Lytt

Skatteoppkreveren i Nittedal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Økonomi og skatteroppkreveren i Nittedal

Skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten

Fra 2. november 2020 blir skatteoppkreverfunksjonen overført til Skatteetaten og henvendelser må da rettes dit.

Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.skatteetaten.no

Om Nedre Romerike kemnerkontor 

Nedre Romerike kemnerkontor betjener kommunene Aurskog-Høland, Rælingen, Nittedal, og Lillestrøm.

Kemnerkontoret krever inn skatt og avgift, fører skatteregnskapet og kontrollerer og veileder arbeidsgivere.

Enheten har ansvaret for:

  • Drifte og utvikle økonomisystemer
  • Tilrettelegge for god samhandling og gode rutiner innenfor hovedområdene regnskap, økonomistyring, budsjettering, innkjøp og finansforvaltning

Telefon: 66 93 80 20. 
E-post:  kemneren@lillestrom.kommune.no 

Besøksadresse: Kanalveien 18, 5. etg 2004 Lillestrøm. Henvend deg i Servicetorget som er åpent mellom kl.08.00-15.30.

Postadresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm ,

Ved henvendelse fra personlig skatteyter, vennligst oppgi fullt navn, eventuelt også fødselsdato kun 6 siffer. Ved henvendelse fra arbeidsgiver/aksjeselskap, vennligst oppgi organisasjonsnummer 9 siffer.

Det må ikke oppgis personnummer ved henvendelser på e-post.

Betaling fra utlandet

Det er ikke anledning til å innbetale skatter og avgifter med kontanter. All innbetaling av skatter og avgifter må skje via bank.

Elektroniske brukere får betalingskort i altinn.no og du kan også velge å få E-faktura.

Mer informasjon om å inngå avtale om e-faktura finner du hos Skatteetaten.no

Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt betalingskort på papir.
Registrerer du oppgavene på altinn.no får du KID-nummer og kontonummer på tilbakemelding i «min meldingsboks» i Altinn.no.

Frister og forfallsdatoer
De fleste frister og forfall er lovbestemt. Er fristen en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende virkedag. Det er lovfestet at det ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Det kan i tillegg påløpe gebyrer. 

Skattetaten

Attest for skatt og mva

Attest for skatt og merverdiavgift kan bestilles gjennom selvbetjeningsløsning i Altinn.no . Det er en samlet attest for alle skatte- og merverdiavgiftskrav. Attesten blir elektronisk produsert på bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene pr. dags dato.

Attesten kan også bestilles fra kemneren ved henvendelse på e-post.

A-ordningen

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble innført 1. januar 2015.

A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.

Mer informasjon om A-ordningen

Viktig å vite

  • A-meldingen leverer du fra lønnssystem eller direkte i Altinn.no. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt om det.
  • A-meldingen skal sendes inn for hver kalendermåned. Fristen for innsending er 5. i påfølgende måned. Utbetalingsdato av lønn styrer fristen for rapportering i a-melding. F. eks skal utbetaling av lønn i januar som er opparbeidet i desember, rapporteres i a-melding for januar senest 5.februar.
  • 6 ganger i året må du betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for de to foregående måneder til skatteoppkreveren/kemneren. Innbetalingsfrister er: 15.mars, 15.mai, 15.juli, 15.september, 15.november og 15.januar.
  • Bankkontonummer og KID-nummer får du automatisk informasjon om når du leverer via Altinn. Kontonummer og KID-nummer finner du også på Skatteetaten.no

Lurer du på hva arbeidsgiveren din har rapportert i lønn på deg?

Du kan se i Altinn hva din arbeidsgiver har rapportert på deg i  arbeidsforholds- og inntektsopplysninger.

Logg deg inn på Mine inntekter og arbeidsforhold.

Arbeidsgiver har ikke mulighet å se at du har benyttet deg av tjenesten, de har heller ikke innsyn i rapporten om deg.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift for ansatte.

Arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn til de ansatte. Satsen for arbeidsgiveravgiften følger den kommune hvor virksomheten har sitt hovedkontor og varierer mellom 0 % og 14,1 %.

Mer informasjon finner du hos Skatteetaten.no    

Frivillige og ideelle organisasjoner

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å betale arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet A-melding (A05). Når du leverer A05 i Altinn.no, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet.

Forenklet A-melding (A05) finner du hos Skatteetaten.no

Ved innbetaling av forskuddstrekk må du ha KID-nummer for å kunne innbetale til skatteoppkrever/kemner.

Hos Skattetaten.no kan du lage KID-nummer.

Mer informasjon om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner finner du hos Skatteetaten.no

 

Lønnet arbeid i hjemmet

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten arbeidsgiver. Det medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk og innrapportering på a-melding.

Mer informasjon om lønnsarbeid i hjemmet finner du hos Skatteetaten.no

Du har mulighet for å bruke forenklet A-melding (A04). Her bruker du ditt fødselsnummer som arbeidsgivernummer. Når du leverer A04 i Altinn, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne forskuddstrekk, basert på opplysninger fra skattekortet. I tillegg vil du få hjelp til å beregne kost og losji. Alle satser ligger tilgjengelig i skjemaet, du må bare fylle ut antall døgn.

Ved innbetaling av forskuddstrekk må du ha KID-nummer for å kunne innbetale til skatteoppkrever/kemner.

Hos Skattetaten.no kan du lage KID-nummer.

Forskuddstrekk skal betales til skatteoppkrever/kemner første virkedag etter lønnsutbetaling.

Mer informasjon om forenklet oppgjør for private arbeidsgivere finner du hos Altinn.no

Forskuddstrekk

Som arbeidsgiver må du foreta forskuddstrekk i lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse. Du må vanligvis trekke skatt i alle lønnsutbetalinger på grunnlag av den ansattes skattekort som du selv bestiller via altinn.no.

Har ikke den ansatte skattekort, skal du trekke 50 % i skatt. Gjelder det pensjonsytelser skal du trekke 30 %.

Forskuddstrekket skal settes inn på en egen skattetrekkskonto senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Ved innbetaling av forskuddstrekk må du ha KID-nummer for å kunne innbetale til skatteoppkrever/kemner.

Hos Skattetaten.no kan du lage KID-nummer.

Forskuddstrekk skal betales til skatteoppkrever/kemner første virkedag etter lønnsutbetaling.

Mer informasjon om forenklet oppgjør for private arbeidsgivere finner du hos Altinn.no

Skattekort

Skattekortet ditt finner du i meldingsboksen din hos Altinn.no. Du må selv kontrollere at opplysningene i skattekortet er riktige. Skattekortet blir hentet elektronisk av din arbeidsgiver / Nav.

Tabellkortet skal kun benyttes av én arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler (den man tjener mest hos).

Dersom du også får pensjon fra andre eller har arbeidsinntekt, må du passe på at tabellkortet bare blir brukt ett sted. Tabellkortet bør brukes der du har høyest inntekt; hos hovedarbeidsgiver eller hovedpensjonsutbetaler.

Nyttige lenker

Skattekort for utenlandske borgere

Fribeløp inntekt for ungdom

Skattekalender for lønnstakere og pensjonister

Bestill skattekort

Bestill frikort

Forskuddsskatt

Personlige skattytere

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste likningsopplysninger eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekkmeldingen din.

Mer informasjon om forskuddsskatt for personlig skattyter finner du hos Skatteetaten.no

Upersonlige skattytere

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av likningsopplysninger fra tidligere år.

Mer informasjon om forskuddsskatt for upersonlig skattyter finner du hos Skatteetaten.no

Skatteoppgjør

Personlige skattytere
Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen din får du et skatteoppgjør – tidligst i juni. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.


Mer informasjon om skatteoppgjøret finner du hos Skatteetaten.no.

Upersonlige skattytere

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen, får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt.

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

Rentesatser på tilgodebeløp og restskatt

Mer informasjon om rentesatsene finner du hos Skatteetaten.no.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai.

 

Restskatt

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen (selvangivelsen) din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får restskatt. Hvis du får over 1000 kroner i restskatt, blir denne delt i to like innbetalinger. Restskatt betales til Kemnerkontoret.

Mer informasjon om restskatt finner du hos Skatteetaten.no

Har du problemer med å betale innen forfall? Ta kontakt med kemnerkontoret, så kan vi hjelpe deg med å finne en løsning innenfor våre myndighetsgrenser.

Restskatt for upersonlige skatteytere

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere. Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen (selvangivelsen), får virksomheten et skatteoppgjør. Det er da virksomheten får vite om den må betale restskatt.

Restskatt betales til skatteoppkreverkontoret og det er kun ett forfall.

Betalingsavtale

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale skatten ved de ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale, og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. Følgende vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan.
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med.
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning.

Betaling av skatt går foran betaling av kredittkortgjeld og forbruksgjeld. 
Det vil derfor ikke bli tatt hensyn til dette ved behandling av søknad om betalingsavtale.

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. Opplysningsskjema for å gi økonomiske opplysninger fås ved henvendelse til skatteoppkreverkontoret.

Vi anbefaler sterkt at du ser på andre muligheter for å finansiere av skattekravet da det løper en forsinkelsesrente på skattekravet på 8.5 % (våren 2008). Denne renten påløper selv om du får en betalingsavtale.

Velger du å sende opplysningene pr e-post, vær klar over at dette ikke er en sikker måte å sende opplysninger på. Unngå derfor bl.a. å oppgi fullt fødsels- og personnummer og andre opplysninger som du ikke ønsker andre skal få tilgang til. Fødselsdato og fullt navn må imidlertid oppgis.

Søknaden vil bli behandlet fortløpende fra saksbehandler. Selv om du ikke har mottatt svar på søknaden er det viktig at du starter nedbetalingen som foreslått i søknaden.

Kemner

Arbeidsgiverkontrollen

Arbeidsgiverspørsmål om lønn, arbeidsgiveravgift etc.

Spørsmål fra arbeidsgivere angående utbetaling av lønn, beregning av arbeidsgiveravgift m.v. kan rettes til:

Skatteoppkreveren i Nittedal
Postadresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Telefon: 66 93 80 20
E-post: kemneren@skedsmo.kommune.no

 


Publisert: 14.02.2018 10.43
Sist endret: 07.10.2020 15.34