Skoleskyss

Elever som oppfyller visse kriterier, kan få gratis skoleskyss. 

Kriterier

Retten til fri skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7.

Følgende kriterier legges til grunn for retten til gratis skoleskyss:

 • Elever i 1. trinn som har mer enn 2 km gåavstand/ korteste gangvei mellom hjemadresse og skole har rett til fri skoleskyss
 • Elever i 2. til 10. trinn som har mer enn 4 km gåavstand/ korteste gangvei mellom hjemadresse og skole har rett til skoleskyss
 • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom hjemmet og opplæringsstedet
 • Elever innvilges ikke skoleskyss til og fra SFO
 • Ved delt omsorg har eleven krav på skyss dersom vilkårene om skyssavstand, evt. ett av de andre kravene i opplæringsloven § 7-1, er oppfylt i forhold til den ene eller begge foreldrene.

Klage på avslag

Klage sendes skolen. Skolen sender klagen til fylkeskommunen v/Ruter m/kopi til kommunens saksbehandler. 

Særlig trafikkfarlig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veiens lengde. Det er kommunen som er ansvarlig for skoleskyss på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

 • Elever i 1. til 7. trinn som har en skolevei hvor det er 60 km/t eller mer og ikke fortau/gangvei har rett til skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei
 • Elever i 8. til 10. trinn som har en skolevei hvor det er 80 km/t og ikke separat gangvei har rett til skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei.

Utover ovennevnte gis det etter en samlet vurdering av veienes trafikkbilde, skoleskyss på følgende strekninger:

 • Elever i 1. til 7. trinn ved Kirkeby skole som bor i Gamleveien sør for Staven
 • Elever i 1. til 4. trinn ved Hagen skole som bor på Hakadalsfeltet
 • Elever på 1. og 2. trinn ved Rotnes skole som bor eller ferdes langs Gamleveien, Askveien og Rauerskauveien
 • Elever på 3. og 4. trinn ved Rotnes skole som bor eller ferdes langs Gamleveien, Askveien og Rauerskauveien innvilges skoleskyssi perioden 01.11- 31.03
 • Elever i 1. til 7. trinn ved Slattum skole som bor på strekningen Stensrud- Holter hvor det er 60 km

Klage på avslag

Klage sendes den instans (skole, kommuneadministrasjon) som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Sist endret 19.06.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering