Lytt

Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om framlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning og forslag til planprogram - nye vann- og avløpsledninger fra Slattum til Åneby - planID 285

I henhold til plan- og bygningsloven varsles det oppstart av reguleringsarbeid for trasè for ny avløpsledning på strekningen fra Slattum til Åneby og ny vannledning på deler av strekningen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny avløpsledning, slik at Nitelva ikke lenger skal forurenses med avløpsvann. Ny vannledning skal  sikre kommunen god drikkevannskapasitet.

Planen skal konsekvensutredes fordi den er vurdert til å kunne ha vesentlige virkninger på miljø eller samfunn, etter forskrift om konsekvensutredninger. Endelig planavgrensning kan bli mindre enn området som varsles her.

Plandokumenter

Utskrifter av dokumentene ligger til gjennomsyn på  Nittedal bibliotek i Flammen. 

Forslagsstiller
Norconsult er forslagsstiller på vegne av Nittedal kommune. 

Har du innspill til planarbeidet? 
Innspill til høringsutkast planprogram og varsel om oppstart av planarbeid sendes innen 10.10.2022 til: alf.kristian.nyborg@norconsult.com, eventuelt i brev til Norconsult AS, Pb 626, 1303 Sandvika.

Send kopi til Nittedal kommune, postboks 63, 1483 Hagan eller postmottak@nittedal.kommune.no

Merk innspill med saksnummer:
Norconsult: 52109281
Nittedal kommune: 21/04154 (i avisannonsen og i brev som er sendt ut er siste sifferet feil)


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 16.09.2022 10.53