Lytt

Faktura for kommunale gebyrer - informasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunale gebyr har vanligvis to hovedterminer, med forfallsfrist 1. april og 1. oktober. Men vi tilbyr også månedlig fakturering av kommunale gebyr.

Fakturaen gjelder:

 • Vann og avløp/septiktømming
 • Feiing og tilsyn av pipe og ildsted
 • Renovasjon/søppeltømming

Månedlig faktura for kommunale gebyr

Nittedal kommune tilbyr månedlige fakturaer (12 terminer) for kommunale gebyr. Totalsummen som betales er den samme som for de med to terminer.

Oppstart av månedsfakturering henger sammen med de ordinære hovedterminene. Melder du fra innen 20. november, vil første månedsfaktura komme i januar. Får vi beskjed innen 20. mai kommer første månedsfaktura i august. 

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å få månedlig faktura:

 • årsbeløpet overstiger kr 1 200
 • eiendomsskatt er ikke med i ordningen, den faktureres med tre terminer i året
 • du må ha inngått avtale om eFaktura eller avtalegiro i banken din (du finner eFakturareferansen din på forrige faktura for kommunale gebyrer. Eller ta kontakt med oss for å få hjelp.)

Ønsker du månedlig fakturering kan du sende navn, adresse og eiendommens gårds-, bruks- og eventuelt seksjonsnummer til gebyr@nittedal.kommune.no.

Ordningen med månedsfaktura fortsetter til vi eventuelt får beskjed fra deg om å endre tilbake til to terminer.

Lavere fakturabeløp i januar til mars

De fleste abonnentene våre har vannmåler, og dette medfører at månedsbeløpet varierer i løpet av året.

I januar til mars er det kun andel av de faste gebyrene som blir fakturert. Dette er f.eks. målerleie, abonnementsgebyr vann/avløp, feie-/tilsynsgebyr og mat/restavfall.

Alle abonnenter med vannmåler får vannmåleroppgjøret for fjoråret på fakturaen for april. Samtidig fastsetter vi et nytt forskudd for vann og avløp basert på fjorårets forbruk. Fakturaen vil derfor bestå av målt forbruk minus innbetalt forskudd for fjoråret pluss andel av de faste gebyrene. I tillegg faktureres andel av forskudd for de fire første månedene, siden vi ikke har hatt grunnlaget til å gjøre det tidligere.

Fra mai og ut året vil fakturaen gjelde andel av faste gebyrer og forskudd for vann og avløp.

Oversikt over fakturaer og gebyr på eiendommen

Du finner forskjellig informasjon om eiendommen din ved å logge deg inn på Min side.

Velg Mine fakturaer for å få oversikt over fakturaer som Nittedal kommune har sendt til deg. Fakturaen må være stilet til deg for å komme opp i oversikten, er den stilet til ektefellen/samboeren din kommer den ikke opp i din pålogging.

Velg Mine eiendommer for å få oversikt over blant annet:

 • eiendomsgebyr, herunder gjeldende gebyr og fakturahistorikk for de siste tre årene
 • vedtatt eiendomsskatt
 • vannmålere på eiendommen og avlesninger de siste fem år
 • nettbutikk for digitale kart og byggesakstjenester

Betaling

Vi anbefaler at du bruker eFaktura og avtalegiro. Referansen er de 8 første sifrene i KID-nummeret.

Manglende betaling. Gjennom vår samarbeidspartner Kredinor sender vi betalingspåminnelse cirka 14 dager etter at fakturaen forfaller, med et purregebyr på kr 64. Blir ikke påminnelsen betalt innen fristen, vil kravet gå til inkasso etter inkassoloven.

Endring av eier. Faktura sendes til den som står som hjemmelshaver ved utsendelse. Ved eierskifte vil neste faktura (eventuelt betalingspåminnelse) bli sendt til den som står som hjemmelshaver ved utsendelse. Vi ber deg ikke kaste fakturaen, men videresende den til rett person hvis det er gjort avtale om at den skal betales av noen andre enn deg.

Når eierskiftet er tinglyst, blir våre registre automatisk oppdatert.

Vann og avløp

Det betales gebyr for abonnement og forbruk.

Abonnementsgebyr:

Gebyret er basert på type eiendom (bolig, næring, offentlig bygg etc.). For boliger betales det abonnementsgebyr per godkjente boenhet. 

Forskuddsbetaling (a-konto):

I Nittedal, som i de fleste andre kommuner, forskuddsbetaler abonnentene for vann og avløp. Det gjør kommunen i stand til å betale fortløpende regninger til vannverk og avløpsrensing. På faktura for 1. termin/april avregnes innbetalt forskudd mot det faktiske forbruket over vannmåler. Forskuddet basererer seg på forbruket året før, og fordeles likt på de to årlige fakturaene.

Vannmåler:

Vannmåleren eies av Nittedal kommune, og rørlegger må hente den ut hos oss. Du betaler vannmålerleie som skal dekke kostnadene vi har med måleren, inkludert utskiftning når måleren er cirka 15 - 20 år gammel.

Pass på måleren! Du er ansvarlig for å melde fra til kommunen om det oppstår problemer med vannmåleren. Du ansvarlig for at måleren står frostfritt. 

Spar vann. Det er lurt å sjekke forbruket jevnlig for å avdekke eventuelle lekkasjer. Et toalett som står og smårenner kan medføre forbruk på mellom kr 6 000 og 12 000 per år. Den enkleste måten å se om det kan være en lekkasje er å se om tannhjulet på måleren beveger seg når du ikke bruker vann. Eller du kan notere alle sifrene på måleren om kvelde og sjekke igjen om morgenen om det har vært noe forbruk om natten.

Normalforbruket er cirka 50 kubikk per person per år.

Noen ganger medfører installasjon av vannmåler lekkasje fra varmtvannsberederens sikkerhetsventil. Vi anbefaler å montere ekspansjonskar på berederen for å unngå dette.

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris per kubikk. Stipulert forbruk beregnes slik: Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2), der:

 • arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS3940
 • arealfaktoren er satt til 1.0 per m3/m2)

Spesifikt forbruk per brukerkategori er satt til:

  Stipulert forbruk, m3 per år
Kategori 1: BRA 0-99 m2 80
Kategori 2: BRA 100-119 m2 100
Kategori 3: BRA 120-139 m2 120
Kategori 4: BRA 140-159 m2 140
Kategori 5: BRA 160-179 m2 160
Kategori 6: BRA 180-199 m2 180
Kategori 7: BRA 200-219 m2 200
Kategori 8: BRA 220-239 m2 220
Kategori 9: BRA >240 m2 240

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i Oslo, beregnes det et tilleggsgebyr basert på Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer og gebyrforskrift.

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann , hvor avløpsvannet renses i Nittedal eller Nedre Romerike avløpsselskaps renseanlegg, beregnes det et tilleggsgebyr basert på faktiske kostnader for å rense avløpsvannet.

Grenseverdier som utløser tilleggsgebyr:

Parameter Grenseverdi
Organisk stoff (KOF) < 600 mg/l
Organisk stoff (KOF-filtrert) < 300 mg/l
Total fosfor (Tot-P) < 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N) < 60 mg/l
Nitrat Nitrogen (NO3-N) < 60 mg/l
Suspendert stoff (SS) < 400 mg/l

Abonnentene er selv ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre et prøveprogram for å dokumentere årlige utslippsmengder av KOF, KOF-filtrert, Tot-P, SS og Tot-N. Programmet skal godkjennes av kommunen og utføres av akkreditert laboratorium.

Vedtatte gebyr for vann og avløp

§9.2 Årsgebyr for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5-årsperiode.
 • Gebyrberegning baseres på L16.03.2012 nr. 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Alle priser tillegges 25% mva.

 

9.2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: Cirka 40 %
 • Avløp: Cirka. 40 %

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, bensinstasjoner og offentlige virksomheter.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
Ringnes, Diplom Is og Arcus er satt alene i hver sin brukerkategori, dette fordi de er i en særstilling når det gjelder forbruk.

Vann - abonnementsgebyr, kr/abonnentVannInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 1 805 Kr 2 256
Diplom-Is Kr 248 660 Kr 352 711
Arcus Kr 460 689 Kr 575 636
Offentlige bygg Kr 5 416 Kr 6 770
Bensinstasjoner Kr 9 033 Kr 11 292
Øvrig næring Kr 3 613 Kr 4 516
Tillegg for sprinkleranlegg Kr 3 613 Kr 4 516

 

Avløp - abonnementsgebyr, kr/abonnentAvløpInkl. mva.
Bolig (alle boligkategorier) Kr 2 126 Kr 2 657
Ringnes  Kr 5 368 433 Kr 6 710 542
Diplom-Is Kr 248 660 Kr 310 825
Arcus Kr 541 689 Kr 677 111
Offentlige bygg Kr 6 373 Kr 7 967
Bensinstasjoner Kr 10 622 Kr 13 278
Øvrig næring Kr 4 246 Kr 5 307

 

9.2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

 Vann - enhetspris, kr/m3VannInkl. mva.
Kubikkpris Kr 23,54 Kr 29,43

 

 Avløp - enhetspris, kr/m3AvløpInkl. mva.
Kubikkpris Kr 27,92 Kr 34,90

 

9.2.3 Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m3.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten*.

* Ringnes særordning, da en del vann inngår i produksjonen

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann:  Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

 

9.2.4 Leie av vannmåler og fjerntelleverk

Gebyr per år GebyrInkl. mva.
Vannmålerleie for Q 1,5 m3 Kr 190 Kr 238
Vannmålerleie for Q 2,5 m3 Kr 190 Kr 238
Vannmålerleie for Q 5 m3 Kr 312 Kr 390
Leie fjerntelleverk for vannmålere 1,5 og 2,5 m3 Kr 130 Kr 163
Leie fjerntelleverk for vannmålere 5 m3 Kr 190 Kr 238

 

9.2.5 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris per m3. Stipulert forbruk [m3] beregnes slik: Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2], der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Arealfaktoren er satt til 1.0 pr. m3/m2
Spesifikt forbruk pr. brukerkategori er satt tilStipulert forbruk, m3/år
Kategori 1. BRA 0-99m2 80
Kategori 2. BRA 100-119m2 100
Kategori 3. BRA 120-139m2 120
Kategori 4. BRA 140-159m2 140
Kategori 5. BRA 160-179m2 160
Kategori 6. BRA 180-199m2 180
Kategori 7. BRA 200-219m2 200
Kategori 8. BRA 220-239m2 220
Kategori 9. BRA >240m2 240

 

9.2.6 Tilleggsgebyr for særskilt forurenset avløpsvann
For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i Oslo, beregnes det et tilleggsgebyr basert på Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer og gebyrregulativ.

For abonnenter i Nittedal med særskilt forurenset avløpsvann, hvor avløpsvannet renses i kommunens eller Nedre Romerike avløpsselskaps renseanlegg, beregnes det et tilleggsgebyr basert faktiske kostnader for å rense avløpsvannet.

Grenseverdier som utløser tilleggsgebyr:

Parameter Grenseverdi
Organisk stoff (KOF) <600 mg/l
Organisk stoff (KOF-filtrert) <300 mg/l
Total fosfor (Tot-P) < 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N) < 60 mg/l
Nitrat Nitrogen (NO3-N) < 60 mg/l
Suspendert stoff (SS) <400 mg/l

Abonnentene er selv ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre et prøveprogram for å dokumentere årlige utslippsmengder av KOF, KOFfiltrert, tot-P, SS og tot-N. Programmet skal godkjennes av kommunen og utføres på akkreditert laboratorium.

 

9.2.7 Kontrollgebyr, avlesningsgebyr og fremmøtegebyr

 • Kommunen kan utføre kontroll av vannmåleren. Ved minst 10 % målefeil skiftes måleren uten kostnader for abonnenten. I motsatt fall bekoster abonnenten kontrollkostnadene (kontrollgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke leser av vannmåleren kan kommunen foreta avlesning på abonnentens bekostning (avlesningsgebyr).
 • Dersom abonnenten ikke er til stede for å ta imot rørlegger på varslet tidspunkt ved for eksempel utskiftning av vannmåler, vil kostnadene for fremmøte måtte dekkes av abonnenten (fremmøtegebyr).
GebyrtypeBeløpInkl. mva.
Kontrollgebyr Kr 1 500 Kr 1 875
Avlesningsgebyr Kr 1 000 Kr 1 250
Fremmøtegebyr Kr 700 Kr 875

 

(fra budsjettvedtak for 2024)

Septiktanker og separate avløpsanlegg

De fleste anlegg skal tømmes årlig. Unntaket er gråvannsanlegg som tømmes hvert tredje år.

Har du et separat avløpsanlegg er du ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand og ikke forurenser miljøet.  Gebyr for tømming betales etter anleggstype og størrelse.

Vedtatte gebyr for tømming av slamavskillere

§9.3 Tømming av slamavskillere

Årsgebyr for tømming/levering av slam innkreves etter følgende kategorier:

KategoriBetalesGebyrInkl. mva.
1. Slamavskiller under 6 m3 Per tømming Kr 2 033 Kr 2 542
2. Slamavskiller 6 – 10 m3 Per tømming Kr 3 254 Kr 4 067
3. Slamavskiller over 10 m3 Per tømming Kr 4 475 Kr 5 593
4. Gråvann (tømmes hvert 3. år) Per år per anlegg Kr 610 Kr 762
5. Minirenseanlegg under 6 m3 Per tømming Kr 3 050 Kr 3 812
6. Minirenseanlegg 6 – 10 m3 Per tømming Kr 4 883 Kr 6 104
7. Minirenseanlegg over 10 m3 Per tømming Kr 6 712 Kr 8 390

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

Feiing og tilsyn

Det betales gebyr per pipeløp. Beløpet på fakturaen er en fordeling av kostnadene kommunen har til ordningen med feiing, tilsyn og adminstrasjon fordelt på antall pipeløp, og er uavhengig av når feiing og tilsyn utføres. Hyppigheten er behovsprøvet.

Mer om gjennomføring av feiing og tilsyn finner du på hjemmesiden til Nedre Romerikes brann- og redningsvesen.

Vedtatte gebyr for feiing og tilsyn

§9.5 Feie- og tilsynsgebyr 
KategoriBetalesGebyr
Feie- og tilsynsgebyr per pipeløp Per år Kr 541
Tilsynsgebyr for gasspeis Per år Kr 186

Feie- og tilsynsgebyr er fritatt fra mva.

(Fra gebyrvedtak for 2024)

Renovasjon/søppeltømming

Gebyret betales etter beholderstørrelse for mat- og restavfall, og din andel dersom du deler den med noen. Ønsker du større papirbeholder kan du bestille dette kostnadsfritt. Mer informasjon om renovasjonsordningen finner du på hjemmesiden til Romerike avfallsforedling.

Plast skal kastes i restafallet og blir sortert ut på sorteringsanlegget til ROAF.

Vedtatte gebyr for renovasjon

§9.4 Renovasjonsgebyr

Beholderrenovasjon og differensierte gebyrer blir innkrevd etter følgende tabell:

Beholderstørrelse for restavfall
(i liter)
Anbefalt antall abonnenter
per beholder
GebyrInkl. mva.
140 1 Kr 3 739 Kr 4 674
240 2 Kr 6 399 Kr 7 999
360 3 Kr 9 647 Kr 12 059
660 5 Kr 17 650 Kr 22 063
2500 20 Kr 66 910 Kr 83 638
4000 32 Kr 107 057 Kr 133 821
6000 48 Kr 160 586 Kr 200 732
8000 64 Kr 214 112 Kr 267 640
10000 80 Kr 267 641 Kr 334 551
Avfallsbrønn Per andel Kr 3 340 Kr 4 175
Hytterenovasjon (tømming 1.5.-1.10.) Årsgebyr Kr 2 397 Kr 2 997

 

ServiceabonnementGebyrInkl. mva
Ønskes lenger henteavstand enn 5 meter fra vegkant for beholdere til og med 240-liter, kan det bestilles er serviceabonnement mot tilleggsgebyr. Beholderne må merkes med egne klistremerker som bestilles fra servicetorget.    
Opp til 10 meter fra vegkant Kr 312 Kr 390
Opp til 20 meter fra vegkant Kr 626 Kr 782

 

Hjemmekompostering
Abonnenter som inngår avtale om hjemmekompostering får 20% reduksjon i renovasjonsgebyret. Det gjelder egne vilkår for å få rabatten. For mer informasjon, se eget avtaleskjema for hjemmekompostering.

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

 

Andre spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Tone Holm på telefon 940 27 661 eller e-post.


Publisert: 05.03.2020 10.34
Sist endret: 25.10.2023 08.57