Servering-, skjenke- og salgsbevillinger

Etter lov om serveringsvirksomhet med forskrifter og lov om omsetning av alkoholholdige drikker med forskrifter, må det for å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking, salg og tilvirking av alkoholholdige drikker, kan det bare skje på grunnlag av bevilling etter servering-  eller/og alkoholloven og at det foreligge en bevilling gitt av kommunen.

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha

 • serveringsbevilling
 • etablererprøven for daglig leder

Serveringsbevilling gis til den som vil gjøre seg næring av å drive et serveringssteder og er eier av stedet og daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Hvor lang tid tar det?
Saksbehandlingtiden er inntil 60 dager fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, Nav og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva skal følge søknaden?

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet, fra Brønnøysundt registeret.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Kemneren.
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
 • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet, f. eks revisor.
 • Bekreftet kopi av bevis på at daglig leder har gjennomført etablererprøven (serv.l. § 5).
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (Skatt øst).
 • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Bruk denne linken på å søk om serveringsbevilling

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Påmelding:

Påmelding til etablereprøven du gjøre her

Neste prøve: 16. mai, 13. juni, 12. september, 11. oktober, 14. november og 12. desember.

Alle datoer med oppmøte kl. 08.45.

Gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser.

Etablererprøven gjennomføres elektronisk.

Varighet: 90 minutter.

Tillate hjelpemidler: Lovsamlinger kan benyttes. Ordbøker kan ikke benyttes.

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøvene.

Pensum til etablererprøven:
Etablererprøven skal være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge, se vinn.no.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven

Skjenkebevilling

Hvis du har serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha

 • serveringsbevilling
 • bestått etablererprøven for styrer
 • skjenkebevilling
 • bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder
 • det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvor lang tid tar det?
Saksbehandlingtiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemneren, Nav, Mattilsynet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva skal følge søknaden?

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet, fra Brønnøysundt registeret.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Kemneren.
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
 • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet, f. eks revisor.
 • Bekreftet kopi av bevis på at daglig leder har gjennomført etablererprøven (serv.l. § 5).
 • Bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (Skatt øst).
 • Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

Bruk denne linken til å søke om skjenkebevilling

Enkeltarrangement med alkoholservering

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangement. Søknad må sendes tre uker før arrangementet.

Åpent enkeltarrangement
Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Lukket enkeltarrangement
Skjenkebevilling er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet festen skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være
  fylt 20 år.

Hva koster det?

 • Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel bryllup, jubileer og firmafester,
  er for tiden kr 350 pr. arrangement.
 • Minstegebyret for åpne arrangementer er for
  tiden kr. 5100. Gebyret kan i særlige tilfeller bli vurdert å settes lavere på bakgrunn av innberettende omsetningstall. Senest 7 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til bevillingsmyndighetene.

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

 

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Saksbehandlingtiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, Nav og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva skal følge søknaden?

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

• Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet.
• Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.
• Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
• Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet.
• Bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder.
• Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.
• Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor.
• Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.
• Bekreftelse fra MVA-manntallet (Skatt øst).
• Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).
 

Bruk denne linken for å søk om salgsbevilling

Kunnskapsprøver for skjenke- og salgsbevilling

Den som søker om å bli godkjent som daglig leder, styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år

Påmelding:

Bruk denne linken om påmelding til kunnskapsprøven for salg og skjenking

Neste prøver: 16. mai, 13. juni, 12. september, 11. oktober, 14. november og 12. desember.

Alle datoer med oppmøte kl. 08.45.

Gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser.

Kunnskapsprøven for skjenking og salg gjennomføres elektronisk.

Varighet: 60 minutter.

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøvene.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøvene.

Pensum til salg- og skjenekprøven:
Styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i dette kapitlet.

Vinn.no - Nettbaserte kurs


Etablererprøven:
Med pakketilbud til vinn.no er du godt rustet til å ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Kjøper du deres produkt, «Pakketilbud mini», får du både pensumhefte og du kan gjennomføre «Test deg selv» så mange ganger du ønsker i 7 dager. Med «Pakketilbud komplett» får du i tillegg et nettkurs hvor vi gjennomgår de viktigste emnene fra pensumheftet og du får anledning til å stille spørsmål underveis.

http://www.vinn.no/nettbutikk/etablererproven/

Skjenkeprøven:
Med pakketilbud til vinn.no er du godt rustet til å ta kunnskapsprøven - skjenking. Kjøper du deres produkt, «Pakketilbud mini», får du både pensumhefte og du kan gjennomføre «Test deg selv» så mange ganger du ønsker i 7 dager. Med «Pakketilbud komplett» får du i tillegg et nettkurs hvor vi gjennomgår de viktigste emnene fra pensumhefte og du får anledning til å stille spørsmål underveis.

http://www.vinn.no/nettbutikk/skjenkebevilling/

Salgsprøven:
Med pakketilbud til vinn.no er du god trustet til å ta kunnskapsprøven. Kjøper du deres produkt, «Pakketilbud mini», får du både pensumhefte og du kan gjennomføre «Test deg selv» så mange ganger du ønsker i 7 dager. Med «Pakketilbud komplett» får du i tillegg et nettkurs hvor vi gjennomgår de viktigste emnene fra pensumhefte og du får anledning til å stille spørsmål underveis.

http://www.vinn.no/nettbutikk/salgsbevilling/ 

Gjennomføring av kunnskapsprøven i Nittedal kommune : Nittedal kommune, Rådhusveien 1(tidligere Moveien 1), 1482 Nittedal.

Kart
Nittedal rådhus

Nittedal rådhus

Moveien 1

Nittedal

Sist endret 15.05.2018
Fant du det du lette etter?

Se også

 
Login for redigering