Lytt

Barnekoordinator

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Kontaktinformasjon

Hilde K. Guttormsen
Telefon: 47 78 53 93
Epost: hilde.guttormsen@nittedal.kommune.no

Barnekoordinator innvilges til familien som helhet og skal sørge for:

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet 
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester 
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet 
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner 
  • at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner og 
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.   

Hva skiller en barnekoordinator fra en koordinator? 

Det er ikke tilsvarende vilkår for retten til koordinator som det er for retten til barnekoordinator.Vilkårene for retten til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn retten til alminnelig koordinator. Til gjengjeld innebærer barnekoordinator en utvidet koordinatorordning når den er innvilget, siden den innvilges til hele familien. Det er ikke meningen at en familie skal ha både koordinator og barnekoordinator med ansvar for den helhetlige oppfølgingen. I samråd med barnet og familien må man bli enige om hva som er den foretrukne koordinatorordningen. 

Hva er formålet med barnekoordinator?  

Barnekoordinator innvilges til familien som helhet og skal sørge for informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbud, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner. Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet og ha oversikt og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging.       

Hvem kan få barnekoordinator?  

Barnekoordinator tildeles familien. Det er foreldrene eller den som samtykker for barnet som skal samtykke til barnekoordinator. Det er tre vilkår for rett til barnekoordinator: 

  1. Familien venter barn eller har barn under 18 år. Retten til barnekoordinator kan inntre allerede under svangerskapet. Kommunen kan velge å tilby barnekoordinator etter fylte 18 år. 

  1. Barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Dette kan være av somatisk, fysisk, psykisk, kognitiv eller sensorisk art. Det er ikke et vilkår at barnet har fått en diagnose. 

  1. Barnet har behov for langvarig og sammensatte, eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Tjenestene skal sees i sammenheng og virke sammen. 

Du kan få en koordinator dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester betyr det flere tjenester som det er behov for at blir koordinert. For å oppnevne en koordinator må det foreligge “informert samtykke”, og det forutsettes at du selv, eventuelt verge/pårørende, er aktiv i deltagelsen blant det som skal koordineres.  

Hva skjer hvis behovet endrer seg?  

Det vil bli foretatt en løpende vurdering av ditt tjenestebehov i henhold til gjeldende lovverk. Ta kontakt med din saksbehandler eller primærkontakt dersom du selv ønsker ny kartlegging av situasjonen. 

 


Publisert: 31.03.2023 10.13
Sist endret: 31.03.2023 10.47