Lytt

Personvernerklæring

Nittedal kommune har som mål at personvern og informasjonssikkerhet skal være en naturlig del av virksomheten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.

Behandlingsansvar 

Nittedal kommune er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger, som vi bestemmer formål og virkemidlene for. Som behandlingsansvarlig er vi forpliktet til å ivareta dine rettigheter og de øvrige bestemmelsene som følger av personopplysningsloven.

I Nittedal kommune er kommunedirektøren behandlingsansvarlig. Det betyr at kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger. Ansvaret for den daglige oppfølgingen er delegert til de ulike enhetene i kommunen, i tråd med Nittedal kommunes videredelegeringsreglement.  

Du kan lese mer om behandlingsansvar på Datatilsynets nettsider

Personvernombud 

Ved spørsmål om Nittedal kommunes behandlinger av personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet i kommunen. Personvernombudet har en uavhengig rolle, og skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket. 

Du kan kontakte personvernombudet i Nittedal kommune på e-post: personvernombud@nittedal.kommune.no. Du bør ikke oppgi sensitive opplysninger over e-post. 

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av e-post, finner du kontaktinfo nederst på siden.  

Hvordan behandler vi personopplysninger om deg?

Hvilke personopplysninger behandler Nittedal kommune om deg?

Nittedal kommune behandler personopplysninger om deg for å kunne utføre lovpålagte oppgaver, levere tjenester og for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg. Hvilke opplysninger vi behandler, avhenger av hvilken tjeneste du benytter deg av. De vanligste personopplysningene vi behandler er: 

 • Kontaktopplysninger som navn, adresser, telefonnummer og e-postadresse. 
 • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsdato og personnummer, d-nummer, kjønn og statsborgerskap.
 • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn og sivilstatus. 
 • Helseopplysninger som diagnoser du har og medisiner du bruker. 
 • Opplysninger knyttet til de tjenestene du som innbygger bruker, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon, helsetjenester og lignende. 

Du kan lese mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Nittedal kommune vil i mange tilfeller samle inn personopplysninger direkte fra deg. 

Vi henter også inn personopplysninger fra offentlige registre og i noen tilfeller fra tredjepart. Når kommunen ikke henter personopplysningene direkte fra deg, henter vi personopplysningene med grunnlag i ditt samtykke eller etter hjemmel i lov eller forskrift. Nittedal kommune kan blant annet innhente dine personopplysninger fra: 

Informasjonskapsler

Kommunens nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) for at kommunen skal kunne tilby deg tilpassede nettjenester, og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres midlertidig på maskinen din og samler inn bestemte opplysninger om deg.

Hvordan sikres dine personopplysninger?

Nittedal kommune skal behandle personopplysningene på en sikker måte. For å beskytte dine personopplysninger bruker kommunen mange ulike tiltak. Kommunen benytter bl.a. kryptering, tilgangsstyring, brannmurer, sikkerhetskopiering og sporing. Kommunen gjennomfører også risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhetsrevisjoner for å kontrollere at opplysningene behandles på en sikker måte. Alle ansatte i Nittedal kommune gis opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. 

Kommunen har beredskapsplaner som skal begrense eventuelle skader dersom noe skulle gå galt. 

Utleveres personopplysninger til andre? 

Nittedal kommune vil utlevere personopplysninger til andre offentlige organer eller virksomheter når kommunen har en lovbestemt plikt til det. Dette kan blant annet medføre at vi overfører dine personopplysninger til andre offentlige myndigheter, slik som NAV, ulike sykehus, Utdanningsdirektoratet, Skatteetaten, med flere. 

Dine opplysninger kan også behandles av eksterne leverandører som kommunen inngår databehandleravtaler med. Når Nittedal kommune bruker databehandlere, behandler leverandørene opplysningene på vegne av Nittedal kommune. I slike tilfeller er kommunen fortsatt ansvarlig for at dine opplysninger behandles på en betryggende måte, og i henhold til personopplysningsloven.

Nittedal kommune jobber for at alle personopplysninger kommunen behandler bare skal behandles innenfor EU/EØS. I noen tilfeller vil imidlertid personopplysninger bli overført ut av EU/EØS. I disse tilfellene skal et gyldig overføringsgrunnlag foreligge. 

Les mer om overføringer ut av EU/EØS på Datatilsynets nettsider

Hvordan sletter og arkiverer kommunen opplysningene?

Nittedal kommune sletter personopplysninger som vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre, og som vi ikke lengre har behov for. 

Kommunen vil ofte ha en lovbestemt plikt til å lagre personopplysninger for å ivareta kravene til arkivering i arkivlovgivningen. Nittedal kommune må kunne dokumentere hvilke tjenester vi har gitt til deg og hva som har skjedd i saken din, så lenge lover krever det. Når kommunen er ferdig med å levere tjenester til deg eller å behandle saken din, vil opplysningene overføres til arkivet hvis det er lovpålagt å arkivere opplysningene.  

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 

Nittedal kommune samler inn og behandler opplysninger om deg for å tilby våre tjenester, for å utføre lovpålagte oppgaver og for å saksbehandle henvendelser fra deg. For å behandle opplysninger om deg må Nittedal kommune ha et spesifikt formål og rettslig grunnlag for behandlingen. 

Formål 

Hva som er formålet med behandlingen, avhenger av hvilke tjenester kommunen lever til deg. For eksempel kan kommunen behandle personopplysninger om deg for å behandle en søknad eller utøve helsehjelp.  

Rettslig grunnlag 

Rettslig grunnlag omtales også som behandlingsgrunnlag. Personopplysningsloven og personvernforordningen regulerer hva som er gyldige rettslige grunnlag. 

De fleste tjenestene Nittedal kommune leverer er lovpålagte oppgaver. I disse tilfellene vil det rettslige grunnlaget være at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, eller for å utøve offentlig myndighet som Nittedal kommune er pålagt. Kommunen kan også behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å ivareta noens vitale interesser, for eksempel hvis det er behov for akutt helsehjelp. 

I noen tilfeller vil vi benytte andre rettslige grunnlag, for eksempel samtykke. Kommunen bruker bare samtykke når vi ikke har annet rettslig grunnlag for behandlingen. Et samtykke er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake. Kommunen kan ikke utføre sine oppgaver med grunnlag i en berettiget interesse. I noen tilfeller vil vi behandle personopplysninger for å ivareta en berettiget interesse til andre formål, for eksempel for å ivareta sikkerheten i kommunen. 

Her kan du lese mer om rettslig grunnlag og samtykke: 

Hvilke rettigheter har du? 

Du har flere lovfestede rettigheter når Nittedal kommune behandler opplysninger om deg. Dine rettigheter følger av personopplysningsloven og annen lovgivning. 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Når du er lovpålagt å gi kommunen relevante personopplysninger, er det ikke frivillig å gi fra seg opplysningene loven krever. Når du ikke er lovpålagt å gi fra deg opplysningene er det frivillig om du vil gi personopplysningene til kommunen. Kommunen kan ikke pålegge deg å gi fra deg opplysninger, uten å ha hjemmel i lov for dette.  

Innsyn 

Du har rett til å få informasjon om: 

 • Hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg 
 • Hvor opplysningene er hentet fra 
 • Hva som er formålet med behandlingen av personopplysninger 
 • Hvor lenge personopplysningene lagres 
 • Om personopplysningene blir utlevert til andre og eventuelt hvem de blir utlevert til

Du kan lese mer om retten til innsyn på Datatilsynets nettsider

Retting av feil 

Du har krav på å få rettet opplysninger om deg som er uriktige, utdaterte eller ufullstendige. Hvis opplysningene er hentet fra andre offentlige aktører, må du henvende deg til den aktøren som har registrert opplysningene for å få disse rettet. 

Du kan lese mer om retten til retting på Datatilsynets nettsider

Sletting 

I noen situasjoner kan du be oss om å slette opplysningene om deg. Du kan lese mer om retten til sletting på Datatilsynets nettsider

Begrensning av behandling av personopplysninger 

I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Du kan lese mer om retten til begrensning på Datatilsynets nettsider

Protestere mot en behandling av personopplysninger 

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Du kan lese mer om retten til å protestere på Datatilsynets nettsider

Dataportabilitet 

Hvis kommunen behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysningene om deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynets nettsider. 

For å utøve dine rettigheter må du kontakte kommunen

For å utøve dine rettigheter må du kontakte kommunen. Du finner kontaktinfo nederst på siden. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan Nittedal kommune behandler dine personopplysninger, eller du mener at behandlingen strider med personvernreglene, kan du klage på behandlingen til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du klager til Datatilsynet på Datatilsynets nettsider. 

Personvernombudet i Nittedal kommune kan kontaktes for bistand. 

Sperring av tilgang til din elektroniske ID ved mistanke om misbruk 

Hvis du har grunn til å mistenke at noen har eller vil misbruke din elektroniske ID, bør du sperre din elektroniske ID og ta kontakt med politiet. 

Når du sperrer elektronisk ID kan dette begrense tilgangen til elektroniske tjenester fra bank, stat og/eller kommune. For å reaktivere en elektronisk ID må du ta kontakt med leverandøren. 

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av elektronisk ID på Digitaliseringsdirektoratets nettsider.

Du kan reservere deg mot elektronisk kommunikasjon 

For å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon på sms og e-post fra Nittedal kommune, må du reservere deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Når du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, vil du ikke lenger motta elektroniske brev, e-post eller sms fra offentlige virksomheter. Normalt vil du i stedet få tilsendt papirbrev i posten. 

Offentlige virksomheter kan sende SMS, epost eller digitale brev med påminnelser om avtaler og servicemeldinger, som for eksempel stenging av vann, også når du har reservert deg. 

Her kan du reservere deg mot elektroniske kommunikasjon fra offentlige myndigheter: Oppdater kontaktinformasjonen din i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt 

 • Send e-post: postmottak@nittedal.kommune.no 
 • Ta en telefon: 67 05 90 00
 • Besøk servicetorget i Nittedal Rådhus, Rådhusveien 1, 1482 Nittedal
 • Send post: Postboks 63, 1483 Hagan.

Publisert: 28.10.2018 14.33
Sist endret: 23.11.2023 10.53