Lytt

Eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommunestyre har vedtatt å videreføre eiendomsskatt i 2024 for å bevare og utvikle velferdsnivået i Nittedal.

Eiendomsskattesatsen er i 2024 på 2,1 promille for bolig- og fritidseiendommer og 2,5 promille for næringseiendommer. Bunnfradraget for boliger og fritidsboliger er kr 1 200 000.

Hvorfor eiendomsskatt?

  • Vi blir stadig flere i Nittedal. Det medfører at vi i løpet av tiåret som ligger foran oss trenger plass til 900 flere barne- og ungdomsskoleelever og 300 nye barnehageplasser i Hakadal og Rotnesområdet. Vi får også en dobling av antall eldre over 80 år og mye mer som kommer frem i kommuneplanen.
  • Opprettholde et bra nivå på tjenestene. De lovpålagte tilbudene vil alltid bli prioritert, og eiendomsskatt bidrar til å unngå nedskjæringer på andre tjenester som også er viktige for befolkningen. Eksempler kan være forebyggende arbeid, støtte til idretts-, kultur- og organisasjonsliv, gratis halleie og kvalitet i tjenestene til eldrebefolkningen utover minimumskravene i lovverket.
  • Effektivisering alene er ikke nok. De siste årene har det vært gjort betydelig effektivisering av kommunen, og dette jobber vi kontinuerlig med. Ifølge NHOs kommunebarometer er vi blant de 10 prosent mest kostnadseffektive kommunene i landet - til tross for at kommunene generelt også har effektivisert seg.  Det er ikke realistisk å redusere kostnadene så mye som nødvendig for å håndtere fremtidige investeringer; ikke minst innenfor skole, barnehage og eldreomsorg.

Beregning av eiendomsskatt

Skatten blir for de fleste boligeiere beregnet ut fra boligverdi mottatt fra Skatteetaten. Du kan lese mer om boligverdi på Skatteetatens nettsider.

For noen få boligeiendommer mangler kommune opplysninger fra Skatteetaten, og disse blir derfor taksert av Nittedal kommune.

Nærings-, landbruks- og fritidseiendommer, inkludert verk og bruk, er taksert etter egne retningslinjer av kommunen.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Offentliggjøring av takster og skattebeløp

Eiendomsskatteliste legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars i skatteåret, og skal være tilgjengelig til og med 12. april.

Link til Skatteliste - offentlig ettersyn

Fritatt foreiendomskatt

§ 15.
Eigedomsskattekontoret fører ei eigedomsskatteliste (hovudliste) der alle skattlagde faste eigedomar i kommunen vert førde opp, og like eins verdet deira. I lista skal og stå kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er. I ei tilleggsliste skal dei eigedomane førast opp som er fritekne for eigedomsskatt. Eigedom med både skattlagd del og friteken del førast med kvar sin respektive del i dei to listene.
Eigedomsskattelista skal liggja ute til offentleg gjennomsyn i minst 3 veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut.

Avskrift av skattelista vert sendt kommunekasseraren og kommuneettersynet.

Link til Skattelisten som viser eiendommene som er fritatt for eiendomsskatt

Skattetaksbrev

I skattetakstbrevet får du opplysninger om eiendomsskattetakst, hvor mye du skal betale og informasjon om klagemuligheter.

Skattetaksbrevet (skatteseddel for eiendomsskatt) sendes ut i slutten av februar via SvarUT til din digtale postkasse. Kan vi ikke nå deg via DigiPost eller e-Boks, blir brevet sendt til Altinn. Brev som ikke leses innen Altinns tidsfrist blir sendt i vanlig brevpost. 

Betaling av eiendomsskatt

Vi sender ut faktura tre ganger per år, med forfall 1. juni, 1. oktober og 1. desember. Vi oppfordrer flest mulig til å inngå avtale om eFaktura eller avtalegiro.

Det er satt minstegrense på kr 300 for innkreving av eiendomsskatt. Det vil dermed ikke bli sendt faktura for beløp under kr 300. 

Fakturaen må betales selv om du klager på eiendomsskatten. Fører klagen til en nedsettelse av taksten, vil vi betale tilbake differansen pluss renter.

Fritak og reduksjon

Du kan ha rett til å få redusert eller ettergitt hele eller deler av eiendomsskatten dersom det finnes særlige grunner for dette. Eksempler på grunner kan være varig eller akutt vanskelig økonomisk situasjon, brann, sykdom eller lignende. Det må søkes særskilt om dette hvert år. Ta kontakt med eiendomsskattekonsulenten for mer informasjon.

Klage

Klage på takst som er fastsatt av kommunen sendes til Nittedal kommune v/eiendomsskattekonsulenten. Du har seks ukers klagefrist fra kommunen legger ut eiendomsskattetakstene til offentlig ettersyn.

Har du boligverdi fra Skatteetaten og mener at det er lagt til grunn feil opplysninger, må du ta kontakt med Skatteetaten. Du kan også endre opplysningene selv i skattemeldingen.

Husk å merke klage med "Eiendomsskatt i Nittedal kommune".

Får du medhold i klagen din, får vi automatisk beskjed om dette fra Skatteetaten, så det er ikke nødvendig å informere kommunen om at du har klaget til Skatteetaten. Det du har betalt for mye, vil bli tilbakebetalt med renter.

Les mer om hvordan du klager til Skatteetaten på deres nettsider.

Skatteetatens nettsider

Spørsmål og hjelp

Ta kontakt med eiendomsskattekontoret i Nittedal kommune:

E-post: eiendomsskatt@nittedal.kommune.no

 

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Vil jeg får tilsendt faktura for eiendomsskatt?

Ja. Eiendomsskatten faktureres tre ganger per år, med forfallsdato 1. juni, 1. oktober og 1. desember.

Du kan logge inn på "min side" for å se dine fakturaer

Vi anbefaler at du inngår avtale om eFaktura eller avtalegiro i banken din.

Fakturaen blir produsert en måneds tid før forfall, og det er den som står som tinglyst eier på faktureringstidspunktet som vil motta fakturaen. Er eiendommen solgt, ber vi om at fakturaen videresendes til den som skal betale, slik at vi unngår at ubetalt faktura går videre til purring.

Jeg har to boenheter i boligen min, men har kun fått ett bunnfradrag. Hvorfor?

Antall boenheter er registrert i Matrikkelen etter tidligere byggetillatelser. Matrikkelen er landets offisielle eiendomregister, som inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Mener du at boligen din har flere boenheter enn det som er registrert i Matrikkelen, må du kontakte byggesaksavdelingen. Bestill gjerne time på telefon 67 05 90 00 for veiledning (velg sentralbord) eller send inn anmodning om forhåndskonferanse.

Bruksendringer av hele eller deler av hovedplan, kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Etablering av ny boenhet må du søke om ved hjelp av fagfolk. Den nye boenheten skal oppfylle kravene i teknisk forskrift, i prosjektering og kontroll skal det legges vekt på blant annet uteoppholdsareal, krav til parkering, tiltak mot radon, brannprosjektering/rømning.

Jeg har fått eiendomsskatten basert på formuesgrunnlag. Hvordan er taksten beregnet?

På selvangivelsen finner du ligningsverdien på boligen din. Den er basert på et P-romsareal, byggeår og om boligen din ligger i tettbygd eller spredtbebygd strøk. P-rom er alle rom i huset som er ment for varig opphold. Sjekk gjerne med Skatteetatens hjemmesider dersom du lurer mer på dette.

P-romsarealet gangs deretter med en kvadratmeterpris som er hentet fra Statistisk sentralbyrå; altså areal ganger kvadratmeterprisen.

Ligningsverdien din er 25 % av antatt markedsverdi. Regnestykket ser slik ut: Ligningsverdi x 4 = formuesgrunnlag. Dette formuesgrunnlaget er den verdien kommunen har fått fra Skatteetaten.

For 2022 har Skatteetaten vedtatt at kommunen skal gange formuesgrunnlaget med en reduksjonsfaktor på 0,7. Formuesgrunnlag x 0,7 = Eiendomsskattegrunnlag.

Dette betyr i praksis at du betaler eiendomsskatt av 70 % av det som er antatt markedsverdi på boligen din.

Det gis bunnfradrag for hver godkjente boenhet. At den er godkjent betyr at den er søkt om og innvilget i byggesak.

Dersom ligningsverdien er mer enn 30 % av markedsverdien. dokumentert ved verdivurdering, takst eller lignende, så kan du ha krav om å få satt ned ligningsverdien på eiendommen din. For å få gjort dette må du ta kontakt med Skatteetaten.

Hvorfor har jeg ikke fått fritak når huset er nybygd?

Kommunestyret bestemte i 2016 at fritak for nybygde boliger ikke lenger skulle gis fra og med skatteåret 2017.


Publisert: 18.10.2018 12.35
Sist endret: 25.03.2024 12.23