Spesialundervisning for skoleelever

Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisning, kan ha rett til spesialundervisning.

Tror du en elev kan ha behov for spesialundervisning?

Dersom skolens ansatte blir bekymret med tanke på en elevs utvikling, tas bekymringen umiddelbart opp med foresatte. Det betyr at skolen og foreldrene snakker om hvordan man kan kartlegge barnets utfordringer.

Tiltak igangsettes, og evalueres. Dersom utviklingen ikke viser seg å være tilfredstillende, vurderes det en henvisning til PPT etter at elevens behov er drøftet i skolens ressursteam eller i åpen tid.

 

Før henvisning til PPT

Last ned prosedyrer før henvisning her (PDF, 142 kB)

 Det forutsettes altså at skolen over tid har prøvd ut tiltak på grunnlag av kartleggingsresultater, og at dette dokumenteres. Det betyr at skolen må ha gitt god tilpasset opplæring, og at effekten av dette arbeidet er dokumentert.

1. Elevens behov drøftes med skolens ressursteam.

2. Foresatte involveres og samtykker til henvisning til PPT. 

 

Når eleven er henvist PPT

3. PPT foretar en utredning. PPTs utredningsrapport skal inneholde en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning (Opplæringsloven § 5.4).

4. Spesialundervisning er et frivillig tilbud, og foresatte må derfor samtykke til at spesialundervisning igangsettes. (Opplæringsloven § 5.4).

5. Rektor fatter vedtak på grunnlag av uttalelse fra PPT og samtykke fra foresatte. Tre-årig vedtak om spesialundervisning fattes der dette er hensiktsmessig, og sendes foreldrene. Ett-årig vedtak fattes der dette er hensiktsmessig. (Opplæringsloven § 5.1). Vedtaket kan påklages.

6. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) i henhold til rektors vedtak. Spesialundervisningen iverksettes fra vedtaksdato (Forvaltningsloven).

7. Årsrapport, med vurdering av resultat og omfang, utarbeides en gang i året (Opplæringsloven § 5.5).

 

Årshjul for elever med rett på spesialundervisning

Last ned årshjul her (PDF, 139 kB)

Skolen utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) for kommende år basert på kartlegging og sakkyndig uttalelse fra PPT. Skolen foretar kartlegging i aktuelle fag/områder, og redegjør for resultatene i årsrapporten. Årsrapport, ny IOP og sakkyndig uttalelse sees i sammenheng og drøftes i møte hvert halvår.

Ovenstående gjentas til sakkyndig uttalelse går ut på dato. Dersom det fortsatt er behov for spesialundervisning utarbeider PPT ny sakkyndig uttalelse (Opplæringsloven § 5.4). Foresatte samtykker til spesialundervisning og skolen utarbeider ny IOP.

Om årsrapporter og halvårsrapporter

Den 1. august 2013 fikk vi en endring i opplæringslovens § 5-5 andre ledd. Endringen innebærer at halvårsrapporter i forbindelse med spesialundervisning erstattes med én årsrapport.

Flere skoler har ønsket å skrive halvårsrapporter og IOP for halvår av gangen, fordi de synes det er vanskelig å rapportere for et helt års utvikling i en årsrapport. Det er ikke ulovlig å gjøre ting bedre enn det loven krever. Et tilsyn vil ikke kritisere en slik praksis.

For å ivareta skolenes ønsker om å ha mulighet til enten å skrive en årsrapport eller å skrive halvårsrapporter, finnes det to maler i maloversikten vår.

 

Avvikling/endring av spesialundervisning 

Last ned avvikling av spesialundervisning her (PDF, 136 kB)

Dersom elevens utvikling tilsier at eleven ikke lenger har behov for spesialundervisning, dokumenteres dette i årsrapporten. Årsrapporten skal da gjøre rede for at eleven ikke lenger har behov for mål, metoder eller organisering som avviker radikalt fra læreplanen for trinnet, og at elevens behov derfor kan ivaretas ved hjelp av skolens ordinære, tilpassede undervisningstilbud.

Saksgang i henhold til Opplæringsloven og Forvaltningsloven blir da: 

1. Foresatte varsles om elevens endrede behov i årsrapporten. 

2. PP-tjenesten gjør en ny sakkyndig vurdering av elevens rettighet.

3. Rektor fatter nytt vedtak i henhold til sakkyndig uttalelse fra PPT, og foresatte opplyses om klageadgang.

4. Dersom eleven har behov for en økning eller reduksjon av omfanget av spesialundervisningen, dokumenteres dette i årsrapporten. PPT utarbeider deretter en ny sakkyndig uttalelse som grunnlag for endret vedtak.

 

Overgang barnehage/skole/ungdomsskole

Vi viser for øvrig til Nittedal kommunes kvalitetssystem vedrørende overgang barnehage/skole og barnetrinn/ungdomstrinn. overgang barnehage/skole

 

Utdanningsdirektoratet har samlet nyttig informasjon om spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp på sine sider.

Spesialundervisning på fem minutter

Spesialundervisning - til deg som er forelder

Sist endret 20.10.2015
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering