Lytt

LNF-områder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Retningslinjer for estetikk i LNF

LNF-områder i Nittedal kommune er godt bevarte natur- og kulturlandskap som har lokal verdi. For å bevare disse områdenes karakter og verdi, samt sikre en forutsigbar og konsekvent utvikling, har kommunen utarbeidet retningslinjer for estetikk i LNF.

Det heter av plan- og bygningsloven § 29-2. Visuelle kvaliteter at "Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering."

Det heter av Nittedal kommunes kommuneplan for 2019-2030 kapittel 1.14 Estetikk og kulturmiljø at "Nye bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder også skilt-reklame samt endringer av eksisterende, skal utformes i harmoni med omgivelsenes karakter og form i tråd med stedegen byggeskikk og hensyn til helhetlig estetikk og landskapsvirkning. Viktige landskapskvaliteter som åsprofiler, landskapssilhuetter, ravinelandskap og elvelandskap skal bevares. Ved oppføring av ny bebyggelse skal hensyn til kulturlandskap og nærliggende bebyggelse ivaretas mht. siktlinjer, høyder, volum og bygningsuttrykk."

Som det heter av plan- og bygningsloven og kommuneplanen skal ny bebyggelse harmonere og vise hensyn til eksisterende bebyggelse. Områder i Nittedal med status som LNF preges av tradisjonell hytte- og gårdsbebyggelse, hvor hus er oppført i klassisk stil. På gårder og småbruk er husene oppført slik at det dannes tun. Bebyggelsen har i all hovedsak saltak eller valmet tak. Takene har overhengende takutstikk på alle sider av bygget. Bolighus og hytter har kledning av tre. Ved vertikal kledning er det vanlig med tømmermannspanel eller annen kledning bestående av over- og underligger. Bygningsvolumene har tydelige og rene former, hvor brudd i veggliv begrenser seg til fremskutte partier gjerne i forbindelse med ark, og disse er i hovedsak plassert sentrert på bygningens lengste fasade. Vinduene har trekarmer og vindusflatene er oppdelt av sprosser. Vinduene er tradisjonelt plassert etter ordener som bygger på symmertri og harmoni. Vinduene er mindre åpninger i veggene, det vil si at store vindusflater som opptar nesten hele vegger sjeldent forekommer.

Nittedal kommune krever ikke at ny bebyggelse skal være kopi av eksisterende, tradisjonell bebyggelse. Kommunen stiller heller ikke krav til at nye tiltak skal prosjekteres i klassisk stil.

Når kommunen tolker estetikk i nye tiltak legges det vekt på helheten. Dersom ny bebyggelse skal oppføres i et moderne uttrykk, krever kommunen at tiltaket har referanser til eksisterende, tradisjonell arkitektur. Dette gjør kommunen for å sikre at ny bebyggelse harmonerer med den eksisterende konteksten.

Det stilles følgende krav til estetikk for tiltak i LNF:

  • All ny bebyggelse i LNF skal ha mønetak. Flate tak godkjennes ikke.
  • Tak skal ha takutstikk.
  • All ny boligbebyggelse skal ha trekledning.
  • Ved oppføring av ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende tun, skal tunets helhetlige fremtoning tas i betraktning. Det kreves at inngang legges på fasade mot gårdsrom, slik at opplevelsen av et tun forsterkes.

Utover dette kreves en redegjørelse for hvordan ny bebyggelse forholder seg til karakteristikkene nevnt i avsnittet "Kjennetegn på bebyggelse i LNF". Materialvalg og farge skal også fremgå av denne redegjørelsen.


Publisert: 08.02.2023 15.34
Sist endret: 30.05.2024 13.26