Lytt

Grønn mobilitet

Hva skal til for at du lar bilen stå litt oftere? Og at du heller velger å gå, sykle, ta buss eller tog? Grønn mobilitet er miljøvennlige måter å reise på.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Mobilitet dreier seg om å forvalte den reisendes tid - hvordan du skal komme deg frem til det du egentlig vil gjøre.

Grønn mobilitet handler om å snu på gamle vaner, og reise på miljøvennlige måter.

Vi ønsker at det skal være enkelt og trygt å komme seg rundt i Nittedal ved å gå, sykle eller reise kollektivt. Da må det være kortest mulig til det du trenger, bussen må gå dit du skal ofte nok, og det må være raskt og hyggelig å gå eller sykle. Når du må bruke bil, vil vi at den skal være miljøvennlig og at flere tar turen sammen.

Transporthierarkiet i grønn mobilitet (Arkitema mfl).

Vi jobber for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtilbud fremfor bilen, med tradisjonelle virkemidler som fysiske tiltak som etablering av fortau og gangveier. Vi er også i dialog med kollektivaktøren Ruter, får å få til best mulig busstilbud i kommunen vår. Dette er ikke nok til å få ned trafikken på lokalveiene våre, eller til å oppnå klima- og miljømålene i kommunen. På lengre sikt er å redusere behovet for transport ved å bygge nye boliger ved kollektivknutepunkt et svært viktig virkemiddel.

I klima- og energiplanen vår er det en målsetning at fremtidig transportvekst skal tas med kollektivt, sykkel og gange, og viktige handlinger for å nå dette målet er:

 • Bedre sykkelveinett i kommunen
 • Tilrettelegge for etablering av sykkelhotell ved målpunkt som Nittedal stasjon
 • Utarbeide gå- og sykkelstrategi for hele kommunen
 • Identifisere og ivareta viktige snarveier og smett
 • Styrke samarbeidet med Ruter og Vy om forbedret rutetilbud og frekvenser for buss og tog
 • Utvikle eksisterende matebussystem i samarbeid med Ruter
 • Delta i DiFi/DOGAs StimuLab prosjekt «Perpetuum mobile» som har til formål å utvikle et fleksibelt og alternativt miljøvennlig transporttilbud/tjeneste for innbyggerne
 • Utarbeide en mobilitetsanalyse og –plan for vekstområdet Rotnes og nye Nittedal sentrum
 • Fastsette antall parkeringsplasser i utbyggingsområder på bakgrunn av normene i kommuneplanbestemmelser, beliggenhet og kollektivtilgjengelighet.

 

Her har vi samlet informasjon knyttet til grønn mobilitet

Trygg sykkelparkering - sykkelhotell på Nittedal stasjon

Det er viktig å kunne parkere sykkelen trygt. Dette gjelder for alle sykler, og kanskje spesielt for el-sykler, som er dyre i innkjøp og attraktive å stjele.

På Nittedal stasjon er trangt om plassen for bilene. Det er sykkelparkering under tak på begge sider av sporet, men det oppleves ikke trygt nok for alle sykkeleiere.

Når Nittedal stasjon står ferdig utbygget, etter plannen i 2022, vil stasjonen kunne tilby trygg sykkelparkering i sykkelhotell, der sykkelen kan låses innendørs.

Nittedal kommune har i samarbeid med Bane NOR satt opp et mobilt sykkelskap på stasjonen. Skapet har ti plasser, og er gratis i bruk. Det eneste du trenger å gjøre er å laste ned appen SafeBikely 

Skapet er finansiert med støtte fra Klimasatsordningen.

 

Mobilitetsanalyse

Rotnes er prioritert tettsted, og skal ta 80 prosent av veksten i Nittedal. Det utgjør ca 130 boliger i året. Allerede i dag er det mye trafikk på lokalveiene. Hva kan vi gjøre for at biltrafikken ikke skal øke, og for at flest mulig skal gå, sykle eller velge kollektivt?

Nittedal kommune har fått midler gjennom Klimasatsordningen til å gjennomføre en mobilitetsanalyse for Rotnes. Det betyr blant annet kunnskap og anbefalinger i det videre arbeidet med mobilitet gjennom reguleringsplaner, rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan, utarbeiding av mobilitetsstrategi samt gå- og sykkelstrategi.

Se mobilitetsanalysen

Om klimasats https://www.miljodirektoratet.no/klimasats

Elbiler og ladepunkter

I 2018 bestod den totale bilparken i Nittedal om lag av 12,2 prosent elbiler.

Kommunen har om lag 103 biler. Fem av disse er elbiler, 40 er hybridbiler.

Den vedtatte målsettingen i klima og energiplanen er at alle kommunale person- og varebiler skal være fossil- og utslippsfrie i 2025. I gjennomsnitt regner vi med at omlegging fra en fossil personbil til en elbil i kommunal tjeneste sparer 140 gram CO2-ekvivalenter per kilometer. Dersom kommunen bytter ut ti personbiler som hver gjennomsnittlig kjører 13 000 kilometer årlig, vil CO2- besparelsen bli på om lag 18,2 tonn CO2-ekvivalenter. Beregningene forutsetter at personbilene man bytter ut, har gjennomsnittlig størrelse og alder, og at de bruker fossilt drivstoff.

I juni 2019 var det 100 offentlig tilgjengelige ladepunkter i kommunen.

Ladepunktene er blant annet ved Flammen/Rådhuset og ved Mortens kro.

I august 2019 vedtok Nittedal kommune ladepunktstrategi for kommunen 2019 - 2025.

Ladepunktstrategi

Sykkelvennlig arbeidsplass

I klima og energiplanen står det at alle kommunale virksomheter skal innføre sykkelvennlig arbeidsplass.

https://syklistene.no/prosjekter/sykkelvennlig-arbeidsplass/

Sykle til jobben-kampanjen

Nittedal kommune pleier å delta i Bedriftidrettens sykle til jobben-kampanje. Kommunens bidrag medfører at det er gratis for alle som bor og jobber i Nittedal å være med.

https://www.sykletiljobben.no/

Perpetuum Mobile - Reis. Nå.

Perpetuum mobile er Nittedal kommunes innovasjonsprosjekt som skal finne nye måter å gi innbyggerne en individuell transportløsning som konkurrerer med privatbilismen. Det er en målsetning at tjenesten/løsningen skal oppleves som mer attraktiv enn bilen.

Problemstilling: Begrenset internt transporttilbud og stor utpendling gjør at vi er mange som bruker privatbil mye i Nittedal. Dette merker vi blant annet på stor trafikk på småveiene i tettstedene våre, og på de større samleveiene. Vi merker også den store bilbruken på parkeringsplassene på blant annet Nittedal stasjon og i Rådhuskvartalet, der det ofte er fullt. Mye biltrafikk, som kan føre til både støv- og støyproblemer, er ikke bra for nærmiljøet vårt, og kan gjøre det utrygt for de som går og sykler.

Vi jobber med tradisjonelle virkemidler for å få ned biltrafikken, men for å lykkes må vi også tenke nytt. Dette er noe av bakgrunnen for at Nittedal kommune i 2018 søkte om få bli med i StimuLab med vårt innovative mobilitetsprosjekt «Perpetuum mobile – Reis. Nå».

Hva er Perpetuum Mobile?

 • Dette prosjektet handler om nærmiljøet vårt. Om hvordan vi vil ha det i området der vi bor, og hvordan vi best legger til rette for det. Vi vet at mange har det travelt i hverdagen. Det er lett å ty til hver sin privatbil for å få dagen til å gå opp. Litt enkelt sagt er det akkurat det dette prosjektet handler om: Hvordan kan vi legge til rette for at det skal bli like enkelt å velge noe annet enn bilen?

 • Vi jobber hele tiden med å tilrettelegge for myke trafikanter og grønn mobilitet, for eksempel gjennom gangveier. Men det alene gjør ikke at vi parkerer bilen. Vi har behov for å tenke nytt, og det er det vi har fått mulighet til når vi har fått midler til innovasjonsprosjektet Perpetuum Mobile. Sammen med både det lokale næringslivet og større aktører, kan vi se på nye løsninger.

 • Gevinsten kan være mindre biltrafikk der vi bor, rundt skoler og rundt idrettsanlegg. Det gjør nærmiljøet vårt tryggere og renere.
 • For hver og en av oss kan det gi flere gevinster. Det er godt for helsa vår hvis vi oftere bytter ut bil med sykkel. Det er godt for lommeboka vår hvis vi ikke trenger bil nummer to, eller ikke trenger bil i det hele tatt.
 • Vi skal heller ikke glemme det sosiale. Noen av disse løsningene må vi komme fram til i felleskap. Kanskje snakker vi bildeling eller sykkeldeling, kanskje snakker vi samkjøring og ulike former for kollektivtransport. Det er med på å skape flere møtepunkter i bygda vår.

 • Nittedal er kommunen hvor storbyen møter marka. Vi har en fot i det urbane, og en fot i skogen. Vi vil ta vare på begge deler. Kommuner lærer av hverandre. Nittedal har stort utbytte av å se hvordan andre kommuner løser sine utfordringer. Vi håper at dette prosjektet vil inspirere andre.

Status på prosjektet:

Prosjektet munnet ut i tre forslag til løsninger som kunne testes i en pilot. En løsning for bildeling, en løsning for samkjøring, og en løsning med leasing av elsykler. Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling vedtok et pilotprosjekt for leasing av elsykler. Arbeidet med å reise piloten var i gang da Norge stengte ned pga pandemien. Omstendighetene gjorde gjennomføring av en praktisk pilot svært vanskelig, og det ble derfor istedenfor gjennomført en kvalitativ pilot for å teste holdninger til et tjenestekonsept for elsykkelleasing gjennom intervjuer. Piloten bekreftet potensiale for å gjøre elsykkel tilgjengelig i Nittedal, samtidig som den viste at leasing bør suppleres med andre tilbud.

Hele prosjektet er sammenfattet i en sluttrapport, som du kan laste ned her:

Rapport Perpetuum mobile. Reis Nå

Hvis du vil lese mer om StimuLab kan du gjøre dette her https://www.difi.no/stimulab   

 

Kartportal for mobilitet og samfunn

Viken Fylkeskommune har utviklet en kartportal for mobilitet og samfunn. Her finner du interessante oversikter over ulike tema knyttet til trafikksikkerhet, kollektivtilbud med mer.

Kartportal

 

Skoleveiundersøkelse barneskoler 2022

Viken Fylkeskommune gjennomførte i 2022 skoleveiundersøkelse for alle barneskoler i Viken. Her kan du se statistikk og svarene for de ulike barneskolene våre.

Skoleveiundersøkelse 2022


Publisert: 11.02.2020 13.09
Sist endret: 13.06.2023 14.13