Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Forslag kommuneplan 2018-2030 - høring og offentlig ettersyn

Forslag til ny kommuneplan ble behandlet av kommunestyret den 17.12.2018 i sak 109/18. Den er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og det er nå du kan si din mening.

Planforslaget omfatter omdisponering av noen nye områder og endring av planbestemmelsene. De mest vesentlige arealendringene er:

  • Utvidelser av idrettsformål ved Varingskollen, på Sagerud/Sørlie og Slattumhallen,
  • Nytt næringsområde på Rotnes bruk
  • Nye områder for offentlige tjenester ved MS-senteret, ved Rotnes skole og sør for rådhuset.

Trykk her hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å se forslaget til ny kommuneplan.

Høringsdokumentene er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Merknader til planarbeidet
Forslag til Kommuneplan 2018-2030 er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-14, i tidsrommet 09.01.2019 – 01.03.2019.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 16/02549 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 01.03.2019.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.

Forslag til kommunedelplan for klima og energi

Forslag til ny kommunedelplan for klima og energi ble behandlet av kommunestyret den 17.12.2018 i sak 110/18. Den er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og det er nå du kan si din mening.

Plan for klima og energi skal bidra til at Nittedal kommune reduserer utslipp av klimagasser, reduserer energibruk og går over til mer bruk av energi fra fornybare kilder. I tillegg til å være en strategisk plan for å redusere utslipp, skal planen være en handlingsplan. Planen inneholder mål og tiltak for både direkte og indirekte klimagassutslipp. Planen har fokus på å prioritere tiltak som har stor effekt på utslipp og energibruk og hvor kommunen i tillegg har stor påvirkningskraft.

Trykk her hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å se planforslaget

Høringsdokumentene er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Merknader til planforslaget
Frist for å komme med merknader til planforslaget er 1. mars. Alle merknader merkes med «kommunedelplan for klima og energi saksnummer 17/00174» og sendes Nittedal kommune, postmottak@nittedal.kommune.no. eller sendes p.b. 63, 1483 Hagan.

Detaljreguleringsplan Kjul terrasse 26 - varsel om oppstart av planarbeid - planID 181

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Kjul terrasse 26.

Eiendommer som inngår i planområdet
Planarbeidene omfatter eiendommene gnr/ bnr 11/28 og 11/97 (utnyttelse til boligformål), samt deler  av eiendommene 11/116, 11/117, 11/244, 11/245 og 11/256 (felles privat adkomstvei).

Formål med planarbeidet
Formålene med planarbeidet er å:

  • Regulere området til byggeområde for boliger (eneboliger). Det tenkes plassert fem eneboliger i tillegg til det eksisterende huset på eiendom 11/28. Utformingen av boligene vil være i tråd med gjeldende kommuneplan
  • Regulere felles privat adkomstvei fra Kjul terrasse  

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nicolai og Pia Høygård. Strand/ Løken arkitekter AS er engasjert som arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidene.

Innspill til planarbeidet
Merknader sendes til planarbeidet sendes Strand / Løken arkitekter AS, Ivan Bjørndals gate 9, 0472 Oslo eller på e-post: nabovarsel@slad.no, innen 07. februar 2019.

Det er ikke nødvendig å sende merknader til Nittedal kommune. Merknadene vil bli samlet og kommentert av Strand / Løken arkitekter AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

For nærmere informasjon kontakt Strand / Løken arkitekter AS ved Petter Løken, e-post: petter@slad.no.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 10.01.2019 10.49