Oppfølging av hovedopptaket til barnehagene i Nittedal 2018

Alle barnehagene i Nittedal kommune omfattes av et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars og med oppstart høsten 2018. Hovedopptaket til barnehagene i kommunen gjennomføres i tidsrommet 1. mars til 1. mai.

Hovedopptaket 2018 er nå godt i gang og mange har fått plass. Det er dessverre også slik at en del ennå ikke har fått plass. Som i fjor gjelder dette i stor grad søkere til barnehager i Rotnes/sentrum. Alle søkere med rett på barnehageplass som per 24. mars ikke har fått tilbud om plass vil bli fulgt opp av kommunen straks etter påske. Søkere kan vente henvendelse i e-post fra kommunen ca. 5. april med oversikt over barnehager med ledige plasser og der vi også informerer om den videre gjennomføringen. Søker blir i henvendelsen bedt om å gi oss tilbakemelding innen en gitt frist på sine prioriterte ønsker blant barnehagene som har meldt inn ledige plasser. Slik det ser ut vil det først og fremst være ledige plasser sør i kommunen.

Tidsplan for gjennomføring av hovedopptaket 2018 (PDF, 83 kB).

Søknad om plass skjer elektronisk: Søk barnehage her!

Det er barnehagene selv som gjennomfører opptak til egen barnehage. Opptak reguleres av barnehagenes egne opptakskriterier (PDF, 1006 kB).

Om den nettbaserte barnehagesøknaden

I tilfellet det er første gang det søkes om barnehageplass i Nittedal må søker sende inn søknad uten å være logget inn søkersystemet. Søknad registeres direkte etter at fanen "Barenhage" er aktivert. Søker kan, etter at søknad er sendt, logge seg inn i søkesystemet til "Min side". Her kan søker følge status på søknaden, gi svar på eventuelt tilbud om plass, endre søknad og oppdatere person-, familie- og adresseinformasjon m.m. Innlogging til "Min side" skjer gjennom IDporten ved hjelp av MinID eller bankID.

I tilfellet søker har søkt plass tidligere, for eksempel for et eldre søsken, så må søker logge inn til "Min side" via IDporten ved hjelp av MinID eller BankID for å søke om plass. Ny søknad registeres etter at fanen "Barnehage" er aktivert.

I søknaden gis det mulighet til å gi kommentarer i et eget felt. Vi gjør oppmerksom på at dette begrenser seg til 265 tegn. Søknaden kan ikke sendes hvis kommentaren overskrider dette antallet. 

Eventuelle vedlegg til søknaden

Enkelte barn kan ha behov for at det sendes vedlegg til barnehagesøknaden. Vedlagg til søknaden må sendes i vanlig postgang. Dette gjelder i første rekke barn som skal ha en spesiell prioritet ved opptak enten på grunn av at barnet har en funksjonsnedsettelse eller at barnevernet har fattet vedtak barnehageplass som tiltak eller at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Vi viser i denne sammenheng til barnehageloven § 13.

For at kommunen skal kunne fatte beslutning om at barn med nedsatt funksjonsevne skal ha en spesiell prioritet ved opptak må søker sende inn dokumentasjon fra sakkyndig som fastslår at barnet har en funksjonsnedsettelse som innebærer at barnet har større behov for barnehageplass enn barn uten funksjonsnedsettelse. Sakkyndig kan for eksempel være lege, fysioterapeut eller spesialpedagog.

I tilfellet grunnlaget for at barnet skal ha en spesiell prioritet ved opptak er at barnevernet har fattet vedtak om barnehageplass som tiltak eller at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse må dette dokumenteres for eksempel med kopi av vedtaket.

All dokumentasjon sendes til Nittedal kommune, postboks 63, 1483 Hagan. Det er vikitg at det fremgår av innholdet i innsendingen at det dreier seg om et vedlegg til barnehagesøknad.

Rett til barnehageplass

Ved hovedopptaket har barn som fyller 1 år innen utgangen av august rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller 1 år innen utgangen av november har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller 1 år, det vil si fra september, oktober eller november. Det kan avtales at barn som fyller 1 år i september, oktober eller november kan starte i august. Retten til barnehageplass i Nittedal avhenger også av at det søkes innen fristen 1. mars og at barnet er bosatt i Nittedal fra og med avtalt oppstartsdato i barnehage.

Spørsmål knyttet til opptaket

Spørsmål om hovedopptaket kan rettes til Nittedal kommune. Spørsmål kan også rettes på e-post til kommunen.

Sist endret 23.03.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

 
Login for redigering