Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Serveringsbevilling

Planlegger du å starte eller drive et sted hvor det serveres mat eller drikke i næringsøyemed, må du ha serveringsbevilling. Overtar du et serveringssted (eieroverdragelse), må det også søkes om ny serveringsbevilling.

For å få serveringsbevilling, må du søke kommunen på fastsatt skjema (se nedenfor). I tillegg må du sende melding til Mattilsynet.

Vilkår for å søke om serveringsbevilling.

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet/personen som eier stedet.

Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel. I søknaden må inneholde opplysninger som beskriver hvilken serveringsvirksomhet som er tenkt (kafe, restuarant, pub eller catering), samt ønsket åpningstid.

I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg. Videre har kommunen stilt krav om atkomst og garderobe/toalett må være tilpasset for funksjonshemmede.

Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.  

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis.

Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Det er ikke mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Søknadskjema om serveringsbevilling

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling.
 • Firmaattest
 • Eventuell kjøpe- og/eller leiekontrakt
 • Bevis for bestått etablererprøve for daglig leder
 • Attest for skatt og merverdiavgift
 • Bekreftelse på at det er sendt melding til Mattilsynet
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eier forholden bekreftet av selskapets revisor
Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Kommunen ber om vandelsvurdering av oppgitte ansvarspersoner fra politiet.

I tillegg kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive - eller overta - et serveringssted hvor det serveres alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling.

Alminnelig skjenkebevilling

Drives virksomheten som et ordinært serveringssted som innehaveren selv disponerer, vil det normalt dreie seg om en alminnelig skjenkebevilling.

En alminnelig skjenkebevilling kan da gjelde for:

 • Skjenking av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1)
 • Skjenking av alkoholholdig drikke med høyst 22 volumprosent alkohol, dvs. både øl og vin (gruppe 2)
 • Skjenking av alkoholholdig drikke med høyst 60 volumprosent alkohol, dvs. øl, vin og brennevin (gruppe 3)

Ved overdragelse av virksomheten til ny innehaver/eier, vil skjenkebevillingen falle bort etter 3 måneder med mindre ny eier har søkt kommunen om endret/ny skjenkebevilling.

Det kan også søkes om alminnelig skjenkebevilling for sesonger, feks. sommerhalvåret.

Skjenketider

Iht kommunens fastsatte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, gjelder følgende skjenketider:

 • Gruppe 1 (øl) fra kl 0800 - 0200
 • Gruppe 2 (øl og vin) fra kl 0800 - 0200
 • Gruppe 3 (brennevin) fra kl 1300 - 0200
 • Utendørs skjenking må opphøre innen kl 2400
Vilkår for å kunne søke om skjenkebevilling
 • For hver skjenkebevilling, skal det være en ansvarlig styrer og stedfortreder som begge må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve iht alkohollovens bestemmelser. Bevillingssøker kan selv være styrer eller stedfortreder.
 • Det er krav om uklanderlig vandel iht alkoholloven - dette gjelder både for bevillingssøker, styrer og stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • For skjenking utendørs, må skjenkearealet være fysisk avgrenset i form av rekkverk eller lignende

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Firmaattest
 • Eventuell kjøpe- og/eller leiekontrakt
 • Bevis for bestått kunnskapsprøver for styrer og stedfortreder
 • Tegning eller skisse som viser skjenkearealet (både innendørs og utendørs)

Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten i NAV for uttalelse. I tillegg kan det innhentes uttalelse/opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Søknad om skjenkebevilling

 Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

 • Midlertidig utvidelse av skjenkearealet
 • Midlertidig utvidet åpnings- og skjenketid (dog innenfor kommunens masimumstider)
 • Midertidig utvidelse av alkoholgruppe, feks. hvis en i utgangspunktet kun har skjenkebevilling for gruppe 2 (øl og vin) kan bevillingen utvides til også å gjelde for gruppe 3 (brennevin)

Søknad om utvidelse av skjenkebevillingen for en enkeltanledning, må sendes senest tre uker før utvidelsen skal finne sted.

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl og rusbrus).

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

 • For hver salgsbevilling, skal det være en ansvarlig styrer og stedfortreder som begge må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve iht alkohollovens bestemmelser. Bevillingssøker kan selv være styrer eller stedfortreder.
 • Det er krav om uklanderlig vandel iht alkoholloven - dette gjelder både for bevillingssøker, styrer og stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Iht kommunens fastsatte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, gjelder følgende maksimums åpningstider for salg av alkoholholdig drikk:

 • Mandag - fredag: kl 0800 - 20.00
 • Lørdag og andre dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag: kl 08.00 - 18.00
 • Det er ikke tillatt med salg på søndager og helligdager, samt 1. og 17. mai.
Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Søknad om salgsbevilling

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven

Hvor lang tid tar det å få svar på søknad?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til politiet og sosialtjenesten i NAV for uttalelse. I tillegg kan det innhentes uttalelse/opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

 

 

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Du må søke om skjenkebevilling for enkeltanledninger (en bestemt anledning) i tilknytning til arrangementer eller sammenkomster som er åpne for publikum hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område
Hvordan søke?

Søknad må sendes fire uker før arrangementet.

Det er mulig å søke om skjenkebevillinger for flere enkeltanledninger/arrangementer i samme søknaden.

Det er også mulig å søke om skjenkebevilling for en bestemt periode, feks i forbindelse med julebordssesongen. 

Søknad om skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Ambulerende skjenkebevilling for lukkede selskaper

Det kan også søkes om ambulerende skjenkebevilling for lukkede selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.

Søknad om skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Vilkår

Det er ikke anledning å nyte medbrakt alkoholholdig drikke i i tilfeller der det er krav om skjenkebevilling.

Når det gjelder søknader om skjenkebevilling i forbindelse med åpne arrangementer, må det innhentes samtykke fra utleier samt sørge for vakthold. Det vil også bli innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten.

Bevillingssøker må være fylt 20 år og du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen (styrer).Bevillingssøker kan selv være styrer.

Ved større arrangementer bør det også utpekes en stedfortreder. Skjenkeansvarlig(e) må være fylt 20 år.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis inntil tre uker, men man må medregne at den kan ta noe lengre tid. Søk derfor i god tid før arrangementet og minimum 4 uker før. Vi gjør oppmerksom på at søknaden må sendes til politiet for uttalelse.

Bevilling for tilvirkning og salg av alkoholholdig drikk

Etter at Stortinget har vedtatt endringer i alkoholloven, er det gitt anledning til at ordinære kommunale salgsbevillinger kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som inneholder opptil 4,7 volumprosent (gruppe 1) for salg i egen virksomhet, jfr. alkohollovens § 3-1 b.

På visse vilkår, er det anledning til å søke om bevillingen også kan gjelde for alkoholholdig drikk inntil 22 volumprosent.

Det er også gitt anledning til å drive nettsalg på visse vilkår i tilknytning til den ordinære kommunale salgsbevillingen.

 • Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor den ordinære salgstiden
 • Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som ikke oppfyller alderskravet (alkohollovens §1-5)
 • Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • Nettsalg av alkoholdig drikk må skje iht reklameforbudets bestemmelser (alkohollovens kap. 9). I alkoholforskriftens §14-3 nr. 10 er det gitt unntak fra reklameforbudet som gir innehavere av kommunal bevilling for nettsalgsadgang til å legge ut bilder av produktene som grunnlag for gjennomføring av nettsalget.

Det er også anledning til å søke om ambulerende salgsbevilling for enkeltanledninger, både for gruppe 1 og 2.

Dette gjelder i forbindelse med markeder hvor salg av alkoholholdig drikk inngår som en naturlig del av et helhetlig markedstilbud, og hvor det tilbys andre produkter, som lokalproduserte matvarer.

Søknad om ambulerende salgsbevilling 

 

Etablererprøve for serveringssteder

Etablererprøven for daglig leder av et serveringssted er hjemlet i serveringsloven og er en forutsetning for å få serveringsbevilling.

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføring av etablererprøve og påmelding kan gjøres ved å bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor.

Påmelding til etablereprøven gjøre du her

Alle datoer med oppmøte kl. 08.45.

Gjør oppmerksom på at det er begrenset med plasser.
Etablererprøven gjennomføres elektronisk.

 • Varighet: 90 minutter.
 • Pris: 400 kroner per gang. Dersom du stryker, kan du ta prøven på nytt, og det er ingen begrensninger i antall ganger du kan ta prøven.
 • Hjelpemidler: Du kan benytte rene lov- og forskriftstekster som hjelpemidler.

Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Vår samarbeidspartner VINN tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å gjøre dette lettere for deg. VINN finnes på nettstedet www.vinn.no.

Kunnskapsprøver for salgs- og skjenkebevillinger

For å få alminnelig skjenke- og salgsbevilling må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven for hhv skjenking og salg.

Prøven er hjemlet i alkoholloven og skal være en test på kandidatens kunnskap om denne loven.

Gjennomføring av kunnskapsprøven

Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføring av kunnskapsprøve påmelding kan gjøres ved å bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor.

Påmelding til kunnskapsprøven for salgs- og skjenkebevillinger gjøre du her

 • Varighet: 60 minutter. Kunnskapsprøven kan bare tas elektronisk (kommunen stiller PC til disposisjon).
 • Pris: 400 kroner per gang
 • Hjelpemidler: Du kan benytte ordbøker.

Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Vår samarbeidspartner VINN tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å gjøre dette lettere for deg. VINN finnes på nettstedet www.vinn.no

Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen, dokumentert gjennom spesifisert omsetningsoppgaver fra leverandører/bryggerier.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1.760 for dagligvarehandel og minimum kr 5.500 for skjenkesteder.

I tillegg er det også fastsatt gebyr for skjenkebevillinger for enkeltanledninger og ambulerende bevillinger, samt for ambulerende salgsbevilling. 

Forøvrig vises det til alkoholforskriften som finnes nedenfor.

Omsetningsskjema for salg  (butikker etc.)

Omsetningsskjema for skjenking  (skjenkesteder etc.)

Salgs- og skjenkekontroller

Fra 01.01.2016 gjelder nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkohollovgivningen.

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker.

Det er kommunen som er ansvarlig for salgs- og skjenkekontroller, men har engasjert et eget firma som utfører selve kontrollene.

Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker.

Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke.

Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol. Forøvrig vises det til forskrift om omsetning av alkholholdig drikk nedenfor.

Aktuelle lover, forskrifter og kommunale retningslinjer

 


Publisert: 17.10.2016 14.11
Sist endret: 22.12.2021 09.37