Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer de eldre i kommunen.

Oppgaver

Rådet skal tas med på drøfting under arbeidet med større saker av prinsipiell betydning for eldre. 

I tillegg skal rådet forelegges og uttale seg skriftlig i saker som gjelder: 
  • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid 
  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren 
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører eldre 
  • Saker som vedrører system og rutiner for samarbeid og samordning mellom ulike deler av kommunen overfor eldre 
  • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv. 
  • Andre saker av interesse for eldre 
Rådet står ellers fritt til å ta opp de saker det ønsker, men loven gir ikke rådet rett til å 
kreve at kommunestyret behandler slike saker videre. 
 

Medlemmer

Rådet består av 7 medlemmer med personlige vararepresentanter hvorav
  • 1 er politiker 
  • 2 oppnevnes på fritt grunnlag
  • 4 representerer pensjonistforeninger, lag, samarbeidsutvalg, foreninger eller andre organisasjoner som driver aktivt arbeid for eldre. 
Alle pensjonistforeninger, lag, samarbeidsutvalg, foreninger eller organisasjoner som 
driver aktivt arbeid blant eldre og som har sete i Nittedal, har rett til å foreslå 
medlemmer til eldrerådet. 

Kommunestyret oppnevner medlemmer til eldrerådet innenfor regler gitt i lov og i 
dette reglement. Kommunestyret er ikke bundet til å velge blant de innkomne forslag 
til representanter. 

Flertallet i eldrerådet skal være alderspensjonister. 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. De skal begge være alderspensjonister. 
 

Møtekalender og sakspapirer

Sakspapirer er tilgjengelig i PDF/A-format tilbake til 2011 her:

Møtekalender og sakspapirer

Ønsker du kopi av tidligere saker, kan du ta kontakt med politisk sekretariat på rådhuset; tlf 67 05 90 00 eller postmottak@nittedal.kommune.no. Klikk på den enkelte møtedato for å få opp sakslisten med tilhørende dokumenter. Er ikke datoen understreket, er det ikke dokumenter tilgjengelig.

Sist endret 17.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering