Skoletilhørighet og -bytte

Nittedal kommune har ikke faste skolekretser men veiledende inntaksområder (skolegrenser) til sine skoler. Dette betyr: 

 • Foresatte vil så langt råd er, få plass for sine barn ved den nærmeste skolen eller ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører, jf. opplæringsloven § 8-1, første ledd (om nærskoleprinsippet)
 • Retten til nærmeste skole etter opplæringsloven § 8-1, første ledd, er ikke en absolutt rett til én bestemt skole. En begrensning kan være kapasiteten på skolen/ årstrinnet. Dersom det viser seg at kapasiteten ved den enkelte skole overstiges, kan kommunen overføre elever eller grupper av elever til en nærliggende skole.
 • Foresatte kan i henhold til opplæringsloven § 8-1, annet ledd, og disse retningslinjene søke om skolebytte til en annen skole

Se skolegrensene her

 

Definisjoner

 • Enkeltvedtak om skoletilhørighet skal fattes for alle elever som bor innenfor eller flytter til en skoles veiledende inntaksområde 
 • Enkeltvedtak om skolebytte skal fattes for alle elever som bor utenfor en skoles 
  veiledende inntaksområde samt for elever som flytter ut av inntaksområdet og søker om fortsatt skoleplass ved den samme skolen

 

Skoletilhørighet

I følge opplæringsloven § 8-1, første ledd, har grunnskoleelevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, (heretter kalt nærmiljøskolen).

Det er nærmiljøskolen som fatter enkeltvedtak om skoletilhørighet. Nærmiljøskolen fatter vedtak for:

 • innskrevne elever som skal begynne på 1.årstrinn
 • elever som skal begynne på 8. årstrinn på en annen skole enn den de går ved på 
  barnetrinnet
 • elever som kommer flyttende inn i skolens veiledende inntaksområde i løpet av skoleåret.

Enkeltvedtaket gjelder så lenge eleven er bosatt innenfor skolens veiledende inntaksområde. Det vil si ut 7. trinn på barneskolen og ut 10. trinn på ungdomsskolen med unntak av følgende:

 • elevens opplæringsplikt i Nittedal kommune opphører
 • eleven flytter ut av skolens veiledende inntaksområde
 • de veiledende inntaksområdene endres
 • eleven innvilges skolebytte etter søknad
 • eleven flyttes til en annen skole etter opplæringsloven § 8-1, tredje ledd

Vedtak om skoletilhørighet er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen. Dersom skolens vedtak påklages og rektor ikke omgjør sitt vedtak, oversendes alle dokumentene i saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Skolebytte

I følge opplæringsloven § 8-1, andre ledd, kan en elev kan etter søknad få innvilget skolebytte til annen skole enn den eleven tilhører etter de veiledende inntaksområdene (nærmiljøskolen). Søknad om skolebytte rettes til den skolen det søkes til. Det er rektor ved skolen det søkes til, som fatter vedtak.

Enkeltvedtak om skolebytte skal fattes for elever

 • som søker en annen skole enn den eleven tilhører etter de veiledende inntaksområdene
 • som flytter ut av skolens veiledende inntaksområde (men innen kommunen) og som 
  ønsker å fortsette på skolen
 • som flyttes til en annen skole etter opplæringsloven § 8-1, tredje ledd

Skolebytte innvilges under forutsetning av at den ønskede skole

 • kan ivareta elever med rettigheter etter opplæringsloven § 8-1, første ledd
 • har kapasitet til å ta imot elever etter § 8-1, annet ledd

Dersom innsøkningen til en skole er større enn kapasiteten, gis prioritet til søknader etter følgende kriterier og rekkefølge:

 1. Tungtveiende personlige eller pedagogiske grunner
 2. Elever som flytter ut av inntaksområdet, men innenfor kommunen og som ønsker å fullføre skoleåret/ - løpet
 3. Elever som har søsken på samme skole
 4. Geografiske og trafikale forhold

Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til skolen. Dersom skolens vedtak påklages og rektor ikke omgjør sitt vedtak blir alle dokumentene i saken oversendet Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Skoleskyss ved skolebytte

Ved skolebytte må foresatte, dersom det ikke foreligger særlige grunner, selv dekke eventuelle skysskostnader.

 

Veiledende inntaksområder

Gjelder fra skoleåret 2012/ 2013.

I de veiledende inntaksområdene er noen veier definert som grenseområder. Elever som er bosatt i disse veiene kan bli tildelt skoletilhørighet ved en av flere alternative nærskoler beskrevet i de veiledende inntaksområdene.

Barneskolene:


Hagen skole
Vestsiden av Hadelandsvn. fra fylkesgrensa/Oppland til og med Sagstua. Vestsiden av Nitelva fra Sagstua til Hadelandsvn. 1439. Østsiden av Hadelandsvn. fra fylkesgrensa sørover til Grevevegen/ Gamlevegen til og med Bjørnholt.

Kirkeby skole
Vestsiden av Nitelva, fra Hadelandsvn. 1437 til og med Hadelandsvn. 994. Østsiden av Nitelva, fra Gamlevegen etter Bjørnholt til og med Nordre Spenningsby.

Sørli skole
Øst for jernbanelinjen, småveier nærmest Sørli skole og Ringveien. Området sør og øst for Sørli skole: Peer Gynts vei, Fossegrimsvn, Tyrhansveien og Kruttverksområdet. Elever fra disse områdene kan også gis skoletilhørighet ved Rotnes skole. Områdene kan bli endret med utbyggingen av Kruttverket.

Rotnes skole
Vestsiden av Nitelva, fra og med Hadelandsvn. 992 til Kjul. Vest for jernbanelinjen alle veier, dvs hele Tumyrhaugen, Øst for jernbanelinjen: Myrvn., Blindvn., Nyvn., Lundvn., Alf Prøysens vei, Krittverksveien og området innenfor Stasjonsvn., Sagerudvn., Hadelandsvn. Østsiden av Nitelva, fra og med Søndre Spenningsby til og med Måsan og Gaustad. Områdene kan bli endret med utbyggingen av Kruttverket.

Slattum skole
Birkelundveien med sideveier, Åshagan, Åslivn, Likollen, Slattum Terrasse, Smestudvn., Kirkevn., Solbergvn., Årosvn., Rauerskauvn. til nr 300. Fra Slattum skole t.o.m. Solbakken Terasse, Kjul Terrasse og Stuavn.

Grenseområde mellom Rotnes og Slattum: Gaustagata. Elever bosatt i dette området kan også gis skoletilhørighet til Rotnes skole.

Grenseområder mellom Slattum og Ulverud skoler: Heggevn. 1-26, Seljevn f.o.m nr 11/22, Rognevn 1-12,  Likollen 14-60. Elever bosatt i disse områdene kan også gis skoletilhørighet til Ulverud skole.

Ulverud skole
Heggevn f.o.m nr 28-50, Åstunet, Skysetvn., Rognevn. f.o.m. nr 13 og oppover, Seljevn. f.o.m. nr 13/ 24 og oppover. Hele Nye Skytta dvs. Myrullgrenda, Gartnerisvingen Porsveien, Hengeaksvn., Blåtoppvn, Bregnevn., Brennalia, Brennavn., Bekkelia, Furukroken osv. Hele Gamle Skytta dvs. Skyttakroken, Skyttavn., Postvn., Bjønndalsvn., Glennevn., Briskevn., Åsheimgrenda osv. Likollen 1-17 og fra 61 og oppover. Hellinga, Bekkinga, Snarefjellet.

Holumskogen skole
Områdene som er avgrenset av rundkjøringen på Gjelleråsen: Trondheimsvn. riksvei 4 med grense til Oslo kommune og Trondheimsvn riksvei 22 med grense til Skedsmo kommune. I tillegg kommer områdene Nygård, Holum, Bøler, Lahaugmoveien.

Ungdomsskolene:


Hakadal ungdomsskole
Inntaksgrenser til Hagen og Kirkeby barneskoler

Nittedal ungdomsskole
Inntaksgrensene til Sørli og Rotnes barneskoler

Li ungdomsskole
Inntaksgrensene til Holumskogen, Ulverud og Slattum skoler

Sist endret 26.11.2014
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering