Forslag kommuneplan 2018-2030

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå reviderer vi kommuneplanen. Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Forslag til ny kommuneplan ble behandlet av kommunestyret den 17.12.2018 i sak 109/18. Den er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og det er nå du kan si din mening.

Kommuneplanens samfunnsdel er ikke revidert denne gangen, men videreføres med kun oppdateringer og mindre justeringer. 

Forslag til kommuneplanens arealdel angir hovedutfordringene knyttet til arealdisponeringen, rammer og betingelser for iverksetting av ny arealbruk og nye tiltak samt ivaretakelse av viktige hensyn.

Forslag til revidert arealplan inneholder revidert areal og transportstrategi for Nittedal som en premiss for utforming av arealplaner. Nye føringer er gitt i form av regional plan for areal- og transport (RP-ATP), og lokale føringer fra flere parallelle planprosesser i kommunen.

Arbeidet med temaplaner og kommuneplan er kontinuerlige prosesser som griper inn i hverandre og er et kontinuerlig arbeid.

Det er mange dokumenter til den politiske behandlingen og høringen, nedenfor finner du samtlige dokumenter som følger av forslag til kommuneplan 2018-2030. Høringsdokumentene er i tillegg lagt ut til gjennomlesing på biblioteket på Kulturverket Flammen.

Hoveddokumenter

Forslag til kommuneplanens arealdel ligger også i kommunens kartportal

Temakart
Arealinnspill
Politiske vedtak

 

Merknader til planarbeidet

Forslag til Kommuneplan 2018-2030 er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-14, i tidsrommet 09.01.2019 – 01.03.2019.

Merknader til planarbeidet merkes saksnummer 16/02549 og sendes postmottak@nittedal.kommune.no eller Nittedal kommune, pb 63, 1481 Hagan, innen 01.03.2019.

Merknadene tas med i arbeidet med planen. Vi har ikke kapasitet til å svare hver enkelt personlig, men alle merknader vil bli kommentert i saksframstillingen til planarbeidet.


Publisert: 07.01.2019 14.13.16
Sist endret: 10.01.2019 15.07