Antimobbearbeid

Alle elever har rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Blir du mobbet eller vet om noen som blir mobbet må du ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse. Du kan også kontakte helsesøster ved skolen.

Nittedal kommune har utarbeidet en «handlingsplan for et godt psykososialt læringsmiljø» og alle skolene i Nittedal har planer for å sikre godt skolemiljø, for å forebygge mobbing og krenkelser og for å reagere hvis elever ikke har et godt og trygt skolemiljø. Skolene informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.

Skolen har aktivitetsplikt
Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen (skoleeier).

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig aktivitetsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at skolen setter inn tiltak for at eleven skal få et godt skolemiljø. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor.

Hvis dere mener skolens håndtering av saken ikke er tilfredsstillende, har dere rett til å melde saken til fylkesmannen, men vi oppfordrer dere først til å melde saken til kommunen ved kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Da kan skolene få nødvendig støtte og veiledning, slik at saken kan løses på lavest mulig nivå og ikke minst så raskt som mulig.

Melde sak til Fylkesmannen
Dersom dere mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin i en sak som gjelder deres barn, kan dere melde saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil bare behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor og det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor.
En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Mer informasjon til deg som trenger hjelp om mobbing.

Sist endret 21.08.2017
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering