Lytt

Digitale ferdigheter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommune har de siste årene gjort store løft på datautstyrssiden. Alle elever vil ha sin egen digitale enhet senest ved skolestart høsten 2023. Elevene på 1.-4. trinn vil ta i bruk iPad som læringsbrett i løpet av vår/høst 2023. Erfaring fra andre kommuner og andre land tilsier at den enkle, intuitive måten å bruke en iPad på gjør den til et fint hjelpemiddel for de yngste elevene, mens PC er et egnet verktøy for litt eldre elever som skal drive produksjon av tekst, bilder og video. Elevene på 5.-10. trinn vil få nye PC ved skolestart høsten 2023.

Nittedalskolen skal bruke digitale verktøy best mulig. Noen ganger lærer elevene best ved bruk av blyant, ved bruk av nål og tråd, ved bruk av fotball og hoppetau, ved bruk av digitale hjelpemidler og på veldig mange andre måter. Dette betyr at elevene noen skoledager bruker sine digitale enheter mye og at de andre dager ikke bruker dem i det hele tatt. Målet er ikke mest mulig bruk - målet er best mulig bruk.

Digitale hjelpemidler brukes fordi vi ser at elevene da kan lære raskere, få mer tilpassede oppgaver og tettere oppfølging, og vi ser at det gir større motivasjon for læring. Dette støttes av forskning, og av skolenes egne erfaringer.

Under finner du informasjon om hvorfor og hvordan disse enhetene skal brukes i skolen, samt en samling av «Ofte stilte spørsmål».

Hvorfor brukes digitale hjelpemidler mer i skolen?

Det er gjort betydelig forskning i mange land som viser at digitale ressurser vil heve kvaliteten på elevenes læring – hvis de blir brukt riktig. I tillegg vet vi at våre elever skal bli en del av et samfunn hvor gode digitale ferdigheter er en forutsetning for å lykkes og trives. Dette gjelder i arbeidslivet, men også i den private sfære. Dette har ført til at de aller fleste land har satset mye på å tilrettelegge for å heve elevenes digitale ferdigheter, og det har ført til at dette har blitt sterkere vektlagt i hver læreplan her i Norge. Læreplanen legger grunnlaget for alt som skjer i skolene og oppdateres ca. hvert 10-15 år.

I 2020 kom den nye læreplanen som alle skoler i Norge baserer sin undervisning på. Mer informasjon om denne finner du her: Læreplanverket (udir.no)

I læreplanen er det definert fem grunnleggende ferdigheter som elevene trenger for å mestre sitt liv:

  • Digitale ferdigheter
  • Muntlige ferdigheter
  • Lesing
  • Regning
  • Skriving

Læreplanen er utviklet på bakgrunn av all tilgjengelig forskning og erfaring, og her er digitale ferdigheter likestilt med det å kunne skrive og lese.

Får lærere god nok opplæring i bruk av digitale verktøy?

Kommunen jobber for at alle lærere til enhver tid har den kompetanse de trenger. I forbindelse med at 1.-3. trinn får iPad våren 2023 har det blitt satt av ressurser til at en lærer på alle barneskoler inngår i et veiledernettverk som får sterk kompetanseheving. Disse vil igjen bli ressurspersoner på sine skoler og slik sørge for at alle lærere får den kompetanse de trenger for å veilede sine elever. I tillegg vil det bli rekruttert to digitalpedagoger blant våre lærere som skal modellere og kurse inn i det enkelte klasserom. Skolenes digitale satsning skal springe ut fra og forsterke det gode arbeidet som gjøres på den enkelte skole, og fra den pedagogiske erfaring og kompetanse skolene og lærerne har.

Foresattes ansvar

Vi ber alle elever om å pass godt på det utstyret de får benytte mens de er elever i Nittedalskolen og vi gjør samtidig alle foresatte oppmerksomme på at de kan bli erstatningspliktige etter skadeerstatningsloven hvis det oppstår skade på utstyret: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26/KAPITTEL_1#%C2%A71-2

Skolens enheter skal brukes til læring og ikke til underholdning. Elever skal ikke bruke enhetene mens de spiser eller drikker. 

Følgende regler gjelder for alle elever i Nittedalskolen:

  1. Eleven plikter å ta godt vare på alt utstyr hen disponerer
  2. Eleven må snarest mulig melde fra til kontaktlærer ved skade på PC eller Læringsbrett
  3. Ved skade vil skolen innhente ett pristilbud på reparasjon og foresatte kan bli tilsendt faktura.

Bruk av iPad og PC på hjemmenett

Det er trygt å koble skolenes enheter på nettet hjemme og hvis elevene skal ha godt utbytte av hjemmearbeid er det en forutsetning med tilgang til nett.

Hva gjør man hvis iPad eller PC har fått en skade?

Meld fra til kontaktlærer og be eleven levere inn enheten til kontaktlærer.
Hvis det er sølt vann, brus eller annen væske inn i iPad eller PC er det viktig at dere skrur den av umiddelbart, deretter tørker dere den så godt det lar seg gjøre. IKKE skru maskinen på, men lever den til kontaktlærer.

Hvilke personopplysninger samles inn om elevene?

For at vi skal ha sikker pålogging og bruk må noen personopplysninger samles inn. Nittedal kommune sørger for at det samles inn minst mulig personopplysninger, at de lagres kortest mulig og at de lagres tryggest mulig. Kommunen vil følge alle gjeldende retningslinjer og vi vil sørge for at alle leverandører også følger opp dette.

Hva gjør skolen for å unngå digital mobbing?

Skolene i Nittedal jobber planmessig med å forebygge mobbing og med å sikre god trivsel. Dette gjelder også digitalt. Mobbing/trivsel er et tema på alle trinn og den digitale siden av dette tas opp i klassesamtaler på alle trinn.

Skolene erfarer at digital mobbing som oftest skjer utenfor skoletid, og skolene bruker mye tid på å ordne opp i slike konflikter. Vi ser at det har stor effekt om foresatte involverer seg i sine barns nettbruk, spør hva de gjør på sin telefon og viser interesse for deres digitale hverdag. Barn trenger veiledning og oppfølging for å bli gode, trygge digitale brukere.

Aldersgrensen på de fleste sosiale medier er 13 år og vi oppfordrer alle foresatte til å følge denne grensen. TikTok, Snapchat, Instagram og Zoomerang er eksempler på sosiale medier som har 13 års grense. Vi oppfordrer foresatte til å ta opp temaet til diskusjon på foreldremøter. Skolene ser at sosiale medier bidrar til skjult mobbing og utestenging, men også til usunt kroppsfokus som ofte fører til lav selvfølelse, og i enkelte tilfeller forskjellige typer spiseforstyrrelser. Vi anbefaler foresatte å bruke https://www.barnevakten.no/ som ressurs for å få mer kunnskap om hvordan du skal forholde deg til ulike programmer og apper.

Er det filtre som hindrer uønsket innhold på skolens nett?

Ja, skolen har gode og oppdaterte filtre. Samtidig er det viktig å vite at slike filtre ikke vil kunne sperre alt uønsket innhold. Det viktigste vi kan gjøre er å lære våre elever god digital kompetanse, slik at de selv tar gode valg. Skolenes filtre vil ikke fungere på hjemmenettet, der er det de regler dere setter hjemme som vil gjelde.

Hvordan påvirker AI/KI skolen?

Det siste året har AI (Artificial Intelligens), som på norsk ofte oversettes til KI (Kunstig Intelligens), fått mye oppmerksomhet i media. Vi har sett programmer som lager bilder basert på en tekst (Mer informasjon her), og ikke minst har vi hørt mye om ChatGPT som kan besvare alle oppgaver for deg basert på et enkelt spørsmål (Mer informasjon her). Dette vil påvirke hvordan skolen utformer oppgaver og hvordan skolen vurderer elevenes arbeider. Hvordan dette skal skje vil måtte besvares av Utdanningsdirektoratet, slik at det blir likt for hele landet.

KI vil finne sin plass i skolen og være et gode for elevene på lik linje med annen ny teknologi. KI vil fortsette å utvikle seg mye de kommende årene og det er ikke mulig å se nå hvilken plass dette har i skolen om 5 år. Det som er sikkert er at det vil gi oss en stor verdi på mange områder, f.eks når det gjelder å følge opp, veilede og gi elevene tilbakemeldinger på sitt arbeid. Samtidig ser vi at mer KI inn i skolen vil bringe med seg personvernutfordringer og at vi må gjøre dette gjennom gode prosesser.

Gode nettsider for foresatte

Faglig grunnlag

Nittedalskolen baserer sin digitale utvkling på pedagogisk behov og hva som bidrar til elevens læring. Det er gjort mye forskning på digitalisering i skolen og hvilke muligheter og utfordringer dette gir. Denne forskningen har dannet grunnlaget for en strategi skrevet av Regjeringen og KS (Kommunesektorens organisasjon) i samarbeid. Hvis man ønsker mer informasjon om det faglige grunnlaget bak de beslutninger som tas i skolen rundt bruk av digitale verktøy så er dette et godt sted å begynne å lese. I dokumentet er det henvist til en lang rekke forskningsartikler og andre relevante ressurser.

"Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole" finner du på denne lenken:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-digital-kompetanse-og-infrastruktur-i-barnehage-og-skole/id2972254/?ch=1


Publisert: 06.03.2023 21.51
Sist endret: 16.08.2023 06.34