Lytt

Spillemidler til idrettsanlegg

Statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Kontaktinformasjon

Idrett- og friluftslivskonsulent

Martin Weng

Tlf. 944 25 623

e-post: martin.weng@nittedal.kommune.no

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være:

 • Kommuner/fylkeskommuner
 • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 • Sammenslutninger under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Sammensetninger som må søke Kulturdepartementet om godkjenning av vedtekter for å kunne søke:

 • Aksjeselskaper/allmennalskjeselskaper
 • Stiftelser
 • Samvirkeforetak
 • Andre sammenslutninger, eks. kommunale foretak

Sammenslutninger som kan søke om tilskudd til særlige anlegg Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes landsforbund, Oslofjorden Friluftsråd, og Norsk friluftsliv, kan søke om midler til friluftslivsanlegg

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. Kulturdepartementet kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette kravet.

 

 Hva kan det søkes om?

Det deles hovedsakelig inn i 2 anleggsgrupper:

 • Ordinære anlegg – Nye anlegg eller rehabilitering av anlegg. Der ikke annet er bestemt kan det søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr. 1 000.000
 • Nærmiljøanlegg – Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig tilknyttet bo- og oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det kan søkes om inntil 50 % av godkjent kostnad begrenset oppad til kr. 300.000

Forutsetning for søknad

Alle anlegg det skal søkes om spillemidler på, må stå i kommunens prioriterte handlingsprogram. Handlingsprogrammet er en del av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og som rulleres hvert år.

 

Søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk gjennom www.anleggsregisteret.no

En spillemiddelsøknad skal ha 5 godkjente vedlegg:

 • Oversikt over planer, tegninger og beskrivesler
 • Detaljert kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
 • Dokumentasjon på rett til bruk av grun  

For mer utfyllende info om innhold i en spillemiddelsøknad, Hva slags dokumentasjon må forberedes 

 

 • Søknadsfrist til Nittedal kommune: 15.oktober hvert år
 • Behandling av innkommende søknader: 15.oktober-15.januar (både politisk og adm. behandling)
 • Søknadsfrist spillemidler til fylkeskommunen: 15.januar hvert år. Oversendelse av søknader fra kommune til fylkeskommune
 • Søknadsfrist til Kulturdepartementet: 15.mars hvert år. Oversendelse av søknader fra fylkeskommune til Kulturdepartementet.
 • Fordeling av spillemidler: medio juni. Fylkeskommunen fordeler spillemidler. Underretter søkere innen 1.juli.

 


Publisert: 25.10.2018 12.40
Sist endret: 02.01.2024 13.54