Lytt

Graving og arbeider på kommunale veier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Du må søke om gravetillatelse når du skal

 • grave i kommunal vei
 • grave nær eller inntil kommunal vei
 • utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretningen på kommunal veigrunn
 • grave i grøfteareal i og langs kommunal vei

Du må søke om arbeidstillatelse når du skal

 • plassere container, utstyr, stillas etc. på offentlig veigrunn

Søk om tillatelse

Det er kun entreprenører og andre profesjoneller aktører som kan søke. NB! For graving på riks- og fylkesveier, samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

 

Elektronisk søknad

 

Søknaden vil bli behandlet i tråd med Nittedal kommunes betingelser for graving.

Ansvarshavende entreprenør

Det skal alltid være en ansvarshavende entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig vei. Den som skal være ansvarshavende entreprenør for et anlegg i eller ved offentlig vei skal ha full kjennskap til reglene. Ved underskrift på søknadsskjema forplikter entreprenøren seg til å følge reglene og påtar seg det ansvar som følger med. Ansvarlig entreprenør har et særlig ansvar for at det er gjort tilstrekkelig undersøkelse av om det er andre anlegg i veien på stedet der set skmal graves. Entreprenøren må ha full oversikt over forholdene selv om det er andre som har gjort undersøkelsen.

Avkryssing på søknadsskjema gjelder som forpliktende erklæring om at tilstrekkelig undersøkelse er gjort. Manglende avkryssing kan føre til avvist søknad. Ansvarlig entreprenør skal gi nødvendig orientering om reglene til oppdragsgiver. Egenkontroll skal utføres og skjema leveres for ferdigbefaring. Entreprenøren er ansvarlig for ferdigstillelse.

Ansvarshavende eier (oppdragsgiver)

Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrives av eier av det aktuelle anlegg (oppdragsgiver). Ved sin underskrift påtar eieren (oppdragsgiver) seg:

 • ansvar for det ferdige anlegget
 • ansvar for hendelser og skader som anlegget måtte medføre på veien og tredjemanns eiendom
 • være garantist for at entreprenørens forpliktelser etter reglene blir oppfylt
 • godta de til enhver tid gjeldende offentlig betingelser for å ha anlegg i offentlig veigrunn
Betingelser for å ha lednings- og kabelanlegg liggende i offetlig vei- og gategrunn

Veiholders tillatelse er gitt midlertidig. Lednings- og kableeier er forpliktet til, for egen regning, å foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget - eventuelt fjerne det - dersom veiholder senere måtte finne det nødvendig.

Vilkår for tillatelse

Mulig ulempe for lednings- eller kabelanlegg ved veiholders vedlikeholds-, reparasjons- eller utbedringsarbeid er veiholder uvedkommende. Veiholder har heller ikke ansvar for skader/ulemper på lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på veien.

Ordinær saksbehandlingstid er cirka fem arbeidsdager.

Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan graving starte før arbeids- og gravetillatelse er gitt. Det må da leveres korrekt utfylt søknad til oss senest påfølgende virkedag. Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig.

Gebyr

Gebyret består av et fast behandligsgebyr som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det ilegges et tilsynsgebyr etter påløpt tid. Behandlingsgebyret er ikke mva-pliktig. Innkreving skjer på bakgrunn av ferdigmeldingsskjema som entreprenøren sender inn.

§10.3 Graving og arbeid i kommunale veier

Gebyr for graving og/eller arbeidstillatelse består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker, og et tilsynsgebyr som ilegges etter påløpt tid. Behandlingsgebyret er ikke mva-pliktigig. Merverdiavgift på 25 % kommer i tillegg til tilsynsgebyret.

 
Fast behandlingsgebyr Pris
Behandlingsgebyr for graving og/eller arbeid i kommunale vei Kr 3.124

Søknad om utvidet arbeidsperiode medfører nytt behandlingsgebyr.

 
Gebyr for tilsyn og ferdigbefaring (per time) Pris Inkl. mva.
Tilsynsgebyr for graving i kommunal vei Kr 534 Kr 667
 
Økonomisk garanti
Kommunen kan sette krav om økonomisk garanti før tillatelse gis.

 

(Fra gebyrvedtak for 2024)

 

Se hvem som utfører arbeid

I vår kartløsning kan du se

 • hvor det graves
 • hvorfor det graves
 • hvem som graver
 • forventet start for arbeidene
 • forventet slutt for arbeidene

Gå til kart

Spørsmål om tjenesten

Tjenesten utføres av Geomatikk på oppdrag fra Nittedal kommune.

Geomatikks kundeservice


Publisert: 09.10.2018 11.52
Sist endret: 04.06.2021 13.03