Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn med administrasjonen på vegne av kommunestyret, og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Oppgaver

  • avgi innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper
  • påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunale selskaper.


Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmest beskrevet i Forskrift om kommuner og fylkeskommuner. 

Klager

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker. På den annen side kan kontrollutvalget ta eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen. 

Medlemmer, møtedatoer og sakspapirer

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) ivaretar sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget i alle romerikskommunene. Medlemsliste, innkallinger og protokoller publiseres fortløpende på deres hjemmeside. 

Medlemmene er valgt av kommunestyret i Nittedal. 

Reglement

Gå til reglementsoversikt

 
Sist endret 26.02.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering