Lytt

Klipp hekk og busker langs kommunale veier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du tenkt på at trærne, hekken eller buskene dine kan forårsake skade eller ulykke?

Hekk, busker og trær vokser raskt både i høyden og bredden. Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien eller ligger inntil en offentlig vei må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten eller andre trafikanter.

Hvis ikke kan det føre til trafikkfarlige situasjoner, enten ved at det hindrer frisikt, skjuler viktig trafikkinformasjon og/eller gatebelysning eller tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen. Grunneieren eller brukeren plikter å holde avkjørsler, kryss og svinger så trafikksikre som mulig.

Vurder forholdene der du bor, og tenk på om du kan gjøre det sikrere rundt din eiendom. Påvirk gjerne også dine naboer til å gjøre det samme. Vær med på å gi barn og alle andre et trafikksikkert og trygt bomiljø. For å oppnå god sikt må du sørge for at vegetasjon ikke vokser ut over offentlig vei, fortau eller gang- og sykkelvei.

Slik sørger du for et tryggere nærmiljø

Ved å klippe vegetasjonene på eiendommen slik som vist på disse skissene bidrar du til økt sikkerhet og færre trafikkulykker.

 

Det må være frisikt på minst 3 meter fra veikant eller fortau, og innover din private avkjørsel. I avkjørsler med stor trafikk er kravet minst 4 meter. Fra hjørnet på avkjørselen og langs den kommunale veien må du måle på følgende måte:

20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t.
30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 40 km/t.
45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t.

Til sammen danner dette sikttrekanter, hvor det ikke er tillatt med sikthindrende vegetasjon høyere enn 0,5 meter over kjørebanen.

 hekk

Tegningen over viser fotgjengere som tvinges ut i veibanen fordi hekken har vokst utover og sperrer fortauet. Sørg for at fotgjengere og andre trafikanter ikke blir hindret fordi din hekk har vokst ut over vei, fortau eller gang- og sykkelvei.

hjørnetomt

Dersom du bor på en hjørnetomt ved et veikryss er det egne regler som gjelder for frisikt. Ofte er frisikten vist i reguleringsplanen for området. Hvis ikke, eller om du bor i uregulert område, så kan følgende minstekrav legges til grunn i kryss mellom kommunale veier:

Det må være frisikt i minst 10 meter fra veikanten og innover i sideveien. Deretter skal du måle på følgende måte langs "hovedveien":

20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t.
30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 40 km/t.
45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t.

Til sammen danner dette sikttrekanter der du bor, hvor det ikke er tillatt med sikthindrende vegetasjon høyere enn 0,5 meter over kjørebanen.

Er du usikker på hva som gjelder der du bor, kan du ta kontakt med kommunen som vil gi deg veiledning. Det samme gjelder dersom du bor langs riks- eller fylkesvei, eller om du bor langs kommunal vei med høyere fartsgrense enn 50 km/t.

 tre

Har du trær på din eiendom må du sørge for at grener og kvister ikke henger lavere enn 3 meter over fortau og gang-/sykkelvei. Høyden over selve veibanen skal være minst 5 meter.

klipp slik

Selv om vi gjør vårt beste, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier eller gang-/sykkelveier må klippes. Du kan melde fra om dette på e-post til postmottak@nittedal.kommune.no.


Publisert: 20.09.2018 09.40
Sist endret: 30.05.2024 13.26