"Vi bryr oss"

Logoen for Nittedal kommunes kriminalitetsforebyggende arbeid. - Klikk for stort bilde

Vårt kriminalitetsforebyggende arbeid har fire hovedaktører; ansatte, barn/unge, foreldre, frivillige/næringsliv.

Ansatte

Styringsgruppe


Består av:

Møtes: august, november, februar, mai, Kan innkalles på kort varsel dersom det er behov

Oppgave:

Styringsgruppa har ansvar for at SLT har gode økonomiske rammer og det overordnede ansvaret og fatter bl.a. endelig vedtak for det langsiktige arbeidet.

Koordineringsgruppe

Består av:

Møtes: Februar og september

Oppgave: Koordineringsgruppa legger til rette for at fokusgruppene har den sammensetningen, og de menneskelige ressursene som trengs for å oppnå resultater. De plikter å holde seg orientert i SLT-arbeidet og å gi representanter i fokusgruppene det handlingsrommet som trengs, slik at de kan planlegge og gjennomføre handlinger som er vedtatt i langsiktige planer og strakstiltak som iverksettes etter møter i fokusgruppene..

Koordineringsgruppa utvikler den langsiktige handlingsplanen.

Fire fokusgrupper

 • Bjertnes videregående skole
 • Hakadal
 • Midtre
 • Li

Fokusgruppene består av:

 • Nittedal kommune: Samtlige skoler, representanter for barnehagene,skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, PPT, utekontakten, kultur, kommunejurist.
 • Nittedal lensmannskontor
 • NAV: Rusteam
 • Kirken
 • GIF: Frivillig organisasjon som drifter en ungdomsklubb
 • Akershus fylkeskommune: Bjertnes videregående skole
 • SLT-koordinator som også forbereder og leder møtene

Fokusgruppe Bjertnes består av representanter for Bjertnes vgs, kommunal helsesøster, Nittedal lensmannskontor, utekontakten, Barneverntjenesten, Avdeling psykisk helse, kommunejurist og SLT-koordinator

Møtes: En gang i mnd.

Oppgave: Fokusgruppene er handlingsorienterte og igangsetter konkrete tiltak etterbehov som oppstår innen barn og ungdomsmiljøene. De er også ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av de langsiktige tiltakene i årshjulet.

De arbeider med aktuelle og konkrete utfordringer. De har fokus på utvikling, hendelser, holdninger, og trender blant barn, ungdommer og deres støttepersoner. Medlemmene i fokusgruppene skal rapportere fra møtene til sine kollegaer, og ha tett dialog med sine ledere slik at beslutninger fra møtene blir fulgt opp.

Barn og unge

Det er barn og unge som vet best hva som foregår i miljøene og hvilke områder det må arbeides på i Nittedal. Derfor er det viktig å ha gode arenaer der de kan formidle sine erfaringer slik at vi i felleskap «gjør de riktige tingene». Barn og unge trenger også arenaer hvor de er i tett dialog med ansvarlig voksne om disse temaene. Det vil bidra til at de har gode muligheter til å utvikle seg til ansvarsfulle medmennesker.

Følgende arenaer er utviklet for å ivareta barn og unges mulighet til dialog og utvikling:

 • Barn og unges kommunestyre: Møtes seks ganger i året. Det forutsettes at representantene er godt forberedt gjennom dialog på den enkelte skolen.
 • «Det er mitt valg»: Forebyggende program som gjennomføres i barnehager og samtlige barneskoler
 • Elevstøtter: Forebyggende program som gjennomføres på ungdomsskolene. Det er en fellessamling for samtlige elevstøtter en gang i året.
 • Be safe: En felles uke der samtlige skoler har fokus på temaer som bidrar til at barn og unge er trygge. Det gjennomføres øvelser og dialoger på hver enkelt skole. Uken avsluttes med felleskonsert.

Foreldre

Foreldre har hovedansvaret for barna sine. Derfor er det viktig at de er involvert i barnas utvikling og samfunnsutviklingen i Nittedal.

Følgende tiltak er satt i system for å involvere foreldre:

 • Foreldreringer der foreldre med barn i samme barnehage eller skole møtes for å utveksle erfaringer. Nittedal kommune gjennomfører ringlederkurs for to personer pr. gruppe.Foreldremateriellet til «Det er mitt valg» vil være bærende for gruppene.
 • ØPP- kort foredrag om grensesetting for foreldre på ungdomsskolen en gang i året.
 • «Nå er det vår» et informasjons og dialog møte for foreldre fra 7 – 10. trinn. Nittedallensmannskontor og samtlige enheter i «Oppvekst og utdanning» bidrar i møtet. Det gjennomføres møter på de tre ungdomsskolene i april/mai vært år. Fokusgruppene har ansvar for gjennomføringen.
 • «Be safe»: En felles uke der samtlige skoler har fokus på temaer som bidrar til at barn og unge er trygg. Foreldre blir involverte gjennom foredrag og konsert.

 

Frivillige/Næringsliv

Frivillige organisasjoner og Næringslivet har stor innvirkning på barn og unges utvikling. De er viktige samarbeidspartnere i «Vi bryr oss».

Følgende tiltak er/kommer til å settes i system i samhandling med frivillige og næringslivet:

 • Lions gjennomfører opplæring med samtlige ansatte i barnehager og skoler i programmet «Det er mitt valg»
 • Teatersmia bidrar med korte dramatiserte ytringer i møter. De setter ting på spissen slik at alle blir satt på sporet av et tema.
 • Xito, Tryg forsikring, DNB Nor, Mo-senteret er viktige bidragsytere i gjennomføringen av «Be safe».
 • Vegvesenet ved Oslo Vei, NSB og Hafslund er viktige samarbeidspartnere i prosjektet «Et rent og pent Nittedal». Vi vil videreutvikle prosjektet til å involvere samtlige grunneiere, eiere av eiendommer i Nittedal.
 • «Murr i magen» vil tilby samtaler og veiledning til samtlige ledere/trenere for frivillige organisasjoner. Hva skal de gjøre hvis «det murrer i magen» når de er sammen med et spesielt barn eller gruppe?
 • "Vi bryr oss"-Bedrift/Organisasjon: Vi vil tilby samarbeidspartnere å få bruke logoen hvis de bli samarbeidspartnere som legger til rette for at ansatte/frivillige skal kunne bry seg. Dvs. at ansatte skal kunne prioritere sine egne barn, at de arbeider mot interne mobbing, er åpne for tiltaksplasser for ungdom som trenger spesielle tiltak gjennom videregående skole mm. 
Sist endret 15.12.2014
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering