Permisjon fra skolen

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. 

Etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Permisjon etter denne bestemmelsen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon. Nittedal kommune har utarbeidet retningslinjer (PDF, 344 kB)for når det kan gis permisjon og når det ikke skal gis permisjon.

Søk permisjon fra denne linken

På denne linken kan du lese retningslinjene (PDF, 344 kB)

 

Vedtaksmyndighet 

Vedtaksmyndighet i saker som gjelder søknad om permisjon, er delegert til rektor.

Ugyldig fravær

Dersom foresatte velger å holde barnet borte fra opplæringen enten uten å ha søkt om permisjon eller uten å ha fått innvilget sin søknad, vil eleven få ugyldig fravær for den tiden han/hun er fraværende. Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen. Når/dersom eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn igjen ved skolen på ordinær måte. Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass hvis det er ledig kapasitet på det aktuelle trinnet. Rektor vil i slike tilfeller avgjøre hvorvidt eleven også kan få tilbake sin tidligere gruppe-/klassetilhørighet. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden.

Høytider

Elever som tilhører et annet trossamfunn har rett til permisjon etter opplæringsloven § 2-11, annet ledd:
”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.  Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”

Utenlandsopphold

Rett og plikt til grunnskoleopplæring etter norsk lov gjelder som hovedregel ikke ved bosetting i utlandet. Eleven skrives ut av skolen ved fravær utover 2 uker som skyldes utenlandsopphold, for eksempel at foresatte skal jobbe i utlandet for en periode.

Sist endret 19.12.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering