Lytt

Private vann- og avløpsanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon

Denne siden er laget for å samle informasjon for private vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i Nittedal kommune. Nedenfor finner du relevant informasjon innen mindre private VA-anlegg for både innbyggere og profesjonelle aktører.

Veiledning til innbyggere

Generell informasjon

Alle som har innlagt vann skal ha godkjent avløpsløsning. Det betyr at du enten må ha utslippstillatelse til privat avløpsanlegg eller være tilkoblet kommunalt avløpsnett. Hvis du bor i nærheten av kommunalt avløpsnett, skal du koble deg til. Hvis du er usikker på om du skal koble deg til kommunalt ledningsnett eller bygge privat avløpsanlegg, kan du kontakte enhet for kommunalteknikk. Send henvendelser til epostadressen: postmottak@nittedal.kommune.no

For informasjon om tilkobling til kommunalt avløpssystem (trykk her) eller gå til følgende nettadresse: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/#heading-h3-7 .

Hvis du bor for langt unna kommunalt avløpsnett, må du bygge et privat avløpsanlegg. Nedenfor er denne prosessen beskrevet.

Når du skal bygge et nytt avløpsanlegg eller bytte ut gammelt avløpsanlegg, må du skaffe to tillatelser fra kommunen. Du må få utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann til naturen (forurensning), og du trenger tillatelse til å bygge anlegget (byggesak). Vi anbefaler at dette gjøres samtidig, men det er mulig å søke om utslippstillatelse først og deretter søke om tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) senere.

Det er ikke bare når du skal bygge nytt avløpsanlegg for ny bolig at du trenger å søke om utslippstillatelse. Du må også søke om utslippstillatelse når:

 • Det skal legges vann inn til eksisterende bygg uten avløpsanlegg.
 • Belastning på eksisterende avløpsanlegg økes.
 • Eksisterende avløpsanlegg byttes ut med nytt avløpsanlegg.
 • Eksisterende avløpsanlegg utvides eller endres.

Det kan være litt vanskelig å vite hva man skal gjøre som innbygger i slike saker. For at det skal være litt enklere har vi laget en stegvis veiledning om hvordan du skal gå frem nedenfor.

Fremgangsmåte for innbyggere

Steg 1 - Samarbeid med naboer

Det første du skal gjøre er å undersøke om det er noen naboer som også skal eller bør bygge nytt avløpsanlegg. Der det er mulig skal det bygges ett avløpsanlegg for flere boliger. Da kan dere gå sammen om prosessen videre. Dette koster mindre per person, minimerer risiko for forurensning og forenkler prosessen for forvaltning på lang sikt. Hvis dere skal bygge fellesanlegg må det tinglyses en avtale for de involverte eiendommene om felles ansvar for etablering og drift av avløpsanlegget. 

Steg 2 - Skaff kvalifiserte virksomheter til å gjøre jobben for deg

Du som privat person skal ikke gjøre noen faglige vurderinger. Du skal hente inn kvalifiserte virksomheter til å gjøre denne jobben. Det betyr at du skal kontakte konsulenter, rådgivere eller entreprenører som har erfaring med private avløpsanlegg. Det er ikke lov å prosjektere, søke eller bygge anlegget selv. Prosjektering, søknad og bygging må gjøres av virksomheter med kompetanse til dette i henhold til plan- og bygningsloven(pbl.), byggesaksforskriften (SAK10) og lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Alle søknader skal ha definert ansvar for minimum de tre følgende rollene: «ansvarlig søker», «ansvarlig prosjekterende» og «ansvarlig utførende». Hvis du har hyret noen til en av disse rollene vil de ofte bistå med å hente inn andre kvalifiserte bedrifter for de andre rollene. Ofte er det ansvarlig søker som gjør dette ettersom denne rollen koordinerer de andre rollene. Det er heller ikke uvanlig at det er én virksomhet som har flere roller i saker for mindre avløpsanlegg.

Informasjon om avløpsanlegg kommer ofte direkte fra en leverandør som produserer avløpsanlegg. Det er viktig å være oppmerksom på at leverandører ønsker å selge sine egne produkter for å tjene mest mulig penger. Vi anbefaler derfor at du snakker med flere foretak. Foretak skal være uavhengig fra leverandører som produserer egne renseanlegg. Det er også lurt å snakke med andre huseiere om deres erfaringer med drift og bruk av ulike anleggstyper.

Det aller første som skal gjøres av innleide rådgivere er undersøkelser av lokale forhold. Dette danner grunnlaget for valg av renseløsning videre og skal alltid gjennomføres før prosjektering, søknad og bygging av avløpsanlegg. Dette arbeidet krever "hydrogeologisk kompetanse". Du må derfor hente inn en virksomhet som har denne kompetansen og erfaring med slike undersøkelser fra før. Noen ganger er faglig bistand til søknad, prosjektering og utførelse gjort før dette steget. Da kan du eventuelt få bistand fra en av disse virksomhetene til å finne noen som kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.

Steg 3 – Innsending av søknad

Det er ansvarlig søker som har ansvaret for at søknadene er komplette. Ansvarlig søker er kontaktperson og bindeleddet mellom alle partene i saken.

Som eier av eiendommen skal du ofte signere som «tiltakshaver» på et standardskjema som er en del av søknaden. Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak hvis det blir noen endringer for de ansvarsbelagte rollene beskrevet i forrige steg.

Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av saksbehandlingsgebyr til kommunen. Gebyrsats oppdateres årlig. Du finner gjeldene gebyrer i årets betalingsregulativ «kapittel 4 – Byggesaker» under punkt «§ 4-15». Trykk her eller gå til følgende nettadresse for å finne aktuelle gebyrer: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/kommunale-satser-og-egenbetalinger/

Steg 4 - Drift og vedlikehold - Ditt ansvar som eier av avløpsanlegg

Når søknad og bygging av anlegget er ferdig er du som anleggseier ansvarlig for at drift og vedlikehold av avløpsanlegget er i henhold til utslippstillatelsen og lokal forskrift. Du må derfor alltid ha en gjeldende service- og driftsavtale med en kvalifisert leverandør som gjennomfører jevnlig service av anlegget. Serviceavtalen skal sendes som en del av søknaden. Vilkår for drift er definert i § 14 i lokal forskrift. Trykk her eller gå til følgende nettadresse: https://lovdata.no/forskrift/2011-08-29-907/§14

Anlegget ditt skal også tømmes med jevne mellomrom. Tømmeintervall er som oftest 1 gang i året, men noen anlegg har en annen tømmefrekvens. Du er pliktig til å være med i kommunal tømmeordning der tømming gjennomføres som en del av denne ordningen. Det kan hende det er behov for ytterligere tømminger. Da er du som eier ansvarlig for å anskaffe ekstra tømming selv og står fritt til å velge leverandør for ekstra tømming. Trykk her for ytterligere informasjon om slamtømming og septik eller gå til følgende nettadresse: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/#heading-h3-9

Informasjon til profesjonelle virksomheter

Informasjonen nedenfor er laget for profesjonelle aktører som skal utføre arbeid i forbindelse med planlegging, prosjektering, søknad, bygging, service og drift av private avløpsanlegg.

Generelt

 • Alle private avløpsanlegg skal gjennomføres i henhold til lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Lokal forskrift finner du ved å trykke her eller gå til følgende nettadresse: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2011-08-29-907
 • Vann og avløp skal gjennomføres på en helhetlig måte for et større område. Det vil si at alle utslipp må planlegges med hensyn på lokale forhold og interesser. Der det er mulig og hensiktsmessig skal det det bygges fellesanlegg for flere boliger. Det betyr at det alltid skal gjennomføres natur- og grunnundersøkelser før et anlegg blir prosjektert, søkt og bygget. Dette er det første steget og skal være en del av alle søknader om utslippstillatelser. Forundersøkelsene skal gjennomføres i henhold til Norsk Vanns rapport «A262/2021 - Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning».
 • Der det er mulig skal det bygges infiltrasjonsanlegg. Dette skal avklares i forbindelse med forundersøkelsene beskrevet i forrige punkt.
 • Nittedal kommune har vedtatt strengere rensekrav enn standard krav i forurensningsforskriften. Tabellen nedenfor viser rensekravene som er definert i lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg § 7. Alle private avløpsanlegg skal oppfylle de lokale rensekravene.
Rensekrav i Nittedal kommune
 Parameter  Maks. utslippskonsentrasjon  Rensegrad
 Total fosfor  < 1,0 mg/l  90%
 Organisk stoff  < 25,0 mg/l  90%

 

 • Avløpsanlegg skal ha en renseeffekt på termotolerante koliforme bakterier (TKB) som minst tilsvarer det som biologisk/kjemisk minirenseanlegg yter uten bruk av etterpoleringsanlegg. Dette vil normalt ligge på 99 %. Kommunen kan stille krav om risikoreduserende tiltak der hvor særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann, jordvanning, osv.) blir berørt.
 • Ofte er Nitelva med sidevassdrag resipient. Her er brukerinteresser som fisking og badevann aktuelle problemstillinger i store deler av kommunen, og vi jobber mot et mål om at tilstanden i Nitelva skal bli bedre enn den er i dag. Vi stiller derfor krav til etterpolering av minirenseanlegg for å forbedre tilstanden og sikre brukerinteressene.

Planlegging av VA-anlegg

Det er viktig at vann og avløp planlegges på en helhetlig måte for et større område. Det skal derfor gjennomføres befaring og kartlegging av de lokale forholdene som dannet grunnlag for valg av løsning.

Nittedal kommune ønsker at det flest mulig kobler seg til kommunalt avløpsnett eller er med på et fellesanlegg for flere eiendommer. Vi krever derfor minimum at følgende spørsmål blir vurdert og dokumentert i søknad om utslippstillatelse:

 • Er det mulig å koble seg til kommunalt nett?
 • Er det mulig å etablere et fellesanlegg for flere boliger?
 • Kan man etablere infiltrasjonsanlegg?
  • Dette punktet krever at det blir gjort grunnundersøkelser som bekrefter/avkrefter at det er mulig med infiltrasjon.
 • Hvis infiltrasjon ikke er mulig, hvilke andre utslippssteder oppfyller kravene i lokal forskrift § 12.Utslippssted?
  • I forbindelse med vurdering av utslippssted må tilstanden og kapasiteten på resipienten som mottar restutslippet vurderes.
 • Er det noen drikkevannsbrønner i nærheten?
 • Er det noen andre brukerinteresser som kan påvirkes og hvordan unngår man å påvirke disse negativt?
 • Er det fare for skred?
  • Hvis anlegg skal etableres under marin grense så må det gjennomføres en geoteknisk vurdering av områdestabilitet i henhold til "NVEs veileder 1\2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred". Dette er ikke dokumentasjonskrav i henhold til lokal forskrift eller forurensningsforskriften, men må dokumenters i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i henhold til plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17).

Listen ovenfor er ikke uttømmende, men vi har valgt å påpeke disse punktene ettersom dette ofte ikke er vurdert tilstrekkelig i søknader. Disse punktene må ofte avklares i planleggings- og prosjekteringsfasen. Virksomheter som er involvert i prosessen må gjøre seg kjent med lokal forskrift og kravene som er definert i denne forskriften.

Prosjektering

Ansvarlig prosjekterende skal oppfylle kravene definert i lokal forskrift og plan- og bygningsloven.

Lokale krav til prosjektering er definert i § 10 i lokal forskrift. Trykk her for å gå til aktuell paragraf eller gå til følgende nettadresse: https://lovdata.no/forskrift/2011-08-29-907/§10

Det må etableres et prøvetakingspunkt for prøvetaking av avløpsvannet. Prøver skal kunne tas før eventuell sammenkobling med drensvann eller tilsvarende. Prøvetakingspunktet skal være enkelt tilgjengelig.

Ytterligere informasjon om prosjektering finner du under "kommentarer" helt nederst i lokal forskrift. Se spesielt kommentarer til § 10 og § 11.

Søknader

Ansvarlig søker skal oppfylle kravene definert i lokal forskrift, forurensningsloven, forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Krav til søknad om utslippstillatelse er definert i lokal forskrift § 11. Trykk her for å gå til aktuell paragraf eller gå til følgende nettadresse: https://lovdata.no/forskrift/2011-08-29-907/§11

Ofte er det hensiktsmessig å søke om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak samtidig. Da gjelder også krav til dokumentasjon i henhold til PBL.

Det er krav til å gjennomføre geotekniske vurderinger av områdestabilitet i henhold til "NVEs veileder 1\2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred" hvis tiltaket er under "marin grense".

Trykk her for å gå til søknadsskjema eller gå til følgende nettadresse: https://skjema.no/nittedal/705403 

Utførelse

Ansvarlig utførende skal oppfylle kravene definert i lokal forskrift og plan- og bygningsloven. Det betyr minst ADK1-kurs eller tilsvarende.

Utførelse skal alltid være i henhold til prosjektering som er godkjent i søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak. Eventuelle endringer skal alltid godkjennes av enhet for kommunalteknikk før tiltaket blir gjennomført.

Ansvarlig utførende foretak skal varsle enhet for kommunalteknikk når anlegget graves ned. Varsel sendes til postmottaket til Nittedal kommune. Husk referansenummer. Det finner du under "vår ref." helt øverst i utslippstillatelsen.

Ferdigstillelse

Når tiltaket er gjennomført skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest.

Dokumentasjon i samsvar med forskrift om byggesak skal vedlegges søknad om ferdigattest. Ansvarlig søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er fremlagt av de ansvarlige foretak. Søker skal overlevere dokumentasjon til byggverkets eier med kvittering.

Drift

Igangkjøringsmelding for anlegget skal sendes til kommunen så snart anlegget er satt i drift. Det er viktig at eier av avløpsanlegget får en innføring i drift og vedlikehold av anlegget før det settes i drift.

Informasjon om krav til drift og vedlikehold er definert i lokal forskrift § 14. Trykk her for å gå til aktuell paragraf eller gå til følgende nettadresse:
https://lovdata.no/forskrift/2011-08-29-907/§14

 


Publisert: 09.05.2023 14.04
Sist endret: 03.04.2024 10.57