Lytt

Om varsling. Vet du om kritikkverdige forhold?

Det er vanskelig å forbedre det man ikke vet om.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsling skal hjelpe oss i kommunen til å undersøke og løse det som du mener er et mulig kritikkverdig forhold.

Nittedal kommune skal være en god kommune å leve i. Vi er avhengig av tillit og at alle de som jobber, er politiker eller utfører tjeneste for kommunen holder seg innenfor lover og regler. Det gjør vi, men noen ganger kan det likevel skje at en eller annen gjør noe du oppfatter er galt eller handler på en kritikkverdig måte. Da vil vi at du opplyser oss om det.

I kommunen gjelder det mange lover og regler og vi har en rekke oppgaver som skal gi gode tjenester for innbyggerne. For å sikre dette trenger vi også å bli varslet om kritikkverdige forhold. Varsling er noe annet enn å si ifra om ting man ikke er fornøyd med.

Hva kan det varsles om ?

Det viktigste å varsle om er hvis du mener noen, enten det er en ansatt eller politiker, har begått et lovbrudd. Særlig hvis forholdet kan være straffbart. Det kan også varsles om brudd på interne regler og etiske retningslinjer.

Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold. Eksempler er:

 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • bestikkelser og korrupsjon
 • brudd på anskaffelsesregelverket
 • mobbing, trakassering og diskriminering
 • ansatt eller politiker som har fortiet om inhabilitet
 • myndighetsmisbruk
 • brudd på taushetsplikt

Forhold som ikke ses som varsel er for eksempel:

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling
 • misnøye med behandling av en sak

Hvordan innbyggere kan melde fra

Du kan ta opp kritikkverdige forhold med:

 • Den det gjelder. Det beste er hvis problemet løses på lavest mulig nivå. Samtidig er det viktig at andre enn den det varsles mot foretar undersøkelsene.
 • Ledere i kommunen kan motta varsel. Det kan være avdelingsleder, enhetsleder, kommunalsjef, kommuneadvokat eller kommunedirektøren

Kan du av en eller annen grunn ikke melde fra til noen av disse, har du mulighet til å ta kontakt med

 • Varslingsutvalget – ved varsel mot en politiker
  Utvalget er også mottaker av varsel mot kommunedirektøren. Sekretær for utvalget er kommuneadvokat Bjørn Stokvold.
  Epost: bjorn.stokvold@nittedal.kommune.no
  Mobil: 918 94 929

Hvordan ansatte kan melde fra

Nittedal kommune har egne rutiner for varsling av mulig kritikkverdige forhold. I korthet går disse ut på at ansatte i utgangspunktet først skal ta opp slike ting med den det gjelder eller med nærmeste leder, og deretter eventuelt på overordnet nivå. Hvis ikke det er hensiktsmessig kan varselet sendes til en annen leder. Den ansatte kan også varsle til tillitsvalgt, verneombud eller kommunens interne varslingsinstans. Unntaksvis kan den ansatte varsle direkte til Romerike revisjon.

Varsling mot en folkevalgt eller kommunedirektøren
– eget Varslingsutvalg

Hvis varselet gjelder en av våre folkevalgte eller kommunedirektøren, skal varselet i utgangspunktet behandles av et eget Varslingsutvalg. Dette utvalget er opprettet for å sikre en mest mulig forsvarlig og betryggende behandling av et varsel mot våre folkevalgte eller den administrative topplederen.

Må du identifisere deg?

Både ansatte og innbyggere kan velge om de vil varsle

 • åpent – at man står fram for sakens parter med navn
 • konfidensielt – at bare den man varsler får vite hvem som har varslet
 • anonymt – at ingen som mottar varselet eller behandler saken vet hvem som har varslet. Det er ofte svært vanskelig å undersøke og finne tilstrekkelig informasjon i saker der det varsles anonymt. Det er ofte behov for å be om tilleggsopplysninger i varslingssaker for å komme videre i undersøkelsene, og dette er jo umulig om man ikke vet hvem som har varslet.

Kommunen oppfordrer både innbyggere og ansatte til i størst mulig grad å varsle åpent eller konfidensielt.

Retningslinjer og varslingsrutiner


Publisert: 15.11.2018 12.30
Sist endret: 14.01.2024 12.16