Forskrift ordensreglement

Grunnskolene i Nittedal kommune

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1 Hjemmel

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova, §2-9).

 

§ 2 Innhold og virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler i Nittedal kommune. Reglementet gjelder leksehjelp i regi av kommunen.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, samt regler for tiltak og sanksjoner som skal iverksettes hvor reglementet blir brutt.

Ordensreglementet er gjeldende for et hvert tilfelle hvor skolene har ansvar for elevene, herunder i undervisning, arrangementer og ekskursjoner. Reglementet gjelder også for skoleveien, i tråd med gjeldende lover og regler for øvrig. 

 

§ 3 Formål

Alle elever i skolene i Nittedal har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.  

Skolene i Nittedal skal være preget av Nittedal kommunes overordnede verdier respekt, redelighet og raushet.

Ordensreglementet skal bidra til likebehandling og elevenes rettssikkerhet.

 

Kapittel 2. Generelt om regler for orden og atferd

 

§ 4.  Innledende om regler

Skolene i Nittedal skal legge til rette for de beste muligheter for læring og utvikling. Det er avgjørende at det foreligger et godt arbeidsmiljø for samtlige, både elever og ansatte.

Alle elever skal følge vanlige regler som gjelder ellers i samfunnet, og det forventes at elevene utviser alminnelig god folkeskikk.


§ 5. Overordnede regler for orden og oppførsel

Elevene skal:

Orden:

 1. Holde god orden
 2. Gjøre skolearbeid til avtalt tid
 3. Møte presist til timer og avtaler
 4. Holde skolens område rent og ryddig. Dette gjelder både ute og inne.
 5. Ta vare på personlige eiendeler. Unngå så langt som mulig å medbringe verdisaker på skolen.
   

Oppførsel:

 1. Vise hensyn og respekt for andre
 2. Vise respekt for undervisningen og at man er på skolen for å lære. Sørge for at læringsmiljøet er godt for alle. 
 3. Bruke akseptabel ordbruk, blant annet ved å unngå banning og annen ordbruk som kan virke støtende på medelever og ansatte.
 4. Forvalte skolens eiendeler med forsiktighet, herunder å stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
 5. Vise varsomhet for andres private eiendeler.

Følgende er ikke tillatt:

 1. Mobbing.
 2. Forstyrre andres lek
 3. Sloss
 4. Utvise krenkende atferd/handlinger med grunnlag i religion, livssyn, seksualitet, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller for meningsytringer generelt.
 5. Utøve seksuell trakassering.
 6. Å oppbevare eller omsette rusmidler på skolen, eller være ruset.
 7. Unngå å rette seg etter de sanksjoner og tiltak som er iverksatt etter brudd på dette ordensreglement.
 8. Diskriminere.
 9. Utøve straffbare forhold.

 

§ 6 Retningslinjer for orden og oppførsel for den enkelte skole


Hver skole i Nittedal skal med hjemmel i denne bestemmelse utarbeide sine egne retningslinjer for trivsel, orden og oppførsel. Retningslinjene skal ta utgangspunkt i lokale forhold. Det overordnede mål for slike retningslinjer er å ivareta elevens rett på et godt psykososialt skolemiljø. Samtlige av skolens rådsorgan skal være delaktige i utarbeidelsen av disse.

Retningslinjene skal virke utfyllende på ordensreglementet. Ordensreglementet er det overordnede reglement, og ingen lokale retningslinjer vil kunne fravike dennes bestemmelser.


 

Kapittel 3. Tiltak og sanksjoner


§ 7 Generelt

Det skal kun ilegges tiltak og sanksjoner med hjemmel i lov eller dette reglementet.

Tiltak og sanksjoner fastsatt i dette ordensreglementet gjelder tilsvarende for de lokale retningslinjene bestemt på den enkelte skole.

Ileggelse av tiltak og sanksjoner skal skje ved en konkret helhetsvurdering, og være forholdsmessig i forhold til det brudd eller den handling som er gjort. Usaklig forskjellsbehandling skal ikke forekomme.

Alle tiltak og sanksjoner skal være av en slik art at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere.

Det er ikke tillatt å ilegge grupper kollektiv avstraffelse for handlinger utført av enkelte medlemmer av gruppen.

Fysisk refselse skal ikke forekomme.


§ 8 Oversikt over sanksjoner

Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak, avhengig av bruddets alvor:

 1. Muntlig irettesettelse
 2. Muntlig melding til foreldre/foresatte
 3. Skriftlig irettesettelse/advarsel
 4. Skriftlig melding til foreldre/ foresatte.
 5. Beslagleggelse av farlige gjenstander, eller gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Beslaglagte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.
 6. Innkalling til bekymringssamtale skole-elev-foresatte.
 7. Utelukking av enkeltelever fra arrangementer eller aktiviteter.
 8. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler, eller på annen måte erstatte tap.
 9. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med ansatte på skolen, eller for utføring av pålagte oppgaver.
 10. Bortvisning ved alvorlig brudd eller gjentatte brudd på ordensreglementet
  1. - 10. trinn
  - Borvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen
  8.-10. trinn
  - Bortvisning fra undervisningen inntil 3 dager.
 11. Nedsatt karakter i orden eller oppførsel.
 12. Midlertidig eller permanent klassebytte.
 13. Midlertidig eller permanent skolebytte.
 14. Bekymringsmelding til politiet, via kommuneadvokaten.
 15. Oversendelse til konfliktrådet, via kommuneadvokaten.
 16. Avviksmelding og anmeldelse av straffbare forhold.


 

Kapittel 4.  Orden og oppførsel. Konkrete forhold.

 

§ 9 Generelt

Visse områder anses å være av slik art, at det er nødvendig at det foreligger konkret oversikt over mulige sanksjoner i det enkelte tilfelle. Det vil ikke kunne ilegges sanksjoner av mer omfattende art enn det som følger av bestemmelsene i dette kapittel.


§ 10 Ugyldig fravær

Elevene plikter å møte presis til undervisning og plikter å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Elevene plikter å møte, så langt det ikke foreligger gyldig fravær.

Dersom eleven gjentatte ganger kommer for sent eller har ugyldig fravær, eller at omfanget av fraværet går utover elevens læring, skal hjemmet kontaktes. Foresatte skal orienteres om det ansvar de har for elevens fremmøte til undervisning, jf opplæringsloven § 2-1.

Oppfølgingen av fravær skal gjøres i tråd med kommunens veileder: «Alvorlig skolefravær: en veileder for forebygging og oppfølging».

Ugyldig fravær ved gjentatte anledninger og i et vesentlig omfang kan føre til nedsatt karakter i orden.


§ 11 Mobbing og annen krenkende atferd

Mobbing er fysisk og/ eller psykiske angrep som over tid og gjentatte ganger er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes som vold.

Mobbing, vold, trusler om vold eller annen krenkende atferd av elever eller ansatte, skal føre til at foresatte blir kontaktet.

Oppfølgingen av tilfeller som faller inn under denne bestemmelsen skal være i tråd med skolens handlingsplan for forebygging og håndtering av mobbing.

Eleven vil kunne vises bort fra undervisningen/skolen, i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Straffbare forhold kan anmeldes.


§ 12 Elektronisk kommunikasjonsutstyr 

Mobiltelefoner eller annet lignende elektronisk kommunikasjonsutstyr, skal være avslått i undervisningstiden. Den enkelte skole vedtar retningslinjer for mobilbruk utover dette.

Ved brudd på reglene, kan telefonen beslaglegges resten av skoledagen.

Brudd på reglene kan føre til nedsatt karakter i oppførsel.

 

§ 13 Internett

Skolens internett skal som hovedregel anvendes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruk av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

Den enkelte skole skal vedta nettvettregler basert på regler utarbeidet av Redd Barna. Reglene skal inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom den organiserte undervisningen.

Brudd på reglementet kan føre til nedsatt karakter i oppførsel. Alvorlige brudd eller gjentatt brudd på nettvettreglene kan medføre bortvisning.

Straffbare forhold kan anmeldes.

 

§ 14 Farlige gjenstander


Det er ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan medføre fare for andre, så langt det ikke er avtalt at gjenstanden skal benyttes til andre lovlige formål.

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres elevens foresatte ved avhenting etter skoletid.


§ 15 Hærverk

på skolens bygninger eller eiendeler tilhørende skolen, medelever eller ansatte

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skaden som er forvoldt.

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre erstatningskrav for foresatte, i henhold til skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. Tilsvarende gjelder ved tap av bøker og annet utstyr.

Brudd på reglene om forsettelig eller uaksom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan føre til nedsatt karakter i oppførsel.

Tap av bøker og utstyr kan føre til nedsatt karakter i orden.

Straffbare forhold kan anmeldes
 

§ 16 Rusmidler


Det er forbudt å være ruset eller ellers oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes skolens område. Beslaglagt tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

Forholdet kan anmeldes.


§ 17 Juks


Det er ikke lov å jukse eller på annen måte forsøke å jukse/lure seg til bedre resultat på prøver. Forsøk på juks likestilles med faktisk juks.

Håndteringen av juks gjøres i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Juks kan medføre nedsatt karakter i både oppførsel.


Kapittel 5. Generelt om straffbare forhold


§18 Straff


Straffbare handlinger begått av skoleelever skal behandles i henhold til Nittedal kommunes til en hver tid gjeldende rutine for slik behandling.

Rutinene skal være gjort kjent for samtlige elever, foresatte og skolens ansatte, og ligge tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Rutinene skal kunne deles ut ved forespørsel til den enkelte skole. 


Kapittel 6. Saksbehandling


§ 19 Generelt


Behandling av brudd på ordensreglementet følger sakbehandlingsreglene i forvaltningsloven herunder det som omhandler enkeltvedtak, samt opplæringsloven. Dette omhandler også regler for orientering og klageadgang.

De overordnede forvaltningsrettslige prinsipper gjelder tilsvarende for håndteringen av dette reglementet.

 

Bortvisning saksbehandling

Bortvisning for enkelttimer eller resten av dagen.

Gjelder 1.-10. trinn

En elev på barnetrinnet kan ifølge opplæringsloven bortvises fra undervisningen kun for enkelttimer eller for resten av dagen. Elever på ungdomstrinnet kan bortvises inntil 3 dager. Bortvisning fra enkelttimer er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Foresatte har derfor ingen klageadgang på en slik avgjørelse. Bortvisning for resten av dagen er et enkeltvedtak og skal følge forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.

1)            Før vedtak om bortvisning fattes, skal eleven få anledning til å forklare seg muntlig for rektor, jf oppl. § 2-9. Det må vurderes om foreldrene bør være tilstede under en slik forklaring.

2)            Rektor skal rådføre seg med lærerne til eleven, jf oppl. § 2-10.

3)            Det skal vurderes bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. oppl. § 2-10.

4)            Skolen skal varsle elevens foresatte, jf. oppl. § 2-10.

Vedrørende barnetrinnet (1.-7. trinn)

Hensynet bak regelen om at skolen skal varsle elevens foresatte er først og fremst at en elev ikke skal sendes hjem uten at det er noen tilstede hjemme som kan ha tilsyn med eleven.

NB! Dersom bortvisningen går ut på å sende eleven hjem og skolen ikke får varslet

foresatte, kan ikke bortvisningen gjennomføres!

Hendelsesforløpet, samt punktene 1-4, skal dokumenteres skriftlig i etterkant av avgjørelsen/gjennomføringen. Det må redegjøres for hva som er gjort og hvorfor.

Vedrørende ungdomstrinnet  ( 8.-10. trinn)

Opplæringsloven krever ikke at foresatte til elever på ungdomstrinnet skal varsles før bortvisning iverksettes, men skolene oppfordres likevel til å informere foresatte når dette er praktisk mulig. Foreldrene bør i hvert fall orienteres i etterkant.

Hendelsesforløpet, samt punktene 1-3, skal dokumenteres skriftlig i etterkant av avgjørelsen/gjennomføringen. Det må redegjøres for hva som er gjort og hvorfor.

Bortvisning for én hel, to eller tre dager:

Dersom det er aktuelt å bortvise en elev fra undervisningen for én hel, to eller tre dager, skal det fattes et enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2 b, og både forvaltnings- og opplæringslovens krav til saksbehandling kommer til anvendelse. Nedenfor følger en opplisting av de saksbehandlingsregler som da skal følges:

 FØR vedtaket fattes:

1)            Eleven skal ha hatt mulighet til å forklare seg for rektor, jf oppl. § 2-9.

                Det må vurderes om foresatte bør være til stede under en slik forklaring.

2)            Rektor sender et forhåndsvarsel til foresatte, med uttalefrist, jf  fvl. § 16

(Helt unntaksvis kan forhåndsvarselet gis muntlig, men hovedregelen er skriftlig forhåndsvarsel. Det må kommenteres spesielt i selve vedtaket hvorfor man eventuelt ikke har sendt skriftlig forhåndsvarsel.) En uttalelse fra parten kan gis skriftlig eller muntlig. Muntlig uttalelse bør nedtegnes skriftlig av skolen.

Elev over 15 år har krav på eget varsel, jf. fvl. § 16.

Rektor må i forhåndsvarselet vise til hvilken regel i ordensreglementet eleven har       forbrutt seg mot, samt informere om de faktiske forhold. Likeledes må det i   forhåndsvarselet kommenteres hvorvidt, ev. hvorfor ikke, det vil bli brukt andre       hjelpe- eller refsingstiltak, jf. oppl. § 2-10.

3)            Det bør foreligge en rapport fra lærer/andre tilsatte, dersom noen av disse har vært til stede ved den episoden/situasjonen som kan føre til bortvisning.

4)            Rektor skal rådføre seg med lærerne til eleven, jf oppl. § 2-10.

NÅR vedtaket fattes:

5)            Rektor selv må fatte vedtak, jf . oppl. § 2-10. Vedtaksmyndigheten kan ikke delegeres, men undervisningsinspektør kan likevel fatte vedtak dersom han/hun er fungerende rektor.

6)            I vedtaket må rektor vise til og kommentere ovennevnte punkter 1, 2, 3 og 4, herunder elevens forklaring av hendelsesforløpet. Også foresattes eventuelle uttalelse til forhåndsvarselet må vurderes og kommenteres når vedtaket fattes.

7)            Det må vises til ordensreglementet, både til hvilken regel som er brutt, og til regelen som hjemler bortvisning. Refsingstiltak som ikke fremgår av ordensreglementet, kan ikke benyttes.

8)            Vedtaket må inneholde informasjon om:

            · klageadgang og -frist, jf fvl. §§ 28 og 29,

            · retten til å se sakens dokumenter, jf fvl. §§ 18 og 19,

            · retten til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig, jf fvl. § 12, og

            · anmodning om utsatt iverksetting, jf. fvl. § 42.

9)            Skolens ordensreglement skal vedlegges.

Anmodning om utsatt iverksetting skal behandles av den som har fattet vedtaket.

En innvilgelse må inneholde utsettelsens varighet; enten til klagefristen utløp, eller til en eventuell klage er ferdigbehandlet. Et avslag skal begrunnes, jf. fvl. § 42.


§ 20 Overordnede rettssikkerhetsmomenter/ vurderingskriterier


I tillegg til de rettssikkerhetsprinsipper som er gjeldende for enkeltvedtak, skal nedenstående momenter være veiledende for alle tiltak som iverksettes med hjemmel i denne forskrift.

Før det iverksettes tiltak eller sanksjoner, plikter skolen å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Skolen har ansvaret for dokumentasjon.

Sanksjonen skal stå i et forholdsmessig forhold til den handling eller brudd på reglementet som har forekommet.

Ved alle typer refsingstiltak har eleven rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningene om refsing. I møter med skolen har eleven rett til å møte med en representant, fortrinnsvis foreldre/foresatte.

Begrunnelse for sanksjonen skal gis senest samtidig med underrettelse om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette.

Underrettelse om sanksjon skal i hovedsak skje skriftlig.
 

Kapittel 7. Iverksettelse

 

§ 21 Iverksettelse

 

Forskriften er iverksatt 20. januar 2012.  

Vedtatt i Kommunestyret: 12. desember 2011. Sak: 11/03514.

Justert forskrift iverksatt 1. desember 2014.

 
Sist endret 26.11.2014
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering