018, det vil si perioden august 2017 til juli 2018, oppfordres det til å søke i god tid før juli 2017, og helst straks skattemeldingen for 2016 foreligger.

Søknaden sendes til Nittedal kommune, Postboks 63, 1483 Hagan eller i e-post til postmottak@nittedal.kommune.no merket/titulert «søknad om redusert oppholdsbetaling for barn i barnehage».

Regelverket om retten til redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid finnes i forskrift til barnehageloven, forskrift om foreldrebetaling i barnehager, se § 3. Lovdata.

Sist endret 25.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering