Lytt

Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Aktuelle høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Birkelundveien 70 - planID 187

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for gbnr 7/10 Birkelundveien 70 m.fl.

Eiendommer som inngår i planområdet
Planområdet omfatter hele gbnr 7/10, samt en del av gbnr 7/61 og 7/66. For å sikre flomveier utenfor eiendommen er plangrensen foreslått frem til Nitelva. Deler av gbnr 7/6, 7/70 og 205/3 inngår derfor også i planområdet.

Formål med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en variert boligbebyggelse på gbnr 7/10 innenfor rammene som er gitt i Områdereguleringsplan for Li. Eksisterende bebyggelse på eiendommen skal bevares.

Planen er vurdert til å ikke ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter forskrift om konsekvensutredninger og skal dermed ikke konsekvensutredes.
Endelig planavgrensning kan bli mindre enn varslet.

Plandokumenter

Forslagsstiller
Forslagstiller er Malatoga AS. Planen utarbeides av Jensen & Skodvin Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet kan sendes til bh@jsa.no innen 01.08.2022

 

Midlertidig forbud mot tiltak i Nittedal stasjonsområde

Kommunestyret vedtok i møte 23.5.2022, sak 51/22 nedleggelse avmidlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av områdeplan for Nittedal stasjonsområde, planID 241.

Den politiske behandlingen kan leses her

 

Vedtaket lyder:
I medhold av plan-og bygningsloven § 13-1 nedlegges det midlertidig forbud mot tiltak i inntil4 år eller til ny områdeplan for Nittedal stasjonsområde er vedtatt.

Med tiltak etter plan og bygningsloven § 1-6 menes her oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg,samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet.

Det gis unntak fra det midlertidige forbudet for følgende tiltak:

 • Innvendige tiltak i eksisterende bygninger
 • Alle innvendige tiltak, inkludert bruksendring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet
 • Fasadeendringer av eksisterende bygninger/konstruksjoner
 • Vesentlig reparasjon
 • Bygningstekniske installasjoner
 • Oppføring, endring og riving av
  • Tilbygg med samlet størrelse inntil 15 m2 (i en etasje) bebygd areal (BYA)
  • Maksimalt én frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 50m2 bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter. Det er en forutsetning at slike tiltak ikke er i strid med forslag til nye hensynssoner for overvann i ny kommuneplan eller byggegrenser i gjeldende plan.
 • Levegg (gjelder ikke støyskjerm)
 • Nødvendige jernbanetekniske installasjoner og tiltak som ligger innenfor og som det er stilt krav til i detaljreguleringsplan for Nittedal stasjon

Søknader om tillatelse til tiltak kan stilles i bero inntil planspørsmålet som begrunner forbudet er avklart.

 

Klageadgang
Når det fattes midlertidig forbud mot tiltak er dette å anse som et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens regler.Klagefrist er 3 uker etter at vedtak er kunngjort. 

Endelig klagefrist er satt til 22.juni 2022.

Eventuell klage merkes med saksnummer 22/01447og sendes til postmottak@nittedal.kommune.no.

 

Avgrensning
Avgrensningen av planområdet og området som omfattes av varsel om midlertidig forbud mot tiltak er vist på dette kartutsnittet (farget).

 


Publisert: 25.05.2018 13.42
Sist endret: 22.06.2022 10.31