Lytt

Barnevern

Vår visjon: "Nittedal barneverntjeneste skal være et moderne, effektivt og oppdatert kvalitetsbarnevern"

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

 

Barneverntjenestens åpningstider
Man - fre 08:00 - 15:00

Telefon
For generelle henvendelser, ring barneverntjenestens adm. konsulent på tlf. 457 20 445 kl. 09:00 - 15:00 man, tirs, (ikke ons), tors, fre. Faglige spørsmål eller spørsmål ang. enkeltsaker besvares ikke av adm. konsulent.

Ønsker du å melde bekymring for et barn pr. tlf. eller drøfte en bekymring, ring barneverntjenestens vakttlf: 67 05 91 16  (man - fre 08:00 - 15:00)

Postadresse:
Nittedal kommune
Enhet for barnevern
Postboks 63
1483 Hagan

Besøksadresse
Nittedal rådhus
Rådstua, 4. etasje 
Rådhusveien 3
1482 Nittedal

E-post:
barnevern@nittedal.kommune.no

Organisasjonsnummer:
983615651

eDialog sikker post: 
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/983615651

Dokumenter som skal sendes via eDialog må være i PDF-format. Slik kan du omgjøre et dokument til PDF-format:

 • For Word-dokument velger du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
 • LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".

Digital postkasse:
Nittedal barneverntjeneste sender post til din digitale postkasse. En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Her vil du motta brev med vedtak, oppfølging av saker og post med sensitivt innhold.  Det offentlige kan ikke bruke e-post til å sende slik informasjon. Hjelp og veiledning om digitalpostkasse


Akuttberedskap kveld og helg

Barnevernvakten
Telefon: 64 99 32 70.

Barnevernvakten har døgnåpent. (Barnevernet i Nittedal kontaktes fortsatt i kommunens åpningstider)

Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis. Hvis du befinner deg i Nittedal kommune, kommer du direkte til Romerike barnevernvakt ved å ringe Alarmtelefonen.

Generelt om barnevernet

Loven gjelder for

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak videreføres fram til fylte 25 år.

Barnevernet har ansvar og plikt til
 • å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier
 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
 • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • å følge nøye med i de forhold som barn lever under
 • å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer

 

Melding til barnevernet

Meldinger til barnevernet kan være henvendelse fra foreldre, private eller offentlige instanser.

Offentlige ansatte plikter å melde fra til barnevernet når det er grunn til å tro

 • at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
 • at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling
 • at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
 • at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Send digital bekymringsmelding - offentlig ansatt/fagperson

Send digital bekymringsmelding - privatperson

Bekymringsmelding for utskrift og innsending pr. post

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten?

Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

 

Undersøkelser

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal barnevernet snarest undersøke forholdet, i henhold til Lov om barneverntjenester

Tiltak

Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige. Det er et mål for barnevernet at barn, unge og deres familier skal få hjelp som virker. Man tilstreber å treffe rett tiltak til rett tid.

Hjelpetiltak i hjemmet

Barnevernet skal sette i verk hjelpetiltak når det på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner er hensikts-messig. Tiltak kan eksempelvis være:

 • Råd/ veiledning
 • Ansvarsgruppe
 • Besøkshjem
 • Tiltak som stimulerer barnets fritidsaktiviteter
 • Familieråd
 • Tiltak som gir barnet anledning til å bo utenfor hjemmet
Omsorgstiltak

Barnevernet kan overta omsorgen og/ eller plassere barn utenfor hjemmet når det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen og hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig.

Fosterhjem

Fosterhjem er private hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barnevernet bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet.

Barnevernet har ansvar for å godkjenne fosterhjem for det spesielle barnet som skal plasseres.

Institusjoner

Bufetat har ansvaret for å framskaffe egnet institusjonsplass, samt for etablering og drift av institusjoner. Barnevernet har ansvar for plassering og oppfølging av plasserte barn og unge. Bufetat.no

Ettervern

Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet barnevernloven, inntil barnet fyller 25 år.

Vil du bli fosterhjem?

Er du interessert i hva det vil si å være fosterhjem og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt direkte med barnevernet i kommunen eller Bufetat

 Vil du bli besøkshjem?

Er du interessert i hva det vil si å være besøkshjem og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt direkte med barnevernet i kommunen.

 

Oppdragstakere 

Rapport fra oppdragstakere

Rapport fra tilsynsfører

Nyttige nettsider

I saker eller problemstillinger som omhandler foreldrekonflikt, kan Familievernkontoret eller Konfliktrådet være aktuelle å kontakte, fremfor barnevernet. 

Familievernkontoret

Konfliktrådet Oslo og Akershus

Barnevernvakten

Barne-, ungdoms- og familedirektoratet

Lov om barneverntjenester

Ofte stilte spørsmål


Publisert: 07.09.2016 12.16
Sist endret: 19.02.2024 12.13