Vedtekter for skolefritidsordning (SFO)

Vedtatt i Nittedal kommunestyre sak 87/99, 12/00, 18/04 og 07/48. Nye betalingssatser vedtatt 19.12.2007 gjelder fra 01.03.2008.

§ 1 EIERFORHOLD OG MÅL

Skolefritidsordningene i Nittedal eies og drives av Nittedal kommune i samsvar med Opplæringslova § 13-7:
 
     ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter 
     skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 
     1.-7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- 
     og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 
     interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi  barna omsorg og 
     tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala,  
     både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Skolefritidsordninga 
     skal ha vedtekter om:
 
     a.  eigarforhold
     b.  kven som er opptaksmyndigheit
     c.  opptakskriterium
     d.  opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
     e.  foreldrebetaling
     f.  leike- og opphaldsareal
     g.  dagleg opphaldstid og årleg opningstid
     h.  bemanning og leiing
  

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet (A) kan gjere unntak frå kravet. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå  foreldra. Regelen i § 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning,  dersom dei ellesoppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Det er et viktig mål at skolefritidsordningen oppmuntrer og legger til rette for fysisk aktivitet i  den tiden barna er i skolefritidsordningen.

     (A) Delegert til fylkesmannen.
         Endra 01.08.2003, 17.06.2005
         ?  Jf. også rundskriv F-18/03”

Tilbudet er en integrert del av skolens virksomhet.

§ 2 OPPTAKSMYNDIGHET

Rektor foretar opptaket etter samråd med leder for SFO.
 

§ 3 OPPTAKSKRITERIER

Skolefritidsordninger er et tilbud til alle elever på 1.– 4. trinn og for barn med definerte funksjonshemninger på 5.-7. trinn.

§ 4 OPPTAKSPERIODE

Hovedopptaket skjer 1. mai for hvert skoleår. Oppsigelser/endringer for neste skoleår må skje innen 1. mai. (Juni og juli er ikke oppsigelsesmåneder). SFO er åpen fra 1. august til 30. juni året etter. Oppsigelse/endringer av plass ellers i året må skje skriftlig med en måneds varsel, gjeldende fra den 1. i  hver måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse leveres SFO-leder.

§ 5 ÅPNINGSTID

Skolefritidsordningen holdes åpen alle virkedager fra kl.07.00 – 17.00, med unntak av barnas skoletid.

Som hovedregel er julaften, romjula og påskedagene mandag, tirsdag og onsdag samt juli måned, stengt.

Av 5 planleggingsdager vil 2 avvikles i juli og 3 samtidig med skolen. Skolefritidsordningen holder stengt de 3 dagene. Som hovedregel får barna plass i skolefritidsordningen ved egen skole, men i ferietiden/planleggingsdager er det anledning til å samordne driften av flere skolefritidsordninger.

§ 6 BETALING FOR OPPHOLD

Utgifter til skolefritidsordningen dekkes gjennom egenbetaling fra foreldrene. Det vises til eget betalingsreglement.

§ 7 KLAGEADGANG

Opptak i skolefritidsordningen har status som enkeltvedtak med de rettigheter og plikter det medfører. Eventuelle klager sendes rektor som kan opprettholde eller endre vedtak. Kommunens klageorgan er  klageinstans.

§ 8 LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Skolefritidsordningen skal ha et minimums leke- og oppholdsareal på 4 m2 netto per barn. Arealkravet kan fravikes dersom HMS ivaretas for barn etter normale normer. Inneklimaet  skal være godt. SFO skal ha tilgang til tilstrekkelig sikret uteareal, som tilhører skolen.

§ 9 BEMANNING OG LEDELSE

Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for skolefritidsordningen ved den enkelte skole. Det tilsettes daglig leder som  fortrinnsvis skal ha relevant pedagogisk utdannelse. I tillegg til daglig leder tilsettes det tilstrekkelig personale.

§10 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Forslag til endringer i vedtektene sendes ut til høring til: Leder for FAU og SU ved de enkelte skolene. Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret.

Sist endret 26.11.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering