Lytt

Kommunestyre og fylkestingsvalg 2023

Valgdagene i Nittedal er søndag 10. og mandag 11. september 2023. Det er mulig å forhåndsstemme fra og med mandag 3. juli til og med fredag 8. september. All forhåndsstemmegiving foregår på rådhuset i foajeen utenfor kommunestyresalen. Benytt inngangen mot rv4. Forhåndsstemming foregår i rådhusets åpningstid fra kl 08.00-15.30.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgresultater

Valgstyret avholdt møte tirsdag 12. september kl 18.00, og godkjente valgresultatet for Nittedal kommune. 

De godkjente dokumentene er

Valglokaler på valgdagene

 • Hakadal: Hakadalshallen v/Hakadal ungdomsskole, Sloraveien 7, 1488 Hakadal. 
 • Rotnes: Rotneshallen, Stasjonsveien 6, 1482 Nittedal
 • Li: Lihallen, Birkelundveien 68A, 1481 Hagan

Åpningstider:

 • Søndag 10. september: 16.00-21.00
 • Mandag 11. september: 09.00-21.00

Forhåndsstemming

Det er åpent for tidlig forhåndsstemming fra og med mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. Ordinær forhåndsstemming er åpent fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september. Den eneste forskjellen på tidlig og ordinær forstemming er åpningstidene. 

Tidlig forhåndsstemming: Vær oppmerksom på at du må bruke Valgdirektoratets avkryssingsliste når benytter deg av tidlig forhåndsstemming. Det er ikke mulig å kumulere eller sette opp slengere på avkryssingslistene. Dette blir først mulig når stemmesedlene blir lagt ut. Sedler blir lagt ut når ordinær forhåndssteming starter, senest 10. august. 

Hvor

All forhåndsstemmegiving foregår på rådhuset i foajeen utenfor kommunestyresalen. Benytt inngangen mot rv4.

Åpningstid

TIdlig forhåndsstemming fra og med mandag 3. juli til og med onsdag 9. august foregår i rådhusets åpningstid mandag til fredag fra kl 08.00-15.30. 

Fra og med 10. august til og med fredag 8. september er åpningstidene som følger:

Mandag 7. august - fredag 11. august (Uke 32)

 • Mandag og tirsdag 08.00 – 15.30.
 • Onsdag og torsdag kl. 08.00 – 20.00.
 • Fredag kl. 08.00 – 15.30.

Mandag 14. august - søndag 20. august (Uke 33)

 • Mandag og tirsdag 08.00 – 18.00.
 • Onsdag og torsdag kl. 08.00 – 20.00.
 • Fredag kl. 08.00 – 15.30.
 • Lørdag/søndag kl. 10.00 – 16.00.

Mandag 21. august - søndag 27. august (Uke 34)

 • Mandag og tirsdag 08.00 – 18.00.
 • Onsdag og torsdag kl. 08.00 – 20.00.
 • Fredag kl. 08.00 – 18.00.
 • Lørdag/søndag kl. 10.00 – 16.00.

Mandag 28. august - søndag 3. september (Uke 35)

 • Mandag - torsdag kl. 08.00 – 20.00.
 • Fredag kl. 08.00 – 18.00.
 • Lørdag/søndag kl. 10.00 – 16.00.

Mandag 4. september - fredag 8. september (Uke 36)

 • Mandag - torsdag kl. 08.00 – 20.00.
 • Fredag kl. 08.00 – 16.00.

Forhåndsstemming hjemme

Hvis du ikke kan oppsøke et ordinært valglokale fordi du er syk eller ufør, kan du søke om å få avgi stemme hjemme. 

For å melde inn behov for forhåndsstemming hjemme:

Godkjente valglister

Klikk her for å lese de godkjente valglistene 

Klageadgang for godkjente valglister:

Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13 i valgloven.

Klager sendes til postmottak@nittedal.kommune.no

Valgmedarbeidere

Et godt valg er avhengig av at du og jeg stiller opp som valgmedarbeidere. Alle som fyller 18 år i løpet av valgåret kan registrere seg, og tiden du bruker blir betalt. 

Valgmedarbeiderne bidrar i valglokalene og i arbeidet med å sikre at alle får stemt og at alle stemmene blir telt og håndtert riktig.

Registrer deg som valgmedarbeider her
 

Valglister

Fristen for å levere listeforslag er gått ut. Det kan ikke leveres inn flere listeforslag.

Dersom du er ført opp på en liste, men likevel ikke ønsker å stå oppført, må du avgi skriftlig erklæring jfr. Valglovens § 3-4.

Send erklæring per epost til postmottak@nittedal.kommune.no.

Erklæring kan også sendes i brevpost til

Nittedal kommune, politisk sekretariat
Postboks 63
1483 Hagan

Tilbakekalling av listeforslag

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12:00 den 20. april

Erklæringen skal sendes skriftlig til postmottak@nittedal.kommune.no

Innkomne valglister

Klikk her for innsyn i valglistene som har kommet inn

Husk at det kan komme nye valglister og at eksisterende lister kan endres helt til fristen 31. mars kl 12.00. 

Manntall og valgkort

Kommunestyre og fylkestingsvalg

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn i forhåndstemmelokalet på Nittedal rådhus.

Valgkort blir sendt elektronisk på Digipost eller Altinn. Dersom du har reservert deg i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon vil du få valgkort på papir i posten. 

Sametinget
Sametingets valgmanntall er også lagt ut til offentlig ettersyn i forhåndstemmelokalet på Nittedal rådhus.

Vil du være valgmedarbeider?

Vi trenger valgmedarbeidere som får ansvar for å veilede velgere og ta imot stemmer.  

Som valgmedarbeider må du kunne jobbe en eller begge valgdagene, 10. og 11. september. Vi har behov for ca. 120 valgmedarbeidere fordelt på 3 valglokaler i Nittedal.

Søndag 10. september er valglokalene åpne kl. 16.00 -21.00 og mandag 11. september er åpningstiden kl. 09.00-21.00. Søndag og mandag gjennomføres valget i alle valglokalene; Lihallen, Rotneshallen og Hakadalshallen. Valgmedarbeiderne må være i valglokalet to timer før oppstart på søndagen og en halv time før oppstart på mandagen. Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.

Obligatorisk opplæring vil foregå i slutten av august. 

Det vil bli utbetalt godtgjøring etter satsene i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor være nøyaktig og kunne jobbe under press. Du må være fylt 18 år i løpet av valgåret, og være vant til å bruke PC.

Påmelding

Du melder deg på og søker om ved å registere deg i et digitalt skjema. Lenke til skjema legges ut her så raskt det er klart. 

Valgloven § 13-2. Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller fylkesvalgstyret.

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene.


Publisert: 20.05.2021 12.09
Sist endret: 12.09.2023 20.37